Seminář CASLIN 2013

 

Ve dnech 2.–6. 6. 2013 jsme se spolu s Ing. Martinem Lhotákem jako každý rok zúčastnili semináře CASLIN. Ten se konal v Krásné Lípě a jeho organizace se, myslím, zhostila na výbornou Národní technická knihovna.

Letos byl omezen počet účastníků zhruba na polovinu a k výrazné změně došlo hlavně v organizaci semináře. Původní model CASLINu sestával ze dvou dní přednášek, dále následoval půlden workshopů, jejichž témata vykrystalizovala právě z přednášek a závěrečný den došlo k shrnutí celého tématu semináře v takzvaném akváriu. Tady se sešli u jednoho stolu vybraní odborníci, kteří diskutovali dle předem daného schématu. Kolem byli rozesazeni ostatní účastníci semináře, kteří mohli v průběhu akvária reagovat svými postřehy a připomínkami. Hlavně workshopy a akvárium byly přínosné tím, že se účastníci semináře mohli aktivně zapojovat do dění.

Autor, hlavní organizátor a tahoun CASLINu Andrew Lass usoudil, že se původní model již poněkud přežil a že je potřeba posunout se dál: Naléhavost problémů se dožaduje ne tolik vyslechnutí přednášek o tom, jak to dělají jinde či co je na obzoru knihovních technologií, jako spíše chytře organizovaného brainstormingu, který využije naší čtyřdenní pozornosti a pomůže nám probrat se z bolehlavu a dohodnout se na možných způsobech řešení. A o to nám jde. Jinak řečeno, nová podoba semináře nabízí plnohodnotné rozšíření těch aspektů jeho původní podoby, kterou si účastnící převážně chválili, totiž workshopů a akvária.” Pro tento rok a doufejme, že i pro roky další, nám tedy A. Lass představil nové schéma semináře. Zásadní změna je ta, že od prvního do posledního okamžiku jsou všichni přítomní vtaženi do dění jako aktivní účastníci.

Po seznámení s novým modelem CASLINu nám ředitelé čtyř knihoven přednesli konkrétní, v podstatě zásadní problémy jejich institucí, které nám byly tímto předloženy k řešení. Byli jsme náhodně rozděleni do čtyř skupin, v nichž jsme začali pracovat.

Byl jsem ve skupině, která řešila aktuální problém Slovenskej národnej knižnice v Martině. Ředitelka SNK Katarína Krištofová nám popsala neutěšenou personální situaci knihovny a naším úkolem bylo – zjednodušeně řečeno – najít funkční řešení této situace.

Definováním si hnacích sil současnosti (např. politika, ekonomika, ekologie, technogie apod.), z nich výběrem dvou, které jsou mimo náš vliv a vytyčením je na dvě osy (tzv. osy nejistoty), vznikne matrice o čtyřech kvadrantech. V těchto kvadrantech vznikají možnosti budoucího vývoje a naším úkolem bylo najít strategické řešení, které bude více či méně funkční pro všechny čtyři možné scénáře.

Naše skupina zvolila jako klíčové nejistoty ekonomickou situaci regionu Martin a celkovou legislativně-ekonomickou situaci SNK. Po vytyčení na svislou a horizontální osu vznikly čtyři možné předpoklady pro budoucí vývoj do roku 2020. Např. region se může vyvíjet a současně legislativně-ekonomická situace SNK bude dobrá, nebo region bude upadat, přičemž situace SNK bude dobrá atd. Dalším úkolem bylo dosadit do těchto kvadrantů další možné scénáře vývoje, to vše úmyslně dohnáno do extrémních mezí. Tato část práce byla částečně hrou, kdy jsme pro každý kvadrant, ne vždy ve zcela vážném duchu, vymýšleli konkrétní – někdy však i absurdní – možné podmínky, ve kterých by mohla SNK v blízké budoucnosti existovat. Jak již bylo zmíněno, celý seminář byl založen na principu brainstormingu, kdy z mnohdy absurdních až nesmyslných nápadů vyplynou překvapivé skutečnosti, nápady a závěry. Tato „hravá“ část letošního CASLINu byla podle mého v tom smyslu nejvydatnější.

V poslední fázi bylo úkolem – nyní opět ve zcela vážném tónu – najít strategii vývoje, která by fungovala pro každý kvadrant. V našem konkrétním případě to znamenalo, jak získávat a udržet kvalitní, do práce pro knihovnu zapálené zaměstnance, bez ohledu na to, kterým směrem bude pokračovat rozvoj regionu i bez ohledu na legislativně-ekonomickou situaci SNK. Čili návrh konkrétních kroků, které mohou být realizovány, ať je celková situace extrémně dobrá, či extrémně špatná, nebo cokoli mezi tím.

Zásadním momentem nového modelu semináře je to, že výstupem jsou čtyři konkrétní návrhy řešení čtyř konkrétních problémů. Jak reálné byla naše navržená řešení, zhodnotíme na příštím CASLINu, který bude organizován právě Slovenskou národní knihovnou.

Výstupy všech pracovních skupin jsou na webové stránce konference CASLIN 2013 http://caslin2013.techlib.cz/ v sekci fotodokumentace.

 

 

Tichý, Zdeněk. Seminář CASLIN 2013. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-caslin-2013/

Tisknout stránku