Rozhovor s Andreou Doktorovou

 

Dnes budeme hovořit s ředitelkou Ústřední knihovny Slovenské akademie věd (ÚK SAV) Mgr. Andreou Doktorovou (AD), a to nejen o knihovně, kterou řídí, ale také o síti knihoven Slovenské akademie věd SAV. Podrobnosti o aktivitách ÚK SAV a další informace o knihovnách SAV najdete v samostatném článku, který po rozhovoru bezprostředně následuje a vhodně doplňuje náš přátelský rozhovor.

Za redakci INFORMACÍ otázky klade Jarmila Burgetová (JB).

JB: Úvodem bych ráda uvedla, že s ÚK SAV i knihovnami SAV pojí KNAV dlouholeté úzké partnerské vztahy a vynikající kontakty. Musíme však sebekriticky přiznat, že se naše úspěšná spolupráce již delší čas neodrazila ve zpravodaji Informace, a to dnes chceme napravit. Právě proto najdete kromě rozhovoru s ředitelkou ÚK SAV v tomto čísle i její článek, který podrobně pojednává o činnosti této významné slovenské vědecké knihovny a také o knihovnách Slovenské akademie věd.

Čím začneme, milá kolegyně?

AD: Hovoriť o dôležitosti kvalitného informačného zabezpečenia tvorivých aktivít výskumníkov vo vedecko-výskumnej organizácii typu akadémie vied sa zdá byť zbytočné, obzvlášť medzi knižnično-informačnými špecialistami a obzvlášť v krajine Slovensku tak blízkej, ako je Česká republika. Napriek tomu si dovolím priniesť základné informácie o úlohách, činnosti a celkovom stave knižničného systému v Slovenskej akadémii vied, ktorého základným prvkom je Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied (ďalej aj ÚK SAV).

JB: Ve kterém roce dnešní ÚK SAV vznikla?

AD: ÚK SAV vznikla z bývalej Knižnice Slovenskej akadémie vied a umení (1942), ktorá sa na základe zákona SNR č. 1/1953 Zb. o Slovenskej akadémii vied stala jej organizačnou súčasťou (1953). V roku 1985 bola združená do Informačného centra SAV a 1. 4. 1990 nadobudla opäť právnu subjektivitu a existuje ako štátna rozpočtová organizácia, príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet prostredníctvom samostatnej rozpočtovej kapitoly SAV. Štatutárnym orgánom je riaditeľ.

Zriaďovateľom ÚK SAV je teda Slovenská akadémia vied. ÚK SAV je zriadená podľa § 21-28 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 15 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied a v súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.

JB: Jaká je konkrétní náplň zřizovací listiny ÚK SAV?

AD: V zmysle zákona o SAV je ÚK SAV špecializovanou organizáciou Slovenskej akadémie vied. Základné funkcie a verejnoprospešné činnosti organizácie definuje Rozhodnutie Predsedníctva SAV o vydaní zriaďovacej listiny ÚK SAV č. 660/0214/2002 z 8. 10. 2002, ktorá bola novelizovaná Dodatkom č. 1 zo dňa 3. 11. 2011 takto:

ÚK SAV

 • je hlavnou knižnicou Slovenskej akadémie vied a ústrednou knižnicou knižnično-informačnej siete SAV, plní funkciu špecializovanej informačnej inštitúcie v oblasti základného výskumu,
 • jej knižničný fond je univerzálne zameraný a tvoria ho základné diela zo všetkých vedných a jazykových oblastí, encyklopedická literatúra, literatúra interdisciplinárneho zamerania a výberovo aj krásna literatúra a vysokoškolské učebnice,
 • buduje kompletnú zbierku diel vydaných v Slovenskej akadémii vied,
 • výberovo získava tiež diela publikované v Akadémii vied Českej republiky, je centrálnym pracoviskom pre medzinárodnú výmenu publikácií v SAV,
 • plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov; poskytuje celú škálu knižnično-informačných služieb širokej používateľskej verejnosti; pre vedeckých pracovníkov SAV a pracovníkov knižnično-informačnej siete SAV poskytuje tiež niektoré špecifické výpožičné (vnútroštátna a medzinárodná výpožičná služba), rešeršné a metodické služby,
 • je správcom historického knižného fondu Lyceálnej knižnice Evanjelického lýcea evanjelickej cirkvi AV v Bratislave na Konventnej ul. 15,
 • plní funkciu Depozitnej knižnice publikácií Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu.

JB: Jaké jsou další celoakademické úkoly ÚK SAV kromě informačního zabezpečení základního výzkumu?

AB: Ako vedecká knižnica prostredníctvom knižnično-informačných služieb z vlastných univerzálnych knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov zabezpečuje slobodný prístup k informáciám. Popri informačnom zabezpečovaní základného výskumu v SAV vykonáva osobitné celoakademické úlohy ako:

 • centrálnu akvizíciu elektronických informačných zdrojov /databáz/,
 • vzdialený prístup (HAN) k elektronickým informačným zdrojom,
 • zabezpečovanie podmienok pre budovanie databázy evidencie publikačnej činnosti a ohlasov (v Advanced Rapid Library ) a jej vystavenie na webe,
 • medzinárodnú a vnútroštátnu medziknižničnú výpožičnú službu,
 • medzinárodnú výmenu publikácií,
 • metodickú a štatistickú činnosť pre knižnično-informačnú sieť SAV (špeciálne knižnice ústavov).

