Open Data in Science: Challenges and Opportunities for Europe

 

Dne 31. ledna 2018 se v Belgii konal celodenní workshop s názvem „Open Data in Science: Challenges and Opportunities for Europe“. Téma otevřených dat se stává čím dál tím více aktuální mimo jiné i v souvislosti s požadavky evropských dotačních programů. Seminář probíhal pod patronací European Members of the International Council for Science, který spadá pod Akademii věd Švýcarska. Na akci se sešlo přibližně 80 účastníků, zastoupeny byly téměř všechny evropské země. Za celý den se vystřídalo kolem 10 přednášejících, kteří reprezentovali různé oblasti (profesoři, zástupci vědeckých organizací, vydavatelé atd.). Seminář byl rozdělen do čtyř sekcí, v každé z nich se téma otevřených dat probíralo z pohledu právě těchto okruhů.

První část se soustředila na vědeckou komunitu. Geoffrey Boulton mluvil o digitální revoluci, o současném rozmachu v oblasti ukládání dat s tím, že odpovědí vědecké komunity by mělo být téma Open Science. Zdůraznil, že vědci stále nejsou příliš aktivní v oblasti sdílení dat a je třeba je s ním kontinuálně seznamovat. Dále je podle jeho názoru nutné tuto problematiku řešit na národní i mezinárodní úrovni a potřebná je také mezioborová spolupráce. Druhou přednášející byla Sandy Harrison, která představila organizaci World Data System vytvořenou Mezinárodním shromážděním pro vědu (ISCU) v roce 2008, jejímž posláním je zachovat kvalitní vědecká data a informace, usnadnit otevřený přístup a podporovat přijímání standardů. Organizace nabízí certifikaci důvěryhodného repozitáře Core Trust Seal, kterou v současné době obdrželo 70 členů této organizace. Má-li instituce zájem o certifikaci, její repozitář musí splňovat 16 požadavků, které jsou, včetně postupu o registraci, uvedeny na webu. Během své prezentace kladla Sandy Harrison důraz na to, že vědecká komunita se musí aktivně zapojit do tohoto procesu, repozitáře by měly být certifikovány (aby vědci měli důvěru, že svá data vkládají na bezpečná úložiště) a seskupovány pro snadnější vyhledávání informací. Zároveň zmínila, že rozvojové země (např. v Africe) jsou také součástí „digitální revoluce“ a nemůžeme je z tohoto procesu vynechat. Poslední přednášející tohoto bloku, Edouard Bugnion, pojal svou přednášku s názvem „Cesta digitalizace“ více z filozofického hlediska. Podle jeho slov je třeba změnit strategii a vyvinout metody, jak aktivně zapojit vědce do procesu sdílení dat, což by měla být převážně odpovědnost univerzit, které by měly podporovat mladé vědce. Aby bylo sdílení efektivní, bude třeba vychovat novou generaci vědců a začít s výchovou co nejdříve – Data management by se měl vyučovat už na středních školách, ne až na univerzitách. Na školách by mělo být větší zastoupení informačních specialistů a filozofů, kteří by zásadně změnili způsob výchovy vědců, neboť jsme obklopeni informacemi a musíme se naučit s nimi zacházet.

Druhá část workshopu měla podtitul „Pozice poskytovatelů veřejné finanční podpory“, kde se představili dva mluvčí. Prvním byl Martin Stokhof z Evropské výzkumné rady (ERC). Zmínil hlavní strategie open access podporované Radou a představil Open Research Data Pilot. Stejně jako tomu bylo v předešlých letech u publikací, pro příjemce peněz z evropských grantů platí od roku 2017 povinnost vést si data management plan a ukládat data provázaná s publikacemi v režimu open access ve veřejně přístupném úložišti. Existuje ovšem možnost vyvázat se z této povinnosti. Druhým přednášejícím v této sekci byl Peter Doorn z institutu DANS (Data Archiving and Networked Services), mezi jehož hlavní aktivity patří archivace výzkumných dat, umožnění trvalého přístupu k nim a jejich opětovné použití, školení a poradenství. K jeho doplňkovým aktivitám mimo jiné patří certifikace důvěryhodných repozitářů „Data Seal of Approval“. Tento certifikát obdržel např. Český sociální datový archiv nebo datový repozitář DataShare v Edinburghu, kterým jsme se inspirovali při přípravě datového repozitáře ASEP v Knihovně AV ČR. Zvažujeme certifikaci Repozitáře ASEP právě tímto certifikátem. Pan Doorn ve své přednášce uvedl, že budoucnost datových repozitářů spatřuje právě v jejich certifikaci. Podle jeho slov by měl být kladen důraz na důvěryhodnost a certifikace repozitářů by se měla stát standardem, určitým doporučením pro vědce, kteří chtějí svá data bezpečně ukládat.

Třetí část workshopu nesla název „Role vydavatelského sektoru“, kde vystoupili dva mluvčí. Prvním byl Stephane Berghmans z vydavatelství Elsevier, jenž představil jednoletý průzkum, který firma provedla mezi vědci na téma „Open data: The researcher perspective“ a který je k dispozici na stránkách firmy. Druhým mluvčím byl výkonný ředitel projektu FigShare Mark Hahnel. FigShare je řešení pro správu a sdílení vědeckých dat a publikační činnosti.

Závěrečná část semináře se týkala politického rámce otevřených dat, vystoupil na ní Jean-Claude Burgelman z Evropské komise. Ve své přednášce shrnul situaci ohledně podpory evropské vědy. Připomenul rok 2008 a rámcový program FP7, který začínal s green a gold open access. V roce 2014 následoval program H2020, ve kterém byl green open access již povinností a open research data začínal jako pilotní projekt. Od roku 2017 se stal i ten povinným s možností vyvázání a stejně tak je povinnost zpřístupnit research data management plan za účelem tzv. FAIR data: F – findable, A – accessible, I – interoperable, R – re-usable. Vývoj pokračuje i v roce 2018, kdy byla zahájena první fáze European Open Science Cloud. Vize tohoto projektu je poskytnout virtuální prostředí pro otevřené ukládání, správu, analýzy a znovuvyužití vědeckých dat napříč všemi vědeckými disciplínami spojením stávajících vědeckých datových infrastruktur, rozptýlených mezi členskými státy.

Během workshopu jsme diskutovali o tématech spojených s open access a open science s kolegy ze Slovenské a Maďarské akademie věd (Karol Nemoga a András Holl). S Markem Hahnelem z firmy Figshare byl konzultován stav implementace a využití jejích nástrojů ve středoevropském prostoru, který není v současnosti vysoký. Z hlediska AV ČR je však tato funkčnost již nyní z velké míry zajištěna prostřednictvím Repozitáře ASEP.

Zde je odkaz stránky workshopu, kde jsou k dispozici jednotlivé prezentace: http://www.euro-icsu.org/thematic_work/opendata/.

 

 

 

Lhoták, Martin; Podloucká, Karolina. Open Data in Science: Challenges and Opportunities for Europe. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-30]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/open-data-in-science/

Tisknout stránku