Research Evaluation Seminar 2014

 

17. dubna se v budově Akademie věd v Praze na Národní třídě konal Research Evaluation Seminar 2014, který byl pořádán Knihovnou Akademie věd a firmou Thomson Reuters. Seminář zahájil prof. Jiří Drahoš a během své úvodní řeči zdůraznil, že hodnocení vědy je důležité téma pro Akademii věd a to nejen kvůli aktuálně připravovanému pětiletému hodnocení, které proběhne příští rok. Dále se slova ujal Ing. David Horký ze společnosti Thomson Reuters, který moderoval dopolední sekci.

První přednášející dr. Ian Rowlands z University of Leicester ve svém příspěvku „A Day in the life of a university bibliometrician“ nejprve představil hlavní aktivity jeho pracovní pozice.

Jako odborný knihovník zabývající se bibliometrií je mimo jiné zodpovědný za tvorbu analýz a reportů, školení personálu a vědců, správu dat a rutinní údržbu (správa afilací v InCites).

V druhé části své přednášky dr. Rowlands popsal evaluační systém používaný ve Velké Británii – Research Excellence Framework, jehož hodnotící rámec se skládá z peer review hodnocení (65 %), z měření vlivu na neakademické prostředí (20 %) a z hodnocení prostředí (15 %) – tedy financování a počtu vědeckých pracovníků v hodnocené instituci.

Dr. Guillaume Rivalle z firmy Thomson Reuters představil novou verzi systému InCites a možnosti jeho využití. Analytický systém InCites, pracující s daty z databáze Web of Science, používají univerzity a vědecké instituce, poskytovatelé finančních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace, vydavatelé i podnikový sektor. Hlavními aspekty pro správné využití citačních metrik jsou analýza na základě čistých dat, použití relevantních a především normalizovaných indikátorů uvedených v kontextu a práce s více indikátory pro získání různých úhlů pohledu.

Kromě systému InCites byla také představena nová podoba databáze Journal Citation Report, která nabízí například filtrování časopisů podle umístění v kvartilu na základě impakt faktoru a oboru.

V další přednášce dr. Sebastian Herwig z University of Münster pohovořil o implementaci a využití systému Converis jako univerzitního informačního systému pro vědu a výzkum. Hlavní oblasti informací o výzkumu mohou být zastoupeny pěti P: projekty, patenty, osoby a instituce (persons), publikace, ocenění (prize and honors). Na základě informačního systému jsou tvořeny webové stránky fakult, webový portál pro výzkum a roční výzkumné reporty. Systém je používán i pro tvorbu analytických výstupů například o typech dokumentů, typech financování, získaných ocenění. Postupem času by měl vzniknout vědecký portál podporující komunikaci a vyřizování administrativního procesu. Dalšími okruhy, které může do budoucna systém zajišťovat, jsou management doktorského studia, správa patentů a kontrola kvality publikační činnosti.

Poslední přednáškou z dopoledního bloku bylo detailnější představení produktu Converis 5 Janem Maierem, Msc., z firmy Avedas patřící pod Thomson Reuters. Converis 5 je informační systém pro vědu a výzkum, který v současnosti využívá 65 univerzit převážně v Evropě. Systém pracuje s profily vědců a podporuje celý cyklus vědecké práce – od počáteční myšlenky, přes financování projektu až po závěrečnou prezentaci výsledků.

Mezi výhody použití patří lepší správa informací o vědcích, podklady pro interní rozhodování a zvýšení viditelnosti vně instituce. Jeden z modulů – Research Analytics umožňuje rychlou tvorbu reportů, jak bylo předvedeno v ukázce reportu o financování výzkumu určitého vědce.

Odpolední blok přednášek moderoval Ing. Martin Lhoták a jeho první částí byla přednáška prof. Jitky Moravcové o projektu IPN Metodika. Výsledkem tohoto projektu má být vytvoření nové metodiky hodnocení české vědy a výzkumu, které vznikne na základě ověřených principů z vyspělých zemí. Hodnocení by mělo tvořit podklad pro rozhodování politiků, pro rozvoj výzkumných organizací, podporovat excelenci a konkurenceschopnost.

Po dlouhotrvajícím výběrovém řízení veřejné zakázky, které už je uzavřeno, se čeká na oznámení jeho výsledku Ministerstvem a následný podpis smlouvy s dodavatelem, aby se mohl projekt naplno rozběhnout.

Další přednášející byla členka Akademické rady AV ČR prof. Eva Zažímalová, která představila připravované interní hodnocení AV ČR za období 2010–2014, které bude probíhat příští rok. Jedná se v pořadí o sedmé hodnocení a podruhé bude probíhat na úrovni týmů. Hodnocení se bude držet pěti základních principů:

  • evaluace na základě oborů
  • peer review hodnocení
  • hodnocení institucí na místě
  • hodnocení oddělené od financování
  • transparentnost

Každý vědec odevzdá k hodnocení maximálně čtyři práce, v rámci týmu bude předložen určitý počet prací k hodnocení závislý na počtu členů v týmu. K hodnoceným pracím budou přidány bibliometrické indikátory a následně budou hodnoceny v kontextu svého oboru. Dále se na úrovni týmů a ústavů bude hodnotit zapojení do grantů, spolupráce, výukové a další vědecké aktivity.

Zástupce Komise pro hodnocení vědy při RVVI prof. Zdeněk Němeček představil současnou metodiku hodnocení vědy a výzkumu v ČR, která je primárně určena pro rozdělení peněz na úrovni výzkumných organizací. Hodnocení se skládá ze tří pilířů: starý systém pro hodnocení článků v časopisech indexovaných v databázích WoS nebo Scopus, peer review hodnocení vybraných českých knih a článků (jeden excelentní výsledek na 10 mil. Kč přidělené podpory) a hodnocení aplikovaného výzkumu.

Závěrečným příspěvkem celého semináře bylo představení podpory výzkumu a jeho hodnocení na Univerzitě Karlově v Praze prorektorem pro vědeckou činnost doc. Janem Konvalinkou. Institucionální podpora rozvoje vědy je řešena Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), účelová podpora mladých akademických pracovníků je rozdělována pomocí Univerzitních výzkumných center (UNCE). Systém vnitřního grantového financování zajišťuje mimo jiné Grantová agentura univerzity (GA UK). Jako hlavní cíl do budoucna doc. Konvalinka předeslal zachování přátelské, mezioborové atmosféry, která podporuje kreativitu a spolupráci.

Program a jednotlivé prezentace naleznete zde: www.knav.cz/res2014

 

 

Mika, Pavel. Research Evaluation Seminar 2014. Informace [online]. , č. [cit. 2020-09-28]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/research-evaluation-seminar-2014/

Tisknout stránku