JB: Seznamte nás – prosím – se základní organizační strukturou ÚK SAV!

AD: Poslanie a úlohy knižnice bližšie špecifikuje Organizačný poriadok ÚK SAV z 1. 11. 2009 v znení dvoch následných zmien. Základná organizačná schéma a rámcová náplň práce jednotlivých útvarov je v súčasnosti nasledovná:

1. odbor riaditeľa (riadi riaditeľ ÚK SAV)                                                          

 • referát administratívy a prevádzky
 • referát informačno-komunikačných technológií
 • referát správy a ochrany historických knižničných fondov
 • referát metodiky

 2. odbor knižnično-informačných služieb (riadi vedúci odboru)

 • referát centrálnej evidencie a absenčných služieb
 • referát prezenčných a špeciálnych služieb
 • referát informačno-vedeckého centra a elektronických informačných zdrojov
 • redakcia The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • referát knižničných skladov

 3. odbor knižničných fondov (riadi vedúci odboru)

 • referát akvizície a vyraďovania knižničných fondov
 • referát odborného spracovania knižničných fondov
 • referát centrálnej evidencie publikačnej činnosti a ohlasov

JB: Kolik zaměstnanců ÚK SAV má a jak je knihovna v Bratislavě umístěna?

AD: Akokoľvek by štatutárne úlohy ÚK SAV a naznačená organizačná schéma evokovali veľkú inštitúciu, túto činnosť zabezpečuje 29 zamestnancov, z toho 17 s vysokoškolským vzdelaním. Priemerný vek je 47 rokov. V roku 2011 knižnica hospodárila s rozpočtom vo výške 675 007 €, z toho limitovaný mzdový fond bol 235 658 €, teda priemerná mzda bola cca o 108 € menšia, ako bol priemerný plat na Slovensku.

Knižnica má tri zamestnanecké pracoviská a päť knižničných skladov v štyroch lokalitách Bratislavy. Používateľské priestory (a riaditeľstvo) sídlia na Klemensovej 19 (budova vo vlastníctve štátu, v správe Technicko-hospodárskej správy ústavov spoločenských vied v SAV) v centre bratislavského Starého Mesta, odbor knižničných fondov je dislokovaný v areáli Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste 9 (Patrónka).

JB: To jistě není optimálně stav. Co jste podnikali v posledních letech ve prospěch uživatelů knihovny?

AD: Je samozrejmé, že toto riešenie je vzdialené od optimálneho stavu, za čo by sme považovali novú účelovú knižničnú budovu, ale treba povedať, že veľký dlh voči kamennej knižnici sme splatili práve stavebnou rekonštrukciou priestorov na Klemensovej ulici v roku 2006. Jej cieľom bolo vytvoriť komfortnejšie a kvalitatívne nové priestory pre používateľov, kde sme mohli všetky služby sústrediť na jedno miesto. Dovtedy bola totiž študovňa periodík na Patrónke, pričom samotný areál SAV predstavoval v istom smere bariéru pre širokú používateľskú verejnosť. Naopak, vedeckí pracovníci kamennú knižnicu navštevujú menej, lebo na programe dňa sú zdroje elektronické.

JB: Pomohlo vám zapojení do strukturálního projektu ministerstva hospodářství SR?

AD: Po stavebnej rekonštrukcii nasledovalo v rokoch 2007 a 2008 interiérové a technické dovybavenie v rámci štrukturálneho projektu z Ministerstva hospodárstva SR, ktorý skrátene označujeme ako „Informácie pre inovácie“. Išlo o vytvorenie informačného prepojenia vybraných vedeckých a akademických knižníc v SR s cieľom vytvoriť v nich tzv. informačno-vedecké centrá, ktoré sa majú osobitne venovať informačnej podpore podnikateľského prostredia. V tomto projekte mala ÚK SAV postavenie partnera projektu, pričom koncový prijímateľom projektu bola Slovenská národná knižnica v Martine. Financie pre ÚK SAV však vzhľadom na jej lokalizáciu v Bratislave neboli napokon z európskych mechanizmov, ale z rozpočtovej kapitoly MH SR.

Možno povedať, že po týchto stavebných a technologických prestavbách sa knižnica mohla viac začať venovať skvalitneniu knižnično-informačných služieb a tomu, čo slovenské knižnice globálne (okrem nedostatku financií) ťaží najviac: obnove ľudských zdrojov, či priam nutnej generačnej výmene stredných knihovníckych kádrov za skutočných knižnično-informačných profesionálov, ktorí raz budú skutočne zručnejší, ako naši používatelia. Táto vízia však ešte stále je pred nami.

JB: Děkuji Vám za rozhovor a za mnoho zajímavých údajů a informací. Přejeme pracovníkům ÚK SAV, aby se jim i v budoucnu dařila záslužná činnost ve prospěch slovenské vědy a výzkumu a aby jim k tomu byly vytvářeny všechny potřebné podmínky a předpoklady.

 

 

Burgetová, Jarmila. Rozhovor s Andreou Doktorovou. Informace [online]. , č. [cit. 2021-10-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/rozhovor-s-andreou-doktorovou/

Tisknout stránku