Podmínky pro zařazení časopisu do databáze Web of Science

 

V současné době Web of Science pokrývá více než 12 000 vysoce odborných nejen mezinárodních, ale i regionálních časopisů, ze všech oblastí přírodních, společenských a humanitních věd a umění. Ale přes to nepokrývá všechny vědecké časopisy, protože tato velice výběrová databáze pracuje s předpokladem matematika Bradforda,[1] že většina důležitých informací je zveřejněna v relativně malém počtu časopisů.

Při hodnocení časopisů pro zařazení do Web of Science je bráno v potaz mnoho faktorů, od kvalitativních ke kvantitativním. Hodnoceny jsou základní publikační standardy, redakční rada, mezinárodní rozmanitost autorů anebo bibliografické údaje. Hodnocení časopisů začíná již s předložením aktuálního čísla časopisu. Vydavatel je povinen předat tři po sobě jdoucí aktuální čísla, jedeno po druhém tak,jak jsou vydávána. Časopis může být předložen jak v tištěné, tak v elektronické podobě prostřednictvím internetu. Tištěné verze se zasílají na adresu:

 • Publication Processing
  Thomson Reuters
  1500 Spring Garden Street, Fourth Floor
  Philadelphia
  PA 19130

Online verze se předkládá prostřednictvím stránky
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission/.

Jakmile byla žádost o zařazení odeslána, Thomson Reuters má možnost pokračovat sdalšími aspekty procesu hodnocení. Vzhledem k velkému množství navrhovaných časopisů dochází k tomuto hodnocení (přibližně 2.000 titulů ročně) s časovým odstupem, přesto by redakce měla pokračovat se zasíláním vydaných čísel. Pokud by redakci zajímal aktuální stav hodnocení jejich časopisu, může zaslat dotaz prostřednictvím formuláře na http://ip-science.thomsonreuters.com/info/jrneval-status/. Hodnocení navrhovaných časopisů ze strany Thomson Reuters probíhá průběžně celý rok, přijato bývá 10–12 % titulů. Navíc i stávající tituly jsou neustále podrobovány přezkoumání. Časopisy jsou monitorovány, aby se zajistilo, že budou zachovány všechny standardy.

Základní publikační standardy, které je třeba dodržovat, aby byl časopis přijat, jsou

 • Dodržování termínů vydání
  Dodržování termínů vydání publikace je základním kritériem v procesu hodnocení, časopis musí být vydáván v souladu s uvedenou frekvencí a zároveň i včas posílán do Thomson Reuters. Pro zhodnocení tohoto měřítka je třeba dodat minimálně tři po sobě jdoucí vydání. Odpovídající počet článků pro jednotlivé tituly určují normy jednotlivých Web of Science kategorií.
 • Mezinárodní publikační standardy
  Mezi mezinárodní publikační standardy patří informativní titul časopisu, obsah popisující nadpisy článků a autorské abstrakty, kompletní bibliografické informace o všech citovaných odkazech a informace o autorech.
 • Angličtina
  Angličtina je univerzální jazyk vědy a z tohoto důvodu je třeba vzít v potaz, že předkládaný titul by měl mít plný text v angličtině nebo přinejmenším abstrakt a bibliografické informace v angličtině. To platí zejména v přírodních vědách, výjimky z tohoto pravidla lze hledat pouze v umění, humanitních a společenskovědních oborech.
 • Recenzní řízení
  Ucelené recenzní řízení je dalším důkazem dodržování norem a znamená kvalitu předloženého titulu.
 • Redakční obsah
  Thomson Reuters určí, zda obsah časopisu obohatí databázi, nebo zda je téma již dostatečně pokryto.
 • Mezinárodní rozmanitost
  Thomson Reuters hledá mezinárodní rozmanitosti mezi přispívajícími autory časopisu, editory i v redakční radě.
 • Regionální časopisy
  Thomson Reuters se ovšem také zajímá o regionální časopisy, každoročně několik z nich zařazují. Kritéria pro výběr regionálních časopisů jsou stejné jako u mezinárodních. Další informace je možné získat na http://wokinfo.com/essays/globalization-of-web-of-science/.
 • Citační analýza
  Citační analýza probíhá alespoň na dvou úrovních – Thomson Reuters hledá citace časopisu sám ve svém indexu nebo u nových časopisů, které dosud nemají citační historii, analytici zkoumají citační záznamy přispívajících autorů a členů redakční rady. Stejně tak zavedené časopisy je třeba občas přehodnotit. Kontrolovány jsou také autocitace a jejich míra. Ze všech časopisů uvedených v JCR Science Edition 2010, například, 85% mají autocitace nižší než 15 %.
 • Společenské vědy
  Časopisy pro společenské vědy procházejí stejně důkladným hodnocením jako časopisy v přírodních vědách, jen je třeba připomenout, že citovanost v oblasti společenských věd je obecně nižší než v přírodních vědách.
 • Humanitní vědy a umění
  v této oblasti nejsou plné texty v angličtině požadovány, pokud lokální zaměření studie znemožňuje její užití – příkladem jsou studie regionální nebo národní literatury.

Elektronické časopisy

Vydavatelé by měli zajistit, aby bylo snadné identifikovat následující prvky titulu: název, rok vydání, ročník nebo číslo (je-li uváděno), název článku, strana nebo číslo článku (jako číslo článku by nemělo být uváděno DOI), autoři (jména a adresy/instituce) a dále by měly být označeny všechny identifikátory, jako jsou DOI a další. Označení těchto identifikátorů pomáhá zajistit jejich řádné užívání.

Všechny další potřebné informace lze nalézt na stránkách http://wokinfo.com/publisher_relations/journals/. Esej o výběru a podmínkách zařazení konferenčního sborníku lze najít na http://thomsonreuters.com/conference-proceedings-citation-index/.

 


[1]

Garfield, E., Citation Indexing — Its Theory and Application in Science, Technology, and Humanities, New York: John Wiley & Sons, 1979.

 

 

 

 

 

 

 

Burešová, Iva. Podmínky pro zařazení časopisu do databáze Web of Science. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-30]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/podminky-pro-zarazeni-casopisu-do-databaze-web-of-science/

Tisknout stránku