Measuring Science and Research Performance

 

V holandském Leidenu se v termínu od 16. do 20. března 2015 konal kurz zaměřený na kvantitativní analýzu vědeckých publikací, pořádaný Centre for Science and Technology Studies.

Kurz probíhal velice intenzivní a interaktivní formou. 20 účastníků z různých zemí (kromě Evropy například z Peru, Kuwaitu, Kanady a USA) bylo rozděleno do 5 pracovních skupin. Během dopoledne byly prezentovány přednášky, při nichž i díky prostoru a bezprostřednosti vyučujících byly kladeny různé dotazy podněcující další diskuze. Odpolední části kurzu byly věnovány praktické práci. Tato praktická cvičení měla simulovat vypracování konkrétní bibliometrické analýzy tak, jak na ní pracují v komerční části instituce CWTS. Každé z 5 skupin byla přidělena jedna konkrétní univerzita (v mém případě Technical University in Delft) a také tutor, tedy konzultant, který byl při každém cvičení a který měl také osobní zkušenost s analýzou dat příslušné univerzity.

Přednášky prvního dne byly zaměřeny nejdříve na představení práce CWTS (komerční a akademická část) a na uvedení do problematiky hodnocení vědy a bibliometrie. Dále následovala přednáška zaměřující se na zdroje a získávání dat. Při následujícím cvičení jsme především prodiskutovali problematiku hledání a ověřování výstupů za jednotlivého vědce a naši instituci.

Tematikou druhého dne byla citační analýza, která vychází z předpokladu korelace citovanosti a kvality vědecké práce (dokázané v několika studiích). Diskutovány byly především okolnosti snižující informační hodnotu takových analýz, například tzv. outliers – práce s vysokým počtem citací mezi několika spíše málo citovanými pracemi. Během odpoledního cvičení jsme měli především možnost vyzkoušet si práci s analytickým nástrojem CWTS Monitor.

Třetí den kurzu byl zaměřen na síťovou analýzu, tedy hlubší zkoumání vazeb (mezi pracemi, autory, institucemi), a její následné zobrazení pomocí sítě prvků. S tímto tématem souvisela také analýza mezinárodní spolupráce. V rámci cvičení jsme se v této souvislosti seznámili s nástrojem VOSviewer nabízejícím uživatelsky nenáročné zpracování dat právě do podoby sítí.

Ve čtvrtek byly přednášky zaměřeny na hůře, ale stále měřitelné vědecké dopady na společnost (např. šíření vědeckých informací široké veřejnosti, přenos poznatků do soukromé sféry). Dále byly probrány možnosti analýzy dat o patentové produkci (odlišná struktura od bibliografických záznamů) a tzv. altmetrics (měření ohlasu pomocí sociálních sítí nebo např. stahovanosti článků). V odpoledním cvičení byl ponechán čas na tvorbu závěrečné prezentace, ve které jsme shrnuli výsledky ze všech předchozích cvičení.

V závěrečný den kurzu každý tým představil prezentaci formou posteru. Cvičení a následná prezentace výsledků touto formou prohloubila naše praktické znalosti a především rozvinula naše schopnosti interpretovat výstupy bibliometrických analýz v kontextu dalších informací.

V rámci kurzu byly společné večeře, které byly zároveň příležitostí seznámit se více s účastníky kurzu a lektory z daného dne. Často se probírala problematika hodnocení vědy v jednotlivých zemích. Toto provedení velice oceňuji, jelikož prohlubuje intenzivnost celého kurzu.

Za hlavní přínosy kurzu považuji seznámení se s profesionálními postupy při vytváření analýz v CWTS, odpovědi na konkrétní dotazy a případně odkazy na další doplňující literaturu, práci s nástroji VOSviewer, CWTS Monitor a celkově s daty využívanými v CWTS a dále pak bližší seznámení s lektory a možnost následné komunikace v případě dotazů vyplývajících z praxe.

 

 

 

Mika, Pavel. Measuring Science and Research Performance. Informace [online]. , č. [cit. 2019-07-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/measuring-science-and-research-performance/

Tisknout stránku