Oddělení akvizice KNAV

 

Oddělení akvizice KNAV se zabývá akvizicí vědecké a odborné literatury: českých a zahraničních knih, českých a zahraničních časopisů a mezinárodní výměnou časopisů a knih. Naše oddělení je vstupní branou pro všechny dokumenty získávané do knihovny a místem prvotního zpracování těchto dokumentů. Akviziční oddělení je pevným základem knihovny, vždyť bez akvizice by nebylo co katalogizovat, ukládat, pořádat, spravovat a půjčovat.

Rozpočet Oddělení akvizice je společný s Oddělením elektronických informačních zdrojů, ačkoli se jedná o dvě a samostatně fungující pracoviště. Naše práce se však stále více prolíná a úzce spolupracujeme např. při výběru a nákupu kolekcí e-knih.

Oddělení akvizice je tvořeno 5,25 pracovními úvazky a rozdělení činností na tyto úvazky je následující: vedoucí oddělení 1,0 úvazku, akvizice českých monografií 1,0 úvazku, akvizice zahraničních monografií 1,0 úvazku, povinné výtisky a dary 1,0 úvazku, akvizice časopisů 0,75 úvazku, mezinárodní výměna 0,5 úvazku.

Knihy i periodika se získávají nákupem, tzv. povinným výtiskem, darem a mezinárodní výměnou. Následující graf zobrazuje podíl přírůstku podle jednotlivých způsobů akvizice z celkového objemu ročního přírůstku knih v roce 2012. První číslo udává počet knih, druhé číslo procentuální podíl na celkovém ročním přírůstku.

Oddeleni-akvizice-graf-1

Graf č. 1

Tytéž údaje pro periodika ukazuje graf č. 2:

Oddeleni-akvizice-graf-2

Graf č. 2

Knihy se zodpovědně vybírají tak, aby byly v souladu s profilem fondu KNAV a pokryly všechny vědní obory. Vybíráme obvykle z těchto zdrojů: ediční plány nakladatelství odborné literatury, nabídková povinnost, publikace vědců z ústavů AV ČR (bibliografické záznamy těchto publikací jsou uchovány v databázi ASEP a naším cílem je získat do fondu KNAV všechny monografie z ASEP splňující stanovená kritéria), publikace z nejnovějšího výzkumu a vývoje a produkce nositelů Nobelových cen, databáze České knihy, slevové nabídky od nakladatelů a dodavatelů, knižní veletrhy. Zajišťujeme také nákup podle požadavků čtenářů a jednotlivých oddělení v knihovně. Je naší snahou budovat seznamy doporučené studijní literatury a literaturu v nich obsaženou nakupovat pro studenty.

Takzvaný povinný výtisk dostáváme od všech ústavů Akademie věd a rovněž z produkce nakladatelství Academia. Jedná se o formu nahrazení zákonného povinného výtisku (který KNAV ztratila v roce 1996 pro knihy a v roce 1999 pro periodika) na základě žádosti předsednictva AV ČR všem ústavům o odevzdání dvou exemplářů z veškeré jejich produkce do fondu KNAV. Čtyři další exempláře rozesíláme výměnou těmto strategickým partnerům v zahraničí: SAV Bratislava, Russkaja akademija nauk St. Petersburg, The Library of Congress, Washington, The British Library, London.

Mezinárodní výměna od roku 1989 prochází postupnou transformací. Před tímto rokem představovala jedinečný a často jediný zdroj zahraniční vědecké literatury, zvláště časopisů. Od roku 1990 tento význam slábl a funguje nyní více jako prostředek propagace publikací ústavů AV ČR v zahraničí.

Od roku 2012 je pro správu akvizice využíván modul Akvizice v systému ALEPH. Modul se používá pro celou akviziční agendu. Ta zahrnuje ve správě monografií vytvoření objednávek knih navázaných na katalogizační záznam, odeslání objednávek dodavateli, zaznamenání stavu objednávky a její dodání a sledování urgencí. Ve správě periodik pak umožňuje navíc sledovat periodicitu a dodání jednotlivých čísel i vázat je v ročníky.

Modul Akvizice se rovněž osvědčil pro získávání nejrůznějších statistik akvizičních údajů. Využíváme pole poznámky v objednávce pro zaznamenání např. provenience dokumentu, druhu zdroje, určení umístění apod., což se s úspěchem využívá pro užitečné kombinované statistiky a je zde ještě potenciál pro budoucí využití.

V OA probíhá výběr a zpracování knih těmito postupy: výběr monografických a periodických publikací v souladu s profilem fondu KNAV, ověření duplicity titulů v ALEPH. Seznam vybraných knih se zasílá k posouzení členům akviziční komise. Po schválení se provádí tzv. poptávkové řízení, které zahrnuje vystavení seznamu na webové stránce KNAV a obeslání dodavatelů poptávkou. Konečný dodavatel je vybrán podle nabídnuté ceny a popřípadě úplnosti nabídky. Výsledky poptávkových řízení archivujeme. Pak se již přistoupí k samotnému objednání — vytvoření zkráceného záznamu v modulu Katalogizace ALEPH, na něj navázané objednávky v modulu Akvizice, odeslání seznamu objednávek dodavateli. Po obdržení objednaných knih a jejich zkontrolování se objednávka v modulu Akvizice uzavře a předají se ke katalogizaci do OZKEN.

Dary je nutné vytřídit v souladu s profilem fondu KNAV a zpracovat v ALEPH. Dodávání povinného výtisku je třeba neustále kontrolovat podle produkce ústavů AV a urgovat, protože reálná situace je taková, že ne všechny ústavy nám svou produkci pravidelně dodávají. Dále průběžně provádíme kontroly a urgence nedodaných objednávek, evidování deziderát, sledování a dokup edičních řad a dílů.

Nákup periodik probíhá formou předplatného u dodavatelských firem, které vyhrají poptávkové řízení. To se provádí jednou ročně s dostatečným předstihem před začátkem plnícího období, tj. před začátkem dalšího kalendářního roku. Po roce 1999, kdy KNAV přišla o povinný výtisk periodik, byla periodika zrevidována a počet titulů snížen. V roce 2009 byl zastaven nákup papírové formy těch titulů časopisů, které má KNAV předplacené v elektronických archivech a databázích, jako je JSTOR, Ebsco, ProQuest, SpringerLink, ScienceDirect a další.

 

 

Krouzová, Lucie. Oddělení akvizice KNAV. Informace [online]. , č. [cit. 2021-03-03]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/oddeleni-akvizice-knav/

Tisknout stránku