K hodnocení odborné činnosti KNAV jako výzkumně-infrastrukturního pracoviště AV ČR za období 2015–2019

 

Akademie věd České republiky prochází dalším kolem pravidelného hodnocení za roky 2015–2019, které je prováděno na základě podobné metodiky jako v roce 2015. O hodnocení KNAV bylo rozhodnuto v dubnu 2020 a samotné hodnocení se uskutečnilo, byť za určitých omezení způsobených protiepidemickými opatřeními, v prostorách budovy AV ČR na Národní v kombinaci s online přístupem zahraničního člena hodnotící komise dne 23. listopadu 2020. Akademická rada AV ČR na svém 43. zasedání dne 9. února 2021 schválila Zprávu o hodnocení odborné činnosti KNAV za období 2015–2019. Závěry hodnocení vyzněly velice příznivě, což je velmi povzbuzující, ale zároveň i zavazující.

Součástí podrobných materiálů, které byly předloženy hodnotící komisi v předstihu před samotnou prezentací, byly i dotazníky rozeslané všem ústavům AV ČR. Dotazníky obsahovaly 18 otázek, které pokrývaly celé spektrum odborných a infrastrukturních služeb poskytovaných pracovištím AV ČR. Struktura položených otázek byla obdobná organizační struktuře KNAV:

 1. Knihovní systém ALEPH – správa systému, podpora, předávání dat do Souborného katalogu ČR v NK.
 2. ASEP – bibliografická databáze, repozitář plných textů a datový repozitář – správa, vývoj, údržba systému, podpora, školení, semináře.
 3. Metodická pomoc v knihovnických činnostech – školení, podpora, odborné konzultace.
 4. Elektronické informační zdroje – zajištění EIZ pracovištím AV ČR, koordinace nákupu, spolupráce s národním licenčním centrem CzechELib.
 5. Analytika ASEP – nástroj pro bibliometrické analýzy, příprava podkladů pro hodnocení – správa a vývoj systému.
 6. Metodická pomoc v oblasti bibliometrie.
 7. Portál Digital Humanities v AV ČR – informace o projektech, specializovaných databázích, akcích apod.
 8. MVS a MMVS – zajištění vnitrostátních a mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb.
 9. Metodická pomoc a konzultace v oblasti služeb.
 10. Rešeršní a referenční služby.
 11. Studovna Národní – studijní prostor a prezenční služby pro uživatele.
 12. Digitalizační centrum – digitalizace historických publikačních výstupů ústavů AV ČR a digitalizace na základě požadavků ústavů dle jejich potřeb.
 13. Digitální knihovna AV ČR – zpřístupnění publikačních výstupů ústavů AV ČR v digitální podobě.
 14. Webarchiv AV ČR – archiv webových stránek ústavů AV ČR.
 15. Datové úložiště – dlouhodobá archivace digitálních dokumentů (zejména data obsažená v Digitální knihovně AV ČR a v Repozitáři ASEP).
 16. Depozitář v Jenštejně – poskytování prostor pro dlouhodobé uložení knihovních dokumentů.
 17. Semináře pro knihovny a SVI AV ČR – každoroční průřezový seminář a další specializované akce.
 18. Časopis Informace – online zpravodaj především o činnostech a službách Knihovny AV ČR.

Odpovědi z 52 pracovišť AV ČR v sumarizované a anonymizované podobě jsou cenným materiálem pro zpětné vyhodnocení a hlavně pro další plány na rozvoj služeb KNAV směrem k ostatním pracovištím AV ČR.

Odevzdané dotazníky obsahují odpovědi na osmnáct otázek v pětistupňové škále spokojenosti –⁠ od velmi spokojených přes neutrální až k velmi nespokojeným –⁠ s častým slovním komentářem, který ne úplně vždy korespondoval se škálovým hodnocením.

Z celkového pohledu na odpovědi z ústavů AV ČR vyplývá významná převaha (86,5 %) velmi spokojených a spokojených známek i slovních komentářů a KNAV si jich velice váží. Neutrální postoje (13 %) vyplývají většinou z nižší potřeby využití některých služeb. K vyjádření nespokojenosti došlo v celém souboru odpovědí celkem třikrát (0,5 %). Je třeba zdůraznit, že uvedená procenta nezohledňují četnost využití jednotlivých služeb, takže jejich vypovídací hodnota je pouze orientační.

