KNAV a vytváření infrastruktury pro digital humanities – DH portál, INDIHU a DARIAH

 

Digital humanities – digitální humanitní vědy – lze stručně definovat jako výzkumnou oblast, kde se prolíná využití výpočetních metod a digitálních technologií s humanitními obory. Jedná se o nové postupy vědecké práce zahrnující interdisciplinární kolaborativní přístup. Postupem času se upravuje i definice popisující tuto širokou výzkumnou oblast zahrnující vytváření digitálních databází a softwarových nástrojů, data mining, kvantitativní analýzy a využití různých metod pro práci s digitálním obsahem (digitalizovaným i born-digital), jako jsou například vizualizace obrazových souborů, 3D modely historických objektů apod.

Knihovny mají velký potenciál pro uplatnění v oblasti digital humanities při vytváření potřebné infrastruktury zejména jako poskytovatel velkého množství digitálního obsahu, včetně kvalitních metadat a zároveň při vývoji nových nástrojů. Knihovna AV ČR (KNAV) provozuje v rámci Strategie AV21 informační portál digitalhumanities.cz, jehož cílem je informovat o digitálních informačních zdrojích provozovaných v oblasti sociálních a humanitních věd (nejen) v Akademii věd ČR a zároveň o souvisejících aktivitách a projektech.

INDIHU je výzkumný projekt koordinovaný KNAV, jehož cílem je vývoj nástrojů pro digital humanities. Projekt je financován z programu MK ČR NAKI v letech 2016–2020 a kromě KNAV je do něho zapojena také Národní knihovna České republiky a šest ústavů AV ČR z třetí oblasti věd – Archeologický ústav v Brně a Praze, Ústav pro českou literaturu, Filosofický ústav, Etnologický ústav a Ústav dějin umění.

Zapojené instituce spojuje zájem systematicky propojit své digitální kolekce dat a svá výzkumná data a nabídnout jejich společné využití. Tento výstup bude k dispozici pod zastřešující platformou INDIHU, do které budou začleněny i nástroje vyvinuté v rámci projektu – aplikace pro vytváření virtuálních výstav, virtuální znalostní báze a online OCR mechanismus. Všechny tyto výstupy míří primárně na vědecké pracovníky v oblasti humanitních věd, kteří mají zájem o práci a prezentaci svých výsledků výzkumu v digitálním prostředí. Součásti projektu INDIHU je zároveň deklarace zájmu o zapojení do mezinárodní infrastruktury DARIAH.

DARIAH je výzkumná infrastruktura pro digital humanities patřící mezi velké evropské výzkumné infrastruktury ERIC, jejímž cílem je podpora digitálně orientovaného výzkumu a výuky v oblasti humanitních věd. DARIAH je sítí expertů, informací, znalostí, obsahu, metod, nástrojů a technologií ze svých členských zemí. Aktuálně má DARIAH 17 členských zemí a několik dalších spolupracujících partnerů v nečlenských zemích.

KNAV je od roku 2017 účastníkem evropského projektu DESIR a cílem jejího zapojení byla příprava strategie a následná realizace pro zapojení České republiky do DARIAH. I díky účasti KNAV v projektu DESIR se podařilo pod vedením prof. Jana Hajiče z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK zformovat české konsorcium DARIAH-CZ, které bylo vládou ČR pro roky 2019–2022 schváleno jako nová infrastruktura na Cestovní mapu ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Financování, které s tím souvisí, dává předpoklady pro upevnění a další rozvoj infrastruktury budované pod hlavičkou DARIAH-CZ. Zároveň se rozběhl proces, který zajistí, aby Ministerstvo školství formálně požádalo o členství ČR v DARIAH ERIC, čímž bude zahájeno oficiální zapojení do této celoevropské infrastrukturní sítě, která by měla přinést nové možnosti pro humanitní výzkumné pracovníky, kteří mají zájem o využití digitálních dat a technologií při svém výzkumu.

České konsorcium DARIAH-CZ tvoří Univerzita Karlova (Filozofická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta), Západočeská univerzita v Plzni, Moravská zemská knihovna v Brně, Národní filmový archiv, Masarykova univerzita (Filozofická fakulta), Národní knihovna ČR, Národní galerie v Praze, Knihovna AV ČR a tři ústavy AV ČR: Filosofický ústav, Ústav pro jazyk český a Historický ústav. V široké míře jsou tedy zastoupeny humanitní obory i computer sciences, které zabezpečí rozvoj DARIAH-CZ po technické stránce. Od roku 2020 bude DARIAH-CZ sloučena s infrastrukturou LINDAT/CLARIN a nadále budou obě infrastruktury vystupovat pod jménem LINDAT/CLARIAH. V letech 2019–2020 je plánována konstrukční fáze, během které bude docházet ke shromažďování a vytváření digitálních dat a nástrojů.

Od roku 2021 bude probíhat plný provoz, který bude naplněn především poskytováním služeb, ale také dalším rozvojem infrastruktury a plným zapojením do evropské DARIAH ERIC.

 

 

 

Lhoták, Martin. KNAV a vytváření infrastruktury pro digital humanities – DH portál, INDIHU a DARIAH. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-07]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/knav-a-vytvareni-infrastruktury-pro-digital-humanities-dh-portal-indihu-a-dariah/

Tisknout stránku