Open Access a citovanost

 

Rozvoj informačních technologií a elektronického způsobu publikování vědeckých prací významně přispěl k rozšíření modelu otevřeného přístupu („open access“, OA) jako alternativní cesty k tradičnímu publikování vědeckých poznatků.

V zásadě existují dvě cesty realizace otevřeného přístupu, a to přispívání do oborových nebo institucionálních repozitářů (green open access, self-archiving) a přispívání do volně dostupných časopisů (gold open access). Tyto časopisy zajišťují klasický publikační proces s recenzním řízením jako tradiční časopisy. Rozdíl oproti tradičním časopisům spočívá zejména v tom, že náklady spojené s publikováním a recenzním řízením hradí přímo autor, většinou prostřednictvím grantů.

Publikováním ve vědeckých časopisech vědci autoři usilují především o získání prestiže a ocenění jejich vědecké práce. Měřítkem pro hodnocení úspěšnosti vědecké práce se stalo publikování v prestižních vědeckých časopisech s vysokým impakt faktorem. Míra citovanosti konkrétního titulu, vyjádřená právě impakt faktorem, je obecně přijímaným vyjádřením kvality vědeckého časopisu. Autoři vědeckých článků aspirují na to, aby publikovali v časopisech s vysokým impakt faktorem, protože tak se zvětšuje pravděpodobnost, že konkrétně jejich článek bude častěji citován a že získá potřebný impakt (ohlas).

Četné studie[1]  dokazují, že otevřený přístup může pozitivně ovlivnit růst citačního impaktu. Míra pozitivního vlivu otevřeného přístupu se liší podle vědního oboru a pohybuje se zhruba od 40 až do 250 procentního nárůstu u článků s otevřeným přístupem. (Obr. 1)

obr1

Z otevřeného přístupu těží zejména fyzikální obory a příbuzné disciplíny. U článků z oboru fyziky se snižuje tzv. „citation latency“,[2] tedy časový úsek mezi vydáním článku a začátkem jeho citování. Články uložené jako preprinty v arXivu (předmětový repozitář) bývají dokonce citovány dříve, než jsou oficiálně vydány.

Otevřený přístup k vědecké literatuře má jednoznačně potenciál zvýšit viditelnost a šíření vědeckých výsledků. Podle několika studií uveřejněných v PLoS,[3] jež analyzují články např. v PNAS (Proceedings of the Naional Academy of Sciences), je po 206 dnech od publikování bez citací 49 % klasicky publikovaných a 36,8 % volně dostupných článků. Po 6 měsících (288 dní po publikování) už to ale je 13,6 % u klasicky publikovaných a 5,2 % u volně dostupných článků. Průměrný počet citací je u OA článků vyšší ve srovnání s klasicky publikovanými. Volně dostupné články v porovnání s těmi klasicky publikovanými jsou dvakrát tak častěji citovány 4–10 měsíců po publikování. Články přímo publikované jako volně dostupné mají vyšší dopad než články uložené v repozitářích. I  I u časopisů, jako je PNAS, tedy poměrně dobře dostupných v odborných knihovnách, jsou OA články dříve citovány než klasicky publikované články v témže časopise.

Podle studie Michaela Norrise (https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/4089/1/Thesis%20MN.pdf) open access a klasického publikování v různých vědeckých disciplínách (např. ekologie, aplikovaná matematika, sociologie, ekonomie atd.) je průměrný počet citací ve vysoce impaktovaných OA časopisech (49 % ze zkoumaného vzorku) 9,04. U klasicky publikovaných článků je to potom 5,76. Je zajímavé, že sociologie má u OA článků nejvyšší citační výhody, ale také nejméně volně dostupných článků (Obr. 2).

obr2

Zastánci otevřeného přístupu přicházejí s názorem, že podpora otevřeného přístupu má především svůj etický rozměr, neboť se domnívají, že výsledky výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných zdrojů by měly být všeobecně dostupné komukoliv bez bariér.

 

 

 

[1] Harnard, S. The Access/Impact Problem and the Green and Gold Roads to Open Access : An Update. DOI: 10.1016/j.serrew.2007.12.005

[2] KURTZ, Michael, BRODY, Tim. Open Access : key strategic, technical and economic aspects. Neil Jacobs. Oxford : Chandors Publishing, 2006. ISBN 1 84334 203-0. The impact loss to authors and research, s. 45-54.

[3] EYSENBACH, Gunther. Citation Advantage of Open Access Articles. PloS Bilogy. 2006. DOI: 10.1371/Journal.pbio.0040157; http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0013636, http://openscience.com/open-access-increases-citations-yes-or-no/ a další.

 

Burešová, Iva. Open Access a citovanost. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/open-access-citovanost/

Tisknout stránku