V tuto dobu, bezprostředně po ukončení hodnocení, jsou pro nás velice důležitým tématem právě odpovědi s označením nespokojenosti a současně přídavné komentáře s požadavky či návrhy dalších služeb do budoucna. Anonymní podoba dotazníku sice dala volnější prostor k bezprostřednějšímu vyjádření spokojenosti či nespokojenosti a dosavadních zkušeností, pro KNAV se tím ale uzavřela možnost zpětné reakce. Takto by však vyplnění a zpracování rozsáhlých materiálů skončilo u hodnotící komise – a to by byla škoda pro všechny strany.

V komentářích se často objevují nápady, návrhy, co všechno dalšího by ústavy od KNAV očekávaly, potřebovaly, nebo co by se dalo zlepšit. Některé odpovědi jsou čistě individuální; v těchto případech, podobně jako ve výše zmíněných vyjádřeních nespokojenosti, by bylo přínosné obrátit se přímo na někoho z vedoucích pracovníků příslušného odboru KNAV a požadavek, dobrý nápad, návrh či připomínku konzultovat přímo. Byl by smutný pohled na případné dotazníky pro hodnocení 2020–2024, kdyby se v nich opakovaly stejné texty.

Aktuálně připravujeme jarní seminář pro knihovny a SVI, který se bude konat v pondělí 3. května 2021 od 10 hod. online. Pozvánka již byla rozeslána. Počítáme s tím, že všeobecnější dotazy a připomínky zodpovíme právě na tomto plénu. Na některé z komentářů či připomínek lze však reagovat ihned, protože mohou být k užitku i těm, kdo se netázali.

 • Knihovna Akademie věd ČR, stejně tak jako např. Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna, dočasně zpřístupňují všechen svůj digitalizovaný obsah, tedy i autorsky chráněné dokumenty, které jsou běžně dostupné pouze na počítačích ve studovnách těchto knihoven. Služba je poskytována na základě dohody Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR s kolektivními správci Dilia, z. s., Ochranné organizace autorské a Svazu českých knihkupců a nakladatelů – https://www.lib.cas.cz/digitalni-knihovna/.

  Tato služba je dočasná, po skončení dohody budou opět platit pravidla pro autorsky chráněné dokumenty. Dokumenty jsou zpřístupněny v souladu s možnostmi danými legislativou nebo smlouvami s individuálními vlastníky práv. V Digitální knihovně AV ČR ani po přihlášení nejsou přístupné tituly, u nichž nás vydavatel nebo jiný držitel autorských práv požádal, abychom je nezpřístupňovali. Dále nejsou zveřejněny monografie vydané v zahraničí. Digitalizáty není možné stahovat ani tisknout.

 • K otázce změny knihovního systému: KNAV průběžně sleduje vývoj v oblasti komerčních i otevřených knihovních systémů. V případě nalezení takového systému, který by lépe splňoval požadavky KNAV i ústavních knihoven na funkcionalitu, jsme otevřeni novým možnostem a zvážili bychom přechod na jiný systém. V tomto okamžiku však není o ničem novém rozhodnuto.
 • Prostřednictvím služby EOD si mohou registrovaní i neregistrovaní uživatelé objednat z fondu KNAV digitalizaci jakékoliv monografie, která byla vydaná v letech 1500–1910 a není již chráněna autorským zákonem.
 • Pokud jste v našich katalozích nenašli knihu, kterou jste hledali, můžete nám zaslat návrh na její zakoupení, a to buď e-mailem na adresu akviz@knav.cz nebo prostřednictvím elektronického formuláře.
 • Odbor služeb nabízí celoročně odborné i laické veřejnosti komentované prohlídky KNAV. Za hodnocené období bylo uspořádáno 165 komentovaných prohlídek, kterých se zúčastnilo více než 1 800 osob. Prohlídky probíhají v českém nebo anglickém jazyce, v případě zájmu o exkurzi se můžete s žádostí obrátit na e-mail servis@knav.cz. Dočasné přerušení této služby je dáno současnými epidemiologickými opatřeními.

Závěrem ještě poznámka/pozvánka k bodu č. 18, časopisu Informace. Jedna z Vašich připomínek zní: „Možná by bylo vhodné věnovat větší pozornost i knihovnám jiných ústavů…“ Vaše příspěvky bychom sami velmi ocenili, rádi bychom Vás tