„Příběh nevrácené knihy“ – vymáhání knih a dluhů v praxi Knihovny AV ČR

 

Podobně jako mnoho dalších tuzemských knihoven přistoupila i Knihovna AV ČR v minulém desetiletí aktivně k vymáhání dlouhodobě nevrácených výpůjček. Jako nejefektivnější a finančně nejvýhodnější se jednoznačně i pro menší knihovny osvědčilo buď předání pohledávky některé ze společností, které se zabývají správou, vymáháním a odkupem pohledávek, nebo – a tuto možnost využívá i Knihovna AV ČR – dlouhodobá spolupráce s advokátní kanceláří.

Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak v naší knihovně probíhá proces, který začíná vypůjčením knihy a může končit i dluhem ve výši několika desítek tisíc korun a vydaným exekučním příkazem. Zároveň chceme zdůraznit, že důležitou součástí tohoto procesu je snaha jak knihovníků, tak spolupracující advokátní kanceláře o to, aby postih čtenáře byl v rámci možností minimální. Cílem není čtenáře trestat a finančně devastovat, ale pomocí pokut zajistit, aby knihovní fond zůstával k dispozici dalším zájemcům.

Pro uvedení konkrétních údajů jsme zvolili jako sledované období roky 2008–2014 (souhrnně).

První, druhá, třetí, čtvrtá… advokátní

Pokud čtenář při registraci uvede svůj e-mail, dostane na něj upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty. Aktuálně chystanou novinkou, která vejde v platnost s nově chystaným Knihovním řádem KNAV (pravděpodobně se tak stane během letošního léta), je automatické prodloužení výpůjční lhůty dokumentů, na kterých není aktivní rezervace, 2 dny před uplynutím základní nebo již prodloužené výpůjční lhůty. To, jak doufáme, mimo zvýšení uživatelského komfortu povede také ke snížení počtu zbytečných pokut, které vznikají překročením výpůjční lhůty zaviněné většinou nepozorností nebo aktuální nemožností (např. pobytem v zahraničí) dokument včas vrátit. Teoreticky se tak může stát, že výpůjční doba se takto automaticky může prodloužit až na 4 měsíce., resp. 114 dní.

Po překročení výpůjční lhůty nastává typické knihovní kolečko upomínek. Zároveň uživatel až do vrácení všech vypůjčených dokumentů a vyrovnání dluhu, který vůči knihovně má, přichází o možnost využívat její služby (je mu zablokováno čtenářské konto). V případě Knihovny AV ČR jsou upomínky generovány knihovním systémem ALEPH v poměrně rychlém sledu:

 1. upomínka 10 dní po překročení výpůjční lhůty,
 2. upomínka 1 měsíc po překročení výpůjční lhůty,
 3. upomínka 2 měsíce po překročení výpůjční lhůty,
 4. neboli ředitelská upomínka je uživateli zaslána po necelých třech měsících od uplynutí výpůjční lhůty doporučeně na adresu, kterou v přihlášce uvedl jako místo trvalého bydliště.

První až třetí upomínka jsou uživateli buď zaslány e-mailem (pokud jej při registraci uvedl) nebo písemně za poplatek 10 Kč. Poplatek za ředitelskou upomínku činí již 400 Kč. Po celou tuto dobu se zároveň průběžně navyšuje zpozdné, které činí 3 Kč za knihu a den.

Pokud ani po obdržení ředitelské upomínky nedojde k žádné reakci čtenáře (případně pokud se upomínka vrátí jako nedoručitelná), vygeneruje systém po dalších dvaceti dnech automaticky pátou neboli advokátní/předžalobní upomínku, jejímž odesílatelem je už spolupracující advokátní kancelář.

V takovou chvíli může už dluh za nevrácené knihy, pokud jich čtenář má vypůjčených více, snadno činit i více než 1 000 Kč. Navíc advokátní kancelář si za samotné odeslání advokátní upomínky a převzetí pohledávky účtuje jednotný poplatek 1 000 Kč (který se připočítává ke zpozdnému a je dál navyšován o další poplatky spojené se soudním řízením).

