Mezinárodní konference Knowledge, Research, Education – KRE 12

 

Ve dnech 4. až 5. října 2012 se v Národní technické knihovně v Praze konal již třetí ročník mezinárodní konference KRE (Knowledge, Research, Education), tentokrát pod názvem KRE 12. Pořádala ji Národní technická knihovna ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Českým vysokým učením technickým. Konference byla součástí projektu Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (zkrác. IPN Metodika). Tento projekt byl spuštěn na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 1. února 2012 v rámci reformních Individuálních projektů národních (IPN) a navazuje na projekt IPN Mezinárodní audit vědy, výzkumu a inovací v ČR, zpracovaný mezinárodním konsorciem vedeným britskou firmou Technopolis. Projekt IPN Metodika vychází z výsledků tohoto mezinárodního auditu a měl by přinést výraznou změnu do hodnocení výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v České republice.

Konferenci zahájil ředitel Národní technické knihovny Ing. Martin Svoboda, který v úvodu připomněl předcházející ročníky – první ročník v roce 2010, který se věnoval roli moderní akademické knihovny, druhý ročník v roce 2011, zaměřený na hodnocení výzkumu, a nastínil také témata třetího ročníku a jejich návaznost na témata loňské konference. Poté převzal slovo moderátor prvního dne konference doc. Bohumil Kratochvíl z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Jako první z přednášejících se představila prof. Stanislava Hronová, prorektorka pro vědu a výzkum na Vysoké škole ekonomické v Praze a členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace. v projektu IPN Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI je odbornou garantkou klíčové aktivity Velké pilotní ověřování. Ve svém příspěvku Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací – naděje a očekávání připomněla vznik a vývoj dosavadní Metodiky pro hodnocení programů a výsledků VO od roku 2004, kriticky zhodnotila její dobré, ale také především negativní stránky a popsala, v čem spočívají naděje vkládané do projektu IPN Metodiky, která není pouhým vylepšováním staré metodiky, ale zcela novým projektem.

Na prof. Hronovou navázal doc. Daniel Münich z CERGE-EI, který je garantem klíčové aktivity metodik hodnocení v projektu IPN Metodika. Svůj příspěvek nazvaný Zásady hodnocení rozdělil do dvou částí. v první části nazvané Koncepce připravovaného institucionálního hodnocení se zabýval základními charakteristikami nového hodnocení (mezinárodní, informované, oborové, peer-review), co se bude hodnotit a jak bude vypadat průběh hodnocení. Druhá část jeho vystoupení byla věnována samotnému projektu IPN Metodika (harmonogram veřejné zakázky, road map, náklady).

Další přednáškou pokračoval RNDr. Jiří Rákosník z Matematického ústavu AV ČR, který je v projektu garantem klíčové aktivity č. 3 – Systém financování. Ve svém příspěvku Zásady institucionálního financování VaV nejdříve shrnul současnou situaci v přidělovaní institucionální podpory, kterou označil jako nevyhovující („ … mechanické přepočítávání bodů za výstupy VaV registrované v RIV, bez zřetele k jejich kvalitě, významu a relevance a k poslání instituce“), poté představil zjištění a doporučení výše zmiňovaného Mezinárodního auditu VaV a možná východiska.

Blok přednášek prvního dne konference uzavřela svým vystoupením prof. Jitka Moravcová z VŠCHT v Praze, která je hlavní garantkou projektu IPN Metodika. Protože byla i garantkou projektu IPN Audit, její prezentace Jak dál v hodnocení a financování vědy – doporučení mezinárodního auditu se zaměřila právě na průběh a výsledky této kontroly. Podle prof. Moravcové z auditu vyplynuly pozitivní výsledky (např. vzrostl počet publikací v renomovanchých časopisech, vzrostla jejich citovanost i celková viditelnost českého VaV v mezinárodním měřítku), ale také mnohá negativní hodnocení (státní správa, RVVI, Metodika), ze kterých vzešly návrhy a doporučení na změnu.

Druhý den konference byl věnován sdílení zkušeností ze zahraničních institucí. Jak uvedl moderátor této sekce ředitel NTK Martin Svoboda, záměrně byly vybrány malé země, aby jejich zkušenosti byly využitelné pro naši zemi. Během dopoledne vystoupili Wojciech Fenrich z Varšavské univerzity, Madis Saluveer z Estonian Research Council, prof. Juraj Černák z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Gunnar Sivertsen z The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education.

Konference byla zakončena panelovou diskuzí, kterou moderoval prof. Petr Ráb z UŽFG AV ČR a člen Akademické rady AV ČR. Zde se diskutovaly zajímavé problémy a otázky, které se objevily během jednotlivých vystoupení. z publika byla vznesena připomínka na obhajobu současného bodového hodnocení a zdůrazněna jeho nesubjektivita. Proti tomuto názoru vystoupil dr. Rákosník s tezí, že tato zdánlivá objektivita se dá zpochybnit, protože se nezkoumá, zda nahlášený dokument je opravdu relevantní a kvalitní vědecká práce. Dále se diskutovala subjektivita hodnocení peer-review (= hodnotící panel odborníků) a potřeba existence určitých kontrolních mechanismů nad hodnotiteli. Gunnar Sivertsen k tomu řekl, že evaluace (ve smyslu peer-review) je více než přepočet na body a vytvoření rozpočtu, ale přináší hodnocené instituci také radu, výhled do budoucna, dialog mezi vědci a je to také důležitá událost pro zemi či instituci. Další téma, které se diskutovalo, byla frekvence hodnocení. Panelisté se shodli, že toto velké hodnocení by mělo být prováděno v delším časovém horizontu (5-7 let), protože vyžaduje hodně zdrojů, hloubkové zkoumání a je za ním opravdu hodně práce. Diskuzi a celou konferenci uzavírala myšlenka, že evaluace by neměla být nástrojem pro přerozdělování peněz, ale měla by hodnoceným institucím především přinášet budoucnost, stanovení cílů a kvalitu výzkumu. Hodnocení, tak jak je známe (tj. bodové hodnocení publikovaných výsledků – „rating“), by mělo být pouze jedním z kritérií.

Pro ty, kdo mají o tuto problematiku hlubší zájem, jsou k dispozici prezentace z přednášek a také videozáznamy z konference na stránkách Národní technické knihovny: http://www.techlib.cz/cs/2099-prednasky-a-prednasejici/

 

 

 

Kopková, Květa. Mezinárodní konference Knowledge, Research, Education – KRE 12. Informace [online]. , č. [cit. 2021-09-24]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/mezinarodni-konference-knowledge-research-education-kre-12/

Tisknout stránku