Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 2015 – Súčasný stav a perspektívy

 

Konference organizovaná Centrem vědecko-technických informací SR se konala 25. 3. 2015 v Bratislavě a mezi hlavní témata konference patřila:

  • Národní referenční bod Open Access politiky Evropské komise na Slovensku a zapojení se do mezinárodních projektů
  • Copyright v OA projektech
  • Open Access a HORIZON 2020
  • Strategie naplňování repozitářů a zpřístupňování dat v kontextu standardů
  • Řešení problematiky OA na legislativní úrovni
  • OA jako součást Akčního plánu otevřeného vládnutí
  • Politika OA v souvislosti s publikováním ve slovenských i zahraničních vydavatelstvích

Konference se zúčastnila přibližně stovka účastníků především ze Slovenska, ale i z Maďarska, Rakouska, Polska a České republiky. Konference se konala v Bratislavě v Centru vědecko-technických informací a své příspěvky prezentovalo 10 odborníků.

Účastníky přivítala Mária Žitňanská, ředitelka sekce vědeckých knihoven CVTI SR, která konferenci moderovala, a v krátkosti seznámila účastníky s profesním zaměřením jednotlivých přednášejících. Úvodní slovo pronesl Ján Turňa, generální ředitel CVTI SR.

První přednášku přednesl Ľubomír Bilský, ředitel sekce podpory vědy CVTI SR, a nesla název CVTI SR v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým informáciám v medzinárodnom rámci. V ní účastníky seznámil s funkcí CVTI jako referenčního bodu OA EK na Slovensku. CVTI se účastní pokračování projektu OpenAire s názvem OpenAIR2020 v období leden 2015 až červen 2018. V projektu je celkem zapojeno 50 partnerů a jsou plánovány aktivity, jako je budování repozitáře, rozšiřování informovanosti v oblasti OA, digitalizace a dlouhodobé uchovávání digitálního obsahu.

Další příspěvek Peta Binfielda zazněl přes Skype z Los Angeles a prezentoval publikační politiku volně dostupného časopisu PeerJ zaměřeného na biologii a medicínské vědy. Prezentace vydavatelství zazněla i od Martina Velického zastupujícího vydavatelství De Gruyter, konkrétně potom sekci De Gruyter Open, což až do roku 2012 bylo vydavatelství Versita. Vydavatelství De Gruyter vydává přibližně 900 odborných časopisů už nejen z humanitních a společenských věd a přibližně polovina z nich je volně dostupná. V téže sekci zazněl i příspěvěk ředitele Matematického ústavu SAV, který zmapoval situaci v Slovenské akademii věd. SAV vydává přibližně 65 časopisů, přičemž 53 jich je financováno z centrálního rozpočtu. Z těchto 53 časopisů je ihned volně dostupných 27, tedy rozhodně více než ona jedna čtvrtina celosvětově deklarovaných OA časopisů. Dalších 7 je volně dostupných po uplynutí doby jednoho nebo dvou let.

V odpolední sekci byly Zuzanou Adamovou, ředitelkou Ústavu práva duševného vlastníctva PF Trnavské univerzity, a Richardem Bednárikem, právníkem Centra pre autorské práva, představeny veřejné licence Creative Commons verze 4.0. Od verze 4.0 je možné tyto licence aplikovat i na databáze a lze odstranit požadavek na jmenování autora (odstranění jména autora z šířeného díla). Toto je ovšem reálně neaplikovatelné, protože ve slovenském autorském právu stejně jako v tom českém se nelze autorských práv zříci. Také upozornili na to, že uživatel má 30denní lhůtu na upravení užití díla, pokud je autorem upozorněn, že dílo není užito v souladu s licencí.

Celá konference byla zakončena hodinovou diskuzí, kde měli účastníci možnost klást otázky všem přednášejícím nebo se podělit o vlastní zkušenosti.

http://oa.cvtisr.sk

 

 

 

Burešová, Iva. Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 2015 – Súčasný stav a perspektívy. Informace [online]. , č. [cit. 2019-07-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/open-access-politika-slovenska-europskom-ramci/

Tisknout stránku