Systém ScholarOne a jeho využití redakcemi časopisů v AV ČR

 

Od roku 2009 využívají některé redakce časopisů v AV ČR systém ScholarOne od Thomson Reuters (dříve pod starším názvem Manuscript Central) pro online správu recenzního řízení (tzv. peer review online systém). Jedná se o redakční systém, jehož podstatou je správa recenzního procesu na základě recenzního workflow – tedy od zaslání rukopisu do systému až po konečné rozhodnutí o jeho přijetí či zamítnutí. Každá fáze workflow má nastavený časový limit. Před jeho uplynutím je obvykle zaslán e-mail s upozorněním, že daný úkon má být proveden v určené době. Automatický systém urgencí velmi usnadňuje práci redakce, která nemusí neustále kontrolovat, zda nedošlo ke zpoždění v recenzním řízení u jednotlivých účastníků. Systém umožňuje autorům, recenzentům, editorům a pracovníkům redakce sdílení rukopisů a recenzí a snadnou komunikaci během recenzního procesu.

obr1-sample-review-process

Obr. č. 1 – Příklad recenzního workflow v systému ScholarOne

Uživatelské role v systému

Autor (AU) – vkládá rukopis do systému, zadává požadovaná metadata o rukopisu

Recenzent (REV) – vyzván editorem k recenzi rukopisu; pokud souhlasí, posoudí vhodnost rukopisu k publikaci a vyplní recenzní formulář v systému

Administrátor časopisu (ADMIN) – správce v redakci, provádí formální kontrolu rukopisu, ověřuje, zda je rukopis v souladu se zaměřením časopisu, kontroluje všechny revize rukopisů až do konečného rozhodnutí, má přístup k rukopisu ve všech fázích recenzního workflow

Editor (AE) – vybírá recenzenty podle vlastního uvážení z databáze systému ScholarOne, na základě recenzí zasílá doporučení ke konečnému rozhodnutí o rukopisu šéfredaktorovi

Šéfredaktor (EIC) – vybírá pro rukopis vhodného editora zodpovědného za recenzní proces, nebo rukopis odmítne jako nevhodný pro časopis ještě před vstupem do recenzního procesu, na základě doporučení editora rozhodne finálně o rukopisu (přijetí, revize, zamítnutí)

Uživatelské rozhraní systému

Systém je provozován formou hostované služby a pro všechny registrované uživatele je dostupný po přihlášení přes webovské rozhraní na http://mc.manuscriptcentral.com/[kód časopisu].

obr2-rozhrani

 

Obr. č. 2 – Přístupové rozhraní systému ScholarOne pro časopis Photosynthetica

Konsorcium ScholarOne v AV ČR

Knihovna AV ČR vystupuje jako administrativní a technický správce konsorcia. Provoz systému vyžaduje roční náklady za předplatné a podporu systému. Jednotlivé redakce časopisů platí při překročení datového limitu v systému poplatky za datové úložiště. V technické rovině má KNAV jako správce oprávnění měnit nastavení systému pro redakce v Client Configuration Center (např. lhůty pro archivaci, změnu uživatelských rolí, zobrazovací pravidla apod.). V současnosti jsou členy konsorcia ScholarOne v AV ČR tyto redakce časopisů:

  • Biologia Plantarum (ÚEB AV ČR)
  • Photosynthetica (ÚEB AV ČR)
  • European Journal of Entomology (BC AV ČR)
  • Folia Parasitologica (BC AV ČR)
  • Folia Zoologica (ÚBO AV ČR)
  • Studia Geophysica et Geodaetica (GFÚ AV ČR)
  • Československá psychologie (PSÚ AV ČR)

 

 

Meixner, Jaroslav. Systém ScholarOne a jeho využití redakcemi časopisů v AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2021-08-03]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/scholarone-a-vyuziti-redakcemi-casopisu-v-av-cr/

Tisknout stránku