Pracovníci Oddělení výpůjčních služeb se proto ještě před předáním předžalobní upomínky advokátní kanceláři snaží dát čtenáři „poslední šanci“. Pokouší se všemi dostupnými prostředky zjistit kontakt na čtenáře, tedy buď aktuální adresu (pokud ta uvedená v přihlášce není platná) nebo nejlépe telefonní číslo, na kterém se snaží čtenáře kontaktovat. Úspěšnost při dohledávání těchto kontaktů se pohybuje okolo 70 % procent a všichni uživatelé, kteří jsou telefonicky kontaktováni, svojí situaci ihned řeší, tedy vrátí knihy (případně je nahradí) a buď vyrovnají zpozdné, nebo se domluví na jeho splátkách. Až na ojedinělé výjimky není žádný z oslovených čtenářů hovorem s knihovníkem překvapen.

Vysoká úspěšnost při dohledávání kontaktů na čtenáře souvisí s tím, že téměř každý z nás nějakým způsobem prostřednictvím internetu přichází o svou anonymitu. Na druhou stranu zkušenosti se všudypřítomným obtěžujícím telemarketingem, nabídkami bankovních služeb apod. vedou k tomu, že hovory z neznámých telefonních čísel nejsou přijímány a proto se často nedaří čtenáře kontaktovat. To je možné částečně řešit registrací knihovny v některé z aplikací, jako je „Můžu to zvednout?“ a podobných, které slouží jako informace o tom, z jakého telefonního čísla hovor přichází a co od něj volaný tedy může očekávat.

Pokud se čtenáře dohledat nepodaří, předává knihovna advokátní kanceláři všechny dokumenty, které jsou nutné pro zahájení (pro knihovnu úspěšného) soudního sporu. Požadavky na tyto dokumenty se v detailech liší jak u jednotlivých právních zástupců, tak u samotných soudů. Knihovna AV ČR se snaží o dodání maximálního možného množství hmotných materiálů. Jsou to:

 1. Přihláška uživatele, případně dokument o prodloužení členství (na obou čtenář vlastnoručním podpisem potvrzuje, že souhlasí s dodržováním Knihovního řádu a že všechny údaje v přihlášce jsou stále platné – případně je na místě aktualizuje).
 2. Výpůjční lístky, na kterých čtenář podpisem potvrzuje, že dotyčný dokument převzal (některé knihovny výpůjční lístky netisknou a za potvrzení převzetí čtenářem automaticky považují vypůjčení provedené v knihovním systému – s čímž samotný čtenář souhlasil už při registraci podepsáním přihlášky).
 3. Vyčíslení případné náhrady za nevrácené knihy – každá předmětná kniha se podle údajů v katalogizačním záznamu vyčísluje podle toho, kolik by stálo zhotovení její kopie – 2 Kč za stránku, 44 Kč cena vazby, a k tomu se pak ještě připočítává 150 Kč, což je poplatek stanovený Knihovním řádem za každý ztracený/poškozený dokument, který zahrnuje poštovné z a zpět do knihovny, která poskytne KNAV stejné vydání nahrazovaného dokumentu k vyhotovení kopie a znovuzpracování jednotky do knihovního fondu.
 4. Čtvrtá upomínka vč. obálky, pokud se vrátí jako nedoručitelná.

Podobně jako zaměstnanci knihovny, snaží se i advokátní kancelář v první fázi dohledat čtenáře a informovat ho o hrozícím soudním sporu. Současně s tímto dohledáváním je čtenáři odeslána již zmíněná advokátní upomínka, která obsahuje podrobné informace o hrozícím soudním vymáhání a také o možnostech, kterými je možné tomu předejít – vrácení dokumentů příp. jejich adekvátní nahrazení, vyrovnání dluhu příp. dohoda o jeho postupném splácení.

Soud

Pokud se nepodaří doručit čtenáři předžalobní/advokátní upomínku, příp. pokud na ni čtenář nereaguje, podává advokátní kancelář žalobu k soudu podle místa čtenářem uvedeného trvalého bydliště. V praxi to znamená, že advokáti musí jezdit k soudům v rámci celé ČR a pohledávka, kterou v případě úspěšného soudního sporu u čtenáře uplatňují, se tak mimo další náklady spojené se soudním sporem navyšuje i o jízdné. (Veškeré poplatky jsou účtovány podle advokátního tarifu stanoveném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.) Soud poté mimo jiné může požádat Registr obyvatel o sdělení aktuálního trvalého bydliště, na kterém se ho pak snaží kontaktovat.

Téměř ve všech případech je knihovna, resp. spolupracující advokátní kancelář ve sporu úspěšná (ze 40 podaných žalob pouze 3 zamítnuté/neúspěšné). Čtenář je pak podle soudního rozhodnutí povinen uhradit celou dlužnou částku včetně nákladů spojených se soudním řízením a poplatků, které si vyčísluje advokátní kancelář podle advokátního tarifu. Taková částka může dosahovat řádově tisíců až desetitisíců Kč. Nejvyšší registrovaný (i když poměrně výjimečný) dluh žalovaného uživatele Knihovny AV ČR je více než 55 tisíc Kč – a to bez zmíněných soudních poplatků a nákladů advokátní kanceláře! Stává se proto, že soud musí pro získání dluhu vydat exekuční příkaz (nejčastěji na plat, méně často na movitý majetek).

Důvody neúspěchu žaloby jsou ve třech výše uvedených případech tyto:

 • úmrtí čtenáře,
 • uznané zpochybnění podpisu na přihlášce (čtenář byl v době podpisu přihlášky v zahraničí),
 • knihovna nedoložila výpůjční lístky.

Žaloba by mohla být také zamítnuta, pokud by čtenář doložil doklady potvrzující vrácení vypůjčených dokumentů (potvrzení vystavují pracovníci knihovny na vyžádání). Takový případ ovšem ještě nenastal.

Komplikací by také bylo vymáhání knih a dluhu po zahraničním čtenáři. Knihovna v současné době umožňuje vypůjčování dokumentů mimo knihovnu pouze čtenářům s tzv. absenčním členstvím. Pro jeho zřízení musí zájemce doložit povolení k pobytu (krátko- či dlouhodobé), jehož součástí je adresa trvalého bydliště. Pokud by nastala situace, že by knihovna byla nucena přistoupit k soudnímu vymáhání knihy/dluhu, musela by celou věc předat soudu v zemi, ze které čtenář pochází, a to i v případě, že se dosud nachází na území ČR. Zároveň by i advokátní kancelář, která zastupuje knihovnu, musela najít právního zástupce registrovaného v téže zemi. Naštěstí žádný takový případ knihovna dosud řešit nemusela, ačkoliv mezi jejími registrovanými uživateli je zahraničních občanů (především studentů) poměrně hodně.

Náklady knihovny

 1. Advokátní kancelář své služby knihovně neúčtuje. V případě úspěšného soudního sporu (přesněji řečeno v případě, že se podaří vymoci celý dluh) částku, která odpovídá součtu zpozdného, poplatků za upomínky a vypočítané náhradě škody, knihovně proplácí. Na čtenáři nárokuje paušálně 1 000 Kč, což je poplatek, který se stává ziskem kanceláře.
 2. Práce zaměstnance knihovny, který zodpovídá za odesílání upomínek, přípravu dokumentů pro advokátní kancelář a komunikací s ní, činí asi 40 hod. ročně.

Knihovna tedy kromě zhruba týdne pracovního času jednoho zaměstnance není vymáháním dlužné částky až na výjimečné případy prohraných soudních sporů finančně zatížena. Můžeme tedy navázání spolupráce s místním advokátem zaměřeným na občanské právo pouze doporučit, a to tím spíš v případech specializovaných knihoven, kde jsou pořizovací náklady na odborné knihy tak vysoké, že jejich nevrácení už znamená pro knihovnu výraznou finanční újmu.

V číslech (2008–2014)

Průměrný roční počet aktivních uživatelů3 800
Celkový počet absenčních výpůjček41 021
Celkový počet všech odeslaných upomínek6 192
Celkový počet odeslaných 4. (ředitelských) upomínek80
Předáno advokátní kanceláři pro zaslání předžalobní upomínky63
Podáno žalob40
Neúspěšné žaloby3
Vydané exekuční příkazy16
Úspěšné vymáhání exekucí12*
Celkem – pokuty, poplatky a vyčíslené náhrady za nevrácené knihy316 519 Kč
Nejvyšší dluh čtenáře55 720 Kč
Průměrný dluh (bez nákladů soudního řízení a poplatků advokátní kanceláři)6 500 Kč

* Dluh nebyl vymožen v případech, kdy žalovaní prokázali, že jsou bezdomovci, bez majetku, případně se dlužníka nepodařilo dohledat. Jeden z čtenářů je ve výkonu trestu.

 

 

 

Krahulcová, Marina. „Příběh nevrácené knihy“ – vymáhání knih a dluhů v praxi Knihovny AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2019-07-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/pribeh-nevracene-knihy-vymahani-knih-dluhu-praxi-knihovny-av-cr/

Tisknout stránku