Konference IKI 2012

 

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK , Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice a Česká informační společnost pořádaly dne 17. ledna 2012 již pátý ročník odborné konference IKI (Informace, konkurenceschopnost, inovace).

Konference se konala na půdě Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích.

Konferenci zahájila a přítomné účastníky přivítala předsedkyně České informační společnosti PhDr. Radka Římanová.

Úvodní příspěvek přednesl doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. a ve svém příspěvku se vrátil do loňského roku, kdy se ve dnech 24. až 27. října konal v Ženevě prestižní mezinárodní veletrh zaměřený na novinky informačních a komunikačních technologií s názvem Česká expozice ITU TELECOM WORLD 2011. Docent Papík,který byl účastníkem tohoto veletrhu, popsal atmosféru veletrhu a zvlášť se věnoval české účasti na této akci. Věnoval se nejen prezentacím českých informačních společností, ale i stručně nastínil průběh vývoje informačních systémů od roku 1971, kdy byl poprvé použit e-mail až do současné doby. Českou republiku reprezentovalo přes dvacet firem a institucí, například Česká pošta, Fakulta elektrotechnická ČVUT, sdružení CESNET a také Národní technická knihovna.

Další prezentace Marka Nerudy s názvem Osamělý mořeplavec nás přenesla z pevné akademické půdy na širé moře. Poutavý výklad nás seznámil s Ing. Petrem Ondráčkem, který se pokouší na své vlastnoručně postavené plachetnici SINGA o překonání světového rekordu v sólové plavbě kolem světa. Poté následoval popis technických parametrů:

 • navigačního zařízení (GPS – Garmin Map 162, ruční- Garmin 38, …)
 • Aktivní radarový reflektor- SeaMee
 • Radar SL 72 Raymarine, Seafarer 701
 • Navtex, Meteoman – meteorologické údaje
 • Mapy a plavební publikace
 • Sextant – Zeiss-Jenna, Astronavigace – Casio kalk.,Dell Vostro 1320, Acer 750, iPad, PDA- Palm M505, (ke komunikačnímu zařízení) terminálu Explorer 300.

Prezentace nám přiblížila přípravy projektu od stavby lodi, přes zabezpečení technické podpory celého projektu, kterou mají na starosti technici z Katedry telekomunikační techniky FEL na ČVUT, až po přiblížení každodenního života a s ním spojených problémů osamělého mořeplavce. Inženýr Ondráček je též vybaven rozsáhlým zdravotnickým materiálem a léky včetně výbavy na ošetření zubů, které už v průběhu plavby používá.

Díky technickému zajištění je možné průběh plavby vidět na webu http://www.sailboat-singa.cz/bigmap.php, kde je možné na mapě Google sledovat aktuální polohu lodi, aktuální stav lodi a počasí v místě plavby.

Třetí přednáška ředitelky Národní lékařské knihovny PhDr. Heleny Bouzkové, nazvaná Profesní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ve zdravotnictví, se zabývala profesním vzděláváním knihovníků a informačních pracovníků ve zdravotnictví. Zdůraznila potřebu odborného vzdělání včetně celoživotního a dále připomněla historii knihovnického vzdělání u nás a ve světě a jeho současné možnosti. Vzhledem k zaměření knihovníků pracujících ve zdravotnictví se doktorka Bouzková zdůraznila náročnost knihovnické profese ve spojení s potřebami zdravotnické problematiky. v závěru lektorka uvedla statistické údaje knihoven zdravotnických zařízení: počet zdravotnických knihoven – 107, počet časopiseckých titulů – 8 194, počet uživatelů – 79 687, počet vytvářených databází – 52.

Doktor Jiří Kadleček ze společnosti Albertina icome Praha, s. r. o., se ve svém příspěvku nazvaném Jak ji dostat do postele, zabýval stále významnějším informačním zdrojem, jakými jsou e-knihy a možnostmi, které e-knihy nabízejí fyzickým osobám a institucím. Přednášející si pro účastníky konference připravil i názornou ukázku, jak se dá pracovat s e-knihou a jaké výhody z toho plynou.

Další příspěvek nazvaný Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVal ČR) přednesl Tomáš Chudlarský, který spolupracuje na vývoji technické části projektu IS VaVal. Hovořil o způsobu sběru dat do systému a jejich zpracování, o financování VaV a využítí výsledků zpracování. Dále se zabýval Centrální evidencí projektů (CEP) a Rejstříkem informací o výsledcích (RIV). v rámci přednášky probíhala velmi bouřlivá diskuze zaměřená na metodiku sběru dat pro RIV.

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích byl příspěvek Zuzany Šidlichovské, zabývající se personálními otázkami a problémy v informačních institucích z psychologického hlediska.

Značné oživení v přednáškovém sále vyvolal Roman Rak, který ve své zajímavé přednášce s názvem Digitální stopy přiblížil přítomným posluchačům nelehkou práci kriminalistů. Pan Rak přítomné seznámil s dělením stop na materiálové a paměťové a dále se zaměřil na digitální stopy. Například jsme se dozvěděli, jaké údaje se dají zjistit z digitálně pořízené fotografie. v prezentaci, kterou provázela řada názorných obrázků, se věnoval zvláště počítačové kriminalitě, kdy právě počítač je cílem trestné činnosti. Velmi živý ohlas měl jeho výklad o využití informačních systémů při přesunech peněz získaných nelegální činností, kdy vlastně dochází k legalizaci nezákonných zisků. Diskuze k tomuto příspěvku byla velmi dlouhá a musela ji ukončit moderátorka akce.

Martin Vojnar se věnoval ve svém vystoupení Indexy a uživatelé paměťových institucí indexům a uživatelům paměťových institucí. Pan Vojnar nás seznámil se samotným termínem „index“, což je způsob, který umožňuje vyhledávání a také s přehledem tzv. přátelských indexů. Jsou to například souborné báze a katalogy v NK ČR, Manuscriptorum, Digitální parlamentní knihovna nebo Registr sbírek výtvarného umění (RG ČR a CITEM).

Specializovaná databáze pro výzkum astrofyziky a astronomie – to byl námět přednášky Mgr. Radky Svaškové z Astronomického ústavu AV ČR. Paní magistra Svašková nás seznámila se specializovanou databází pro výzkumy v oblasti astrofyziky a astronomie. Jedná se o nekomerční on-line databázi Astrophysics Data System (ADS). http://cdsadsu-strasbg.fr

Databáze, která byla vyvíjena v NASA od roku 1987, obsahuje bibliografické záznamy + plné texty časopiseckých článků a informační portál pro astronomii a astrofyziku.

Závěrečný příspěvek patřil PhDr. Heleně Kučerové z VOŠIS, která se ve svém vystoupení zaměřila na projekt, který řeší VOŠIS a její 6členný studentský tým. Název přednášky byl Odborná terminologie knihovnictví a informační vědy očima uživatelů databáze TDKIV. Doktorka Kučerová nás seznámila s cílem projektu, jeho počátky v roce 2003 a dále s možnostmi vyhledávání v TDKIV v názorné praktické ukázce zpracovaného terminologického hesla. Báze TDKIV (Terminologická databáze knihovnictví informační vědy) vznikla v roce 2003. Obsahuje 3 000 preferovaných výrazů, ekvivalentních (nepreferovaných) výrazů 4 000. Počet dotazů za rok je 53 000, počet vyhledávaných výrazů za rok je 12 000. Počet uživatelů (UIP adres): 500, průměrná doba působení v databázi 1-2 minuty.

Struktura terminologického hesla:

 • termín
 • anglický ekvivalent
 • ekvivalent (nepreferovaný) termín
 • příbuzný termín
 • výklad termínu (normativní/autorský)
 • zdroj výkladu
 • poznámka
 • třídník (věcná kategorie)
 • autor/konzultant/lektor/redaktor

Tento příspěvek byl velmi zajímavý. Jeho umístění na samotný závěr celého konferenčního dne nebylo příliš šťastné. Patřil k nejzajímavějším, ale vzhledem k pokročilejší hodině jej vyslechlo méně posluchačů. Diskuze byla také zajímavá, ale musela být z časových důvodů ukončena.

Po tomto příspěvku byla konference IKI 2012 ukončena.

Bližší informace najdete na stránkách České informační společnosti www.cisvts.cz

 

Brabcová, Věnka; Vitouchová, Veronika. Konference IKI 2012. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-08]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-iki-2012/

Tisknout stránku