Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století

 

PUMPRLA, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR, 2010. 1 320 s. ISBN 978-80-254-7790-8.

Tuto publikaci, jež na první pohled zaujme pěkným zpracováním a nemalým rozsahem, nelze hodnotit jako jednotlivinu, nýbrž je třeba chápat ji jako jeden z výstupů grantového projektu Databáze autorů digitalizovaného Knihopisu.

Grantový projekt (grant byl přidělen v roce 2007) byl realizován ve třech fázích v letech 2008–2010. Jednotlivými výstupy pak byly online databáze knihopisných autorů, digitální Slovník knihopisných autorů na CD-ROM a tištěný Slovník knihopisných autorů.

Původní záměr autora, jak jej sám V. Pumprla prezentoval např. v příspěvcích přednesených v průběhu několika ročníků konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, tedy získat co nejvíce podkladů pro bibliografickou charakteristiku autorů uvedených v Knihopisu a jejich přiblížení laické i odborné veřejnosti, se postupně přerodil v myšlenku vytvoření veřejně přístupné databáze biografií „knihopisných autorů“ umožňující pokročilé vyhledávání kombinováním předem specifikovaných kritérií, propojenou s online verzí Knihopisu českých a slovenských tisků. Výsledná databáze dostupná z webu Knihopis Digital se pak dotýká cca 1 800 českých, slovenských i zahraničních autorů.

Biografická hesla jsou zcela logicky jak v online databázi, na CD-ROM i v tištěné verzi slovníku vystavěna stejným způsobem. Po jmenném záhlaví doplněném variantními formami jména a příjmení autora, s nimiž se můžeme setkat v odborné literatuře, následují životní data, původ, doba působení, náboženství, jazykové znalosti a hlavní činnost autora. Zmíněné údaje fungují samozřejmě jako selekční a u jednotlivých autorů se rozsahem příliš neliší. Mírně řečeno problematické se ovšem zdá být podpole činnost dle literatury. Jsou zde k dispozici citace z dostupných zdrojů, jejichž výběr je však diskutabilní. V. Pumprla v úvodu k tištěnému vydání slovníku uvádí, že biografie autorů jsou založeny především na materiálu Knihopisu a doplněny excerpcí několika dalších biografických příruček s tím, že si je vědom toho, že některé údaje Knihopisu jsou již překonané a ponechává je zde především kvůli kompatibilitě s Knihopisem. Dále zmiňuje fakt, že biografie autorů nebylo možné zpracovat do větších podrobností vzhledem k finančnímu limitu grantu. Tyto argumenty částečně vysvětlují, proč se v citované použité literatuře jen zřídkakdy objevují data vydání mladší roku 2000, nicméně u díla, jehož cílem je výše zmiňovaná snaha získat a patrně tedy uvést co nejvíce podkladů k rozšíření biografií, je to zarážející skutečnost. Zvláštní je pak také využití těchto pramenů k sestavení hesla v podpoli činnost dle literatury. Postupně jsou uváděna zkrácená hesla z jednotlivých příruček či slovníků. Zatímco jedno heslo vytvořené s použitím těchto pramenů a náležitým odkazem na ně by nabízelo komplexní portrét vybrané osobnosti, pak v tomto případě dochází pouze ke zbytečnému opakování již zmíněného.

Celé slovníkové heslo pak uzavírají informace o místech působení daného autora, velmi zajímavé podpole kontaktní osoby, tedy osobnosti, se kterými se daný autor stýkal osobně, ale také například osobnosti, k jejichž myšlenkám se autor vyjadřoval ve svých dílech atd., číslo Knihopisu (v online prostředí odkaz na záznam v Knihopisu) a literatura použitá při tvorbě hesla.

Tři formy výstupu grantového projektu nabízejí zajímavou možnost přímého porovnání a zároveň zhodnocení jednotlivých částí. Je zřejmé, že se jednotlivé slovníky vzájemně nemohou nahradit. Možnosti, které nabízí online databáze, jsou natolik široké, že zcela automaticky odsouvají databázi na CD-ROM na druhou kolej, o tištěném slovníku nemluvě. Právě tištěný slovník a CD-ROM však tvoří podstatu recenzované publikace. Vzhledem k tomu, že tištěná verze slovníku není doplněna o rejstříky a soupisy vyjma rejstříku jmenného, lze konstatovat, že jako samostatná příručková publikace poslouží svému účelu minimálně. V. Pumprla sice v úvodu tvrdí, že CD-ROM, který je nedílnou součástí publikace a který umožňuje sofistikované vyhledávání, více než nahrazuje rejstříky v tištěné podobě, ale nepřipouští si jeden zásadní očividný fakt. Pokud totiž uživatel sáhne po databázi na CD-ROM, má k dispozici veškeré informace, které mu nabídne i tištěný slovník, ale může navíc využít možností vyhledávání a pokládání rešeršních dotazů. Samotný tištěný slovník (bez CD-ROM) ovšem takové možnosti nemá.

Nezbývá než konstatovat, že cílů, které si grantový projekt Databáze autorů digitalizovaného Knihopisu stanovil, bylo v zásadě dosaženo. Online databáze poslouží velmi dobře svému účelu, stejně tak databáze na CD-ROM je dobrým nástrojem při práci offline a pěkně vydaná verze Knihopisného slovníku českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století rozhodně ozdobí každou příruční knihovnu.

Poznámka redakce: Podrobný příspěvek o Knihopisném slovníku najdete v červnovém čísle Akademického bulletinu.

 

 

 

Šícha, Vojtěch. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Informace [online]. , č. [cit. 2021-12-02]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/knihopisny-slovnik-ceskych-slovenskych-cizich-autoru-16-18-stoleti/

Tisknout stránku