KNIHOVNY.CZ – Centrální portál českých knihoven, příprava pilotního projektu, jeho přínos a plánovaný harmonogram

 

Vzhledem k prezentacím na mnoha odborných akcích, publikování v knihovnické literatuře, průzkumu mezi knihovnami a v neposlední řadě díky Roadshow, během které proběhla řada informačních setkání s různými typy knihoven, se již Centrální portál knihoven (CPK) dostal do povědomí velké části českých knihovníků.

Průzkum v minulém roce ukázal, že uživatelé myšlenku zastřešujícího portálu nad knihovnami a jejich službami velmi vítají a podporují. Knihovny také projevují o CPK zájem, zároveň se však ukazuje, že by potřebovaly více informací o tom, co se připravuje.

CPK vychází z Koncepce rozvoje knihoven na roky 2011–2015, která popisuje stav, jehož má být dosaženo: „Vytvořit silný centrální portál poskytující kvalitní, pohotové služby, které umožní klientům získat požadovaný dokument v tradiční tištěné nebo digitální formě nebo informaci kdykoli, odkudkoli a kdekoli.“

Vytvoření jednotného rozhraní systému knihoven je komplexní úkol, proto jsou v Koncepci specifikovány i dílčí cíle:

 1. Vytvořit silný portál jako základní stavební kámen pro zajištění přístupu do celého systému knihoven.
 2. Vytvořit systém jednotných uživatelských identit (využití federativní autentizace).
 3. Nabídnout uživatelům možnost online plateb za poskytované knihovnické služby.
 4. Zajistit koordinovaný přístup knihoven a jejich uživatelů k informačním zdrojům nabízeným systémem knihoven.
 5. Optimalizovat systém meziknihovních služeb a dodávání dokumentů s důrazem na rychlost, pohotovost, spolehlivost a efektivní využití informačních zdrojů.
 6. Vytvořit podmínky k tomu, aby každá knihovna působila jako rozhraní pro vstup do celého systému knihoven a každý knihovník byl schopen poskytnout komplexní službu.

Co tedy přinese CPK uživatelům a jak toho má být dosaženo?

Nalezení katalogů a informačních zdrojů různých knihoven na jednom místě z uživatelsky přívětivého rozhraní – bude zajištěno pomocí discovery systému, který bude využívat centrální index pro licencované elektronické informační zdroje a lokální index pro prohledávání katalogů a digitálních sbírek zapojených knihoven.

Snadnou registraci v další knihovně bez fyzické návštěvy může pomoci zajistit služba mojeID, která eviduje ověřenou identitu uživatele. V případě, že uživatel prostřednictvím CPK najde požadované informační zdroje v knihovně, kde není registrován, lze využít mojeID k ověření identity online, provést registraci a požadované zdroje zpřístupnit. Tato metoda umožní velmi efektivní využití elektronických informačních zdrojů.

Zavedení online plateb je jednou z podmínek pro okamžité zpřístupnění požadovaných služeb. Souvisí jak s online registrací v nové knihovně, tak i s platbou za požadavky, jejichž plnění je nad rámec bezplatných služeb.

Získání přístupu k požadovaným fyzickým dokumentům ve své domovské knihovně umožní meziknihovní výpůjční služby integrované do CPK. Zabezpečení komfortního přístupu k českým informačním zdrojům v digitální podobě je podmíněno kromě technologického zajištění také zajištěním legislativním, které by mimo jiné mělo umožnit kolektivní dohodu mezi knihovnami a vlastníky práv na širším užití na vyhrazených počítačích v budovách knihoven a na případném finančním vyrovnání za digitálně zpřístupněné dokumenty.

CPK bude také místem, které poskytne informace o českých knihovnách, přičemž bude vycházet z původního obsahu umístěného na webové stránce KNIHOVNY.CZ.

Co mohou získat knihovny účastí na centrálním portálu?

Odpovědí mohou být závěry ze semináře CASLIN 2013, kde se účelnosti CPK věnovala jedna z pracovních skupin :

 • Lepší cenu za discovery řešení a centrální index.
 • Větší vliv na legislativní změny.
 • Možnost získat uživatele, kteří by je jinak nenašli.
 • Řešení, kterým potěší (a neztratí) své stávající uživatele.
 • Možnost implementace nových funkcí nad společnými daty (web 2.0, doporučování, provázání na vydavatele).
 • Lepší přehled o chování a požadavcích uživatelů.
 • Větší sílu pro získání dotací.
 • Řešení, které by samostatně nemohly získat.

Knihovny přitom neztratí svou vlastní identitu, funkce portálu by mělo být možné užívat i samostatně. Budou mít také možnost společně s ostatními knihovnami rozhodovat o vývoji CPK.

Řada knihoven účastnících se příprav CPK již disponuje vlastním discovery systémem, linkserverem a dalšími řešeními, která by měl přinést Centrální portál. Knihovna AV ČR patří do této skupiny, přesto vnímá svou účast na portálu nejen při jeho přípravě, ale i při jeho provozu za smysluplnou. Přestože vlastní řešení umožní větší přizpůsobení účelům knihovny a rychlou aktualizaci dostupných informačních zdrojů, souběžné zpřístupnění těchto zdrojů prostřednictvím CPK je zviditelní většímu počtu potencionálních uživatelů a v důsledku toho bude docházet k efektivnějšímu využití nabízených informačních zdrojů.

Organizační a finanční zajištění projektu CPK

Základním předpokladem pro úspěch projektu CPK je vyřešení dlouhodobě udržitelného financování a organizačního uspořádání. Z finančního hlediska nebude s ohledem na možnosti knihoven reálné počítat se zajištěním dostatečného množství zdrojů bez účelové dotace. Pro tuto dotaci je možné zvažovat využití programu VISK Ministerstva kultury ČR. Vzhledem k účelu programu VISK i vzhledem k tomu, že Ministerstvo kultury ČR je autorem Koncepce rozvoje knihoven ČR na roky 2011–2015, lze tuto podporu považovat v určitých finančních limitech považovat za velmi reálnou. Knihovny, které se aktivně zapojí do CPK, se musí zavázat ke spoluúčasti na financování projektu.

CPK by měl být provozován jako služba externím dodavatelem dle výsledku veřejné zakázky v prvním období na 4 až 5 let. Minimálně na tuto dobu by měly se svým příspěvkem počítat i zapojené knihovny. Ke konci období musí být vypsána nová soutěž na provozování CPK na další víceleté období.

Je nutné smluvně zajistit organizační uspořádání, které bude zakotvovat vzájemnou spolupráci knihoven zapojených do CPK a administrativní zajištění projektu. Centrální portál bude plně provozován jako služba vybraným dodavatelem. Na straně knihoven by měl být pověřený administrátor, který by je v jednání s dodavatelem zastupoval.

Knihovny, které se aktivně zapojí do CPK, mezi sebou uzavřou Smlouvu o spolupráci, ve které budou zavázány ke spolupráci při vytváření a provozování CPK a k finanční spoluúčasti. Kromě zapojených knihoven bude jednou ze smluvních stran Sdružení knihoven ČR, z. s. p. o. – SDRUK, které bude plnit roli administrátora a zástupce knihoven vůči dodavateli CPK.

Součástí Smlouvy o spolupráci je i ustanovení o mechanismu řízení projektu a způsobu rozhodování spolupracujících knihoven. V rámci stanovení podmínek finančního zajištění projektu je nutné stanovit způsob přijímání dalších knihoven i ceny za přistoupení „typových“ knihoven různého charakteru a velikosti. Přistoupení dalších knihoven musí být ošetřeno v zadávací dokumentaci. Před vyhlášením výběrového řízení musí být jasné a smluvně potvrzené, které knihovny se pilotní fáze CPK reálně zúčastní.

Knihovny uzavřou se SDRUK Příkazní smlouvu, v níž bude SDRUK pověřen přípravou a realizací veřejné zakázky na výběr dodavatele, který bude provozovat CPK. Příkazní smlouva bude definovat míru zapojení knihoven při přípravě výběrového řízení a jeho realizaci.

Dle harmonogramu by měly zakládající knihovny podepsat smlouvy v druhé polovině roku 2014, výběrové řízení na dodavatele CPK by mělo být vyhlášeno na konci roku 2014 nebo počátkem roku 2015. Zahájení pilotního provozu CPK se předpokládá v průběhu roku 2015.

 

 

Lhoták, Martin. KNIHOVNY.CZ – Centrální portál českých knihoven, příprava pilotního projektu, jeho přínos a plánovaný harmonogram. Informace [online]. , č. [cit. 2020-12-04]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/knihovny-cz-centralni-portal-ceskych-knihoven-priprava-pilotniho-projektu-jeho-prinos-a-planovany-harmonogram/

Tisknout stránku