Portál Knihovny.cz střídá Jednotnou informační bránu

 

Úvod

Projekt Jednotná informační brána (JIB) byl zahájen v roce 2000. V rámci projektu vznikl stejnojmenný portál www.jib.cz, který byl uveden do provozu v roce 2002 a sloužil českým knihovnám a uživatelům spolehlivě dlouhých 16 let. Na konci roku 2018 bude portál uzavřen a jeho služby nahradí od počátku roku 2019 portál Knihovny.cz. Proč dochází k této pro české knihovnictví velmi významné změně a kdo o ní rozhodl, jak portál Knihovny.cz nahradí funkcionalitu JIB a jak se na změnu připravit? Odpověď na všechny tyto často kladené otázky přináší následující článek.

V čem se JIB a Knihovny.cz shodují

JIB i Knihovny.cz jsou velké národní portály, které nabízejí:

  • jednotný přístup ke službám a zdrojům českých a moravských knihoven,
  • jednotný přístup k zahraničním zdrojům,
  • přebírání záznamů,
  • jednotný základ a nástroje pro budování oborových bran.

Oba projekty jsou financovány z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

V čem se JIB a Knihovny.cz liší

JIB i Knihovny.cz se liší:

  • použitým SW a způsobem práce s daty,
  • stářím,
  • uživatelským zaměřením.

SW a způsob práce s daty

JIB používá komerční SW firmy Ex Libris: metavyhledávač MetaLib a linkovací server SFX. MetaLib nepracuje s velkými indexy, nemá data „u sebe“, ale paralelně prohledává jednotlivé zdroje, což vede často k velmi dlouhé odezvě.

Portál Knihovny.cz používá (s výjimkou linkovacího serveru a indexu zahraničních zdrojů) převážně open source (VuFind, MetaIndex), pracuje s velkými indexy a má data „u sebe“, takže odezva je v porovnání s JIB velmi rychlá.

Stáří

Projekt JIB byl zahájen v roce 2000 a portál byl uveden do provozu v roce 2002. V době zprovoznění JIB byl metavyhledávač MetaLib moderním, průlomovým řešením s velkým vývojovým týmem v zázemí. V roce 2009 představila firma Ex Libris discovery systém Primo a MetaLib přestala postupně rozvíjet. Základy portálu Knihovny.cz byly položeny v roce 2010, do provozu byl uveden v roce 2016 a je založen na využití moderních technologií.

Uživatelské zaměření a využití

Průzkumy využití JIB jasně prokázaly vysokou míru využití i popularitu v knihovnách, ale její využití na straně koncových uživatelů bylo zvláště v posledních letech minimální. Jedním z důvodů je nepochybně dlouhá odezva při paralelním prohledávání mnoha zdrojů. Zatímco pracovníci knihoven o ní vědí a na výsledek si počkají, běžný uživatel se při dlouhém čekání domnívá, že systém nefunguje, nebo (zvyklý na rychlou odezvu z jiných systémů) není ochoten na výsledek dlouhou dobu čekat. Dalším důvodem je zřejmě dnes již zastaralé a uživatelsky nepříliš vlídné uživatelské rozhraní JIB:

A také skutečnost, že uživatel se nedostane přímo až na úroveň dostupnosti knihovní jednotky a musí se přepnout do originálního rozhraní knihovního systému instituce, která dokument vlastní. Uživatelské rozhraní portálu Knihovny.cz je pro koncové uživatele podstatně příjemnější:

Snadno se dostane až na úroveň dostupnosti knihovní jednotky:

Po propojení se službou Získej bude mít uživatel navíc možnost snadno získat dokumenty, které nevlastní žádná z knihoven, v nichž je registrován, z dalších knihoven.

Proč dochází ke změně a kdo o ní rozhodl

Důvody ke změně jsou zřejmé z předcházejícího textu. JIB a Knihovny.cz poskytují podobné služby, JIB je založena na starém, již dlouho nerozvíjeném metavyhledávači MetaLib a nevyhovuje požadavkům současných uživatelů. Orgány projektu Knihovny CZ (Expertní tým, Řídící výbor a Rada) a Ústřední knihovnická rada sledují vývoj obou projektů a s postupnou náhradou JIB portálem Knihovny.cz se počítá již mnoho let. S ohledem na vysoké využití JIB v knihovnách bylo třeba počkat s náhradou do doby, než bude funkcionalita JIB plně nahrazena portálem Knihovny.cz. V roce 2018 všechny zmíněné orgány projektu dospěly k závěru, že čas na změnu již nastal:

Ústřední knihovnická rada (zápis z jednání 6.–7. 3. 2018): Ukončit financování JIB z VISK v roce 2018, ale ponechat financování linkovacího nástroje SFX.

Expertní tým portálu Knihovny.cz (zápis z jednání 23.4.2018): Účastníci jednání se shodli téměř jednomyslně (1 účastník se zdržel hlasování) na tom, že funkcionalita CPK již dnes nahrazuje ekvivalentně nebo lépe funkcionalitu MetaLibu. Doporučili nahradit funkcionalitu MetaLibu a z JIB zachovat pouze SFX. Za zásadní problém ale všichni účastníci označili chybějící zdroje – především univerzity. Účastníci jednání doporučili projednání tohoto problému na ŘV CPK a přehodnocení nutnosti plného zapojení všech institucí v zájmu rychlejšího zapojení univerzit.

Řídicí výbor portálu Knihovny.cz: (zápis z jednání 19. 6. 2018): ŘV schválil ukončení funkcionality MetaLibu a vypovězení stávající smlouvy mezi NK ČR a Ex Libris s tím, že po proběhnutí výběrového řízení na linkserver uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem MZK. Další postup řešení navrhne MZK. ŘV schválil možnost zapojení univerzit (případně dalších institucí se zásadním přínosem pro CPK, které nejsou prozatím schopny splnit podmínky pro plnohodnotné zapojení) jako zdroje. ŘV doporučil schválení možnosti zapojení vybraných institucí na úrovni zdrojů na Radě CPK. Priority pro výběr institucí pro zapojení na úrovni zdrojů stanoví Expertní tým CPK.

Jak Knihovny.cz nahradí funkcionalitu JIB

Jak již bylo řečeno, linkovací server zůstane v rámci portálu Knihovny.cz zachován, takže bylo třeba nahradit následující funkce MetaLibu:

  • Vyhledávač
  • Přebírání záznamů
  • Jednotný základ a nástroje pro budování oborových bran

Vyhledávač

Funkce vyhledávače byla nahrazena nejen ve srovnatelné, ale ve vyšší kvalitě již před několika lety jako první.

Přebírání záznamů

Funkce přebírání záznamů byla v portálu Knihovny.cz k dispozici již v roce 2017, rok 2018 byl věnován úpravě profilů, ladění a testování. Do konce roku proběhne migrace profilů z JIB na CPK u těch, kdo tak doposud neučinili a proběhne přechod na výhradní používání UTF-8. Jsou předpřipraveny profily pro využití ve většině knihoven. Neprohledává se celý index portálu ale jen vybrané zdroje s kvalitními záznamy a na rozdíl od JIB jsou všechny zdroje v profilu prohledávané najednou.

Jednotný základ a nástroje pro budování oborových bran

V souvislosti s ukončením provozu JIB bylo dokončeno spuštění vyhledávačů pro oborové brány IREL, TECH, KIV a konce MUS, které nahradí stávající vyhledávání prostřednictvím MetaLibu

Jedná se o „řez” portálem neboli vlastní pohled na vybranou část indexu dle daných kritérií (zdroje, fasety apod.). Řez má vlastní webové rozhraní, podobné portálu knihovny.cz a umožňuje prohledávat jak vybrané domácí zdroje, tak index zahraničních zdrojů. Jako ukázku představujeme novou „tvář“ oborové brány IREL:

Jak se na změnu připravit

Na změnu se lze nejlépe připravit intenzívním využíváním portálu Knihovny.cz pro všechny funkce, pro které knihovny využívá JIB, již nyní. Přechod tak bude plynulý a podstatně jednodušší a také může dojít k odhalení určitých nedostatků na straně portálu Knihovny.cz, na které ostatní knihovny nepřišly a neupozornily, a k jejich včasnému odstranění.

Závěr

Jednotná informační brána patří bezpochyby k našim nejvýznamnějším národním kooperačním projektům 21. století. Pomohla překonat počáteční ostych a mnohdy i nechuť knihoven ke spolupráci na společném portálu, soustředila velké množství domácích i zahraničních zdrojů na jednom místě a vyžádala si změnu řady pracovních postupů a zvládnutí nových technologických postupů na straně zúčastněných knihoven. Tím vytvořila dobré startovní podmínky pro svého nástupce – portál Knihovny.cz. Vzhledem k tomu, že v rámci JIB byly paralelně prohledávány zdroje jednotlivých knihoven, nebyly odlišnosti v pracovních postupech a hlavně v datech zapojených knihoven tak viditelné a požadavky na změny tak velké, jako v případě portálu Knihovny.cz. Soustředění dat na jednom místě odhalí nemilosrdně nekonzistentnost dat, která nám brání, stejně jako různé pracovní postupy a zvyky, nabídnout uživatelům komfort, na který jsou zvyklí z jiných služeb a který právem očekávají i od nás. Pro úspěch národního portálu nestačí kvalitní technické řešení, ale je nutné mnoho jednání, kompromisů a změn v zákulisí.

 

 

 

Stoklasová, Bohdana ; Žabička, Petr. Portál Knihovny.cz střídá Jednotnou informační bránu. Informace [online]. , č. [cit. 2021-04-10]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/portal-knihovny-cz-strida-jednotnou-informacni-branu/

Tisknout stránku