Konference „Knihovny současnosti 2012“

 

Ve dnech 11.–13. září 2012 proběhl v univerzitním areálu v Pardubicích již 20. ročník konference Knihovny současnosti. Konference byla tradičně pořádána Sdružením knihoven České republiky a Ústřední knihovnickou radou ČR.

První přednáškový den byl zahájen úvodním slovem Ing. Ley Prchalové, předsedkyně Sdružení knihoven ČR a Ing. Jany Pernicové, členky Rady Pardubického kraje, zodpovědné za školství, kulturu a památkovou péči. Poté proběhlo slavnostní předávání pamětních medailí Z. V. Tobolky[1]. Po milém uvítání následoval první tematický blok „Přístup k informačním zdrojům a služby knihoven“, jehož garantem byl Ing. Martin Lhoták.

PhDr. Bohdana Stoklasová představila Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz a jeho  hlavní cíl „umožnit uživatelům získat požadované dokumenty v tradiční tištěné nebo digitální formě a pohotové a komplexní informace kdykoli, odkudkoli a kdekoli“[2]. Na vzniku portálu Knihovny.cz se podílejí zástupci některých velkých knihoven ČR a měl by být zprovozněn do roku 2015.

Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny (NTK), seznámil posluchače v přednášce „Koordinace při pořizování informačních zdrojů a současný stav zajištění EIZ“ s definicí EIZ, historickým vývojem, současností a blízkou i vzdálenější budoucností koordinace při pořizování EIZ.

Následovala přednáška o „Sdílení uživatelských identit“ Ing. Petra Žabičky a Mgr. Václava Roseckého z Moravské zemské knihovny. Bylo odpovězeno na otázku, proč sdílet identity, byla popsána koncepce rozvoje knihoven a současný stav, kdy je zprovozněna podpora mojeID.

Jakub Sháněl z NTK představil projekt Centrálního portálu knihoven: Online platby. Jedním z hlavních předpokladů je, že „uživatel může služby knihoven hradit buď přímo v libovolné participující knihovně, nebo prostřednictvím platebních nástrojů dostupných převážně na internetu“.[3]

V posledních letech se výrazně zvýšil počet uživatelů, kteří využívají možnosti internetu na svých mobilních zařízeních. v přednášce „Knihovny v mobilních zařízeních“ seznámil Jan Pokorný posluchače s inspirativními webovými stránkami a online službami optimalizovanými pro mobilní zařízení, s nejzajímavějšími mobilními aplikacemi vhodnými pro knihovny i s tím, jak se knihovny snaží využít popularity těchto zařízení.

Následovala poslední úterní přednáška garanta tematického bloku – ředitele Knihovny Akademie věd ČR Ing. Martina Lhotáka – věnovaná Digitálním dokumentům v knihovnách, současnému stavu, projektu Česká digitální knihovna a právnímu prostředí.

První přednáškový den byl ukončen společenským večerem v příjemném prostředí pardubického zámku.

Středeční program byl rozdělen do dvou paralelně běžících tematických bloků. Dopoledne to byly bloky „Vzdělávání uživatelů knihoven“ a „Design služeb v knihovnách“ a odpoledne bloky „Bezbariérová knihovna – její prostor a lidé“ a „Knihovna a E-knihy“. Přednáškový den byl pro zájemce zpestřen exkurzí do pardubické Univerzitní knihovny.

Blok „Vzdělávání uživatelů knihoven“ byl moderován Mgr. Veronikou Peslerovou z Krajské knihovny Vysočina; představen byl například „Projekt CEINVE – Centrum informačního vzdělávaní“ PhDr. Ivou Zadražilovou z KISK, FF MU. Jeho cílem je vytvořením moderního centra sjednotit a zkoordinovat aktivity související s informačním vzděláváním v rámci celé Masarykovy univerzity v Brně. Zajímavou přednášku o „Kritickém a kreativním myšlení v informačním vzdělávání“ měla Mgr. Dagmar Chytková taktéž z KISK, FF MU. PhDr. Michal Šerák, Ph.D. z FF UK informoval o Teorii a praxi zájmového vzdělávání dospělých v ČR.

V druhém dopoledním bloku „Design služeb v knihovnách“ představila Zuzana Čermáková ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem zajímavý „Projekt EVS in Library“. Jedná se o neformální vzdělávací program pro mladé lidi, kteří se zapojují do projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. SVK v Ústí nad Labem se do programu zapojila a vybrala si na pomoc do knihovny slečnu z Itálie.

Studenti z Kabinetu informačních studií a knihovnictví, FF MU, Michal Denár a Josef Moravec chtěli svou přednáškou „Opensource a knihovny: Cesta k lepším službám?“ iniciovat diskuzi o využívání opensource knihovnických systémů a aplikací v českých knihovnách. Zároveň také představili portál Opensource.knihovna.cz, kde si lze vyměňovat zkušenosti, informace a debatovat.

Odpolední tematický blok „Bezbariérová knihovna“ přinesl například přednášku Mgr. Zlaty Houškové, která byla zároveň garantkou bloku, „Knihovna pro všechny“. Mgr. Eva Cerniňáková z Jabok představila posluchačům „Neviditelné bariéry“ v knihovnách a  Bc. Michaela Kožíšková inspirovala přednáškou „Krajská knihovna Karlovy Vary pro handicapované aneb Jak na to?

V paralelně probíhajícím bloku bylo téma „Knihovna a E-knihy“, jehož garantkou byla  PhDr. Zuzana Hájková z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.

Zkušenosti, postupy a řešení Městské knihovny v Praze v oblasti akvizice e-knih, jejich zpracování a zpřístupňování představil ve své přednášce „E-knihovna Městské knihovny v Praze“ Vojtěch Vojtíšek.

PhDr. Martin Krčál, Dis. a Jan Kříž z Masarykovy univerzity v Brně pohovořili o E-knihách v zahraničí, konkrétně o situaci v Německu a USA. Prezentovali německé služby Onleihe, Skoobe a PaperC a americkou spolupráci mezi Amazonem a společností OverDrive.

Ing. Jiří Pavlík z Ústavu výpočetní techniky UK informoval v přednášce „Privátní internetové knihovny a mobilní aplikace“ o nejzajímavějších mobilních aplikacích (včetně mobilních webových pro čtení), o vyhledávání a objevování e-knih. Zároveň také informoval o aplikacích, které se používají ve veřejných a akademických knihovnách i ve  stále rostoucím počtu internetových privátních knihoven.

Mgr. Gabriela Filipová z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě představila velice zajímavý projekt „Propagace regionální literatury formou e-knih“. MVK v Ostravě vydává své e-knihy s autorsky volnými díly téměř zapomenutých regionálních autorů. Snaží se tak zprostředkovat svým uživatelům pohled na minulost kraje i přitáhnout zájem veřejnosti ke službám knihovny.

Mgr. Jiří Klusoň  z  Ministerstva kultury ČR mluvil o e-knihách a autorském právu, což je téma, které v souvislosti s e-knihami v knihovnách je často diskutované a stále nevyřešené.

Ve středu, poslední konferenční den, byl na programu jen tematický blok s názvem „Koncepce rozvoje knihoven – aktuální stav a realizace“, jehož garantem byl PhDr. Vít Richter z Národní knihovny ČR, který seznámil posluchače s „Plánem implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015“.

Mgr. Zlata Houšková prezentovala výsledky průzkumu „Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2012“ a informovala o aktuálním stavu knihovnické profese v Národní soustavě povoláníNárodní soustavě kvalifikací.

Mgr. Petr Čáp a Mgr. Ondřej Matějka z Centra občanského vzdělávání měli přednášku na téma „Veřejné knihovny: tradiční místa občanského vzdělávání. Jak využít tradici pro dnešní výzvy?“; poslední přednášku věnoval PhDr. Vít Richter knihovnám, autorům, nakladatelům a knihkupcům a autorskému zákonu a možnosti spolupráce v digitálním světě.

Závěrečným slovem člena předsednictva Sdružení knihoven České republiky Ing. Aleše Brožka byla konference Knihovny současnosti 2012 oficiálně ukončena.

Kompletní program a prezentace z přednášek naleznete na stránkách http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-soucasnosti/.

 

Melichová, Tereza. Konference „Knihovny současnosti 2012“. Informace [online]. , č. [cit. 2020-06-02]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-%e2%80%9eknihovny-soucasnosti-2012/

Tisknout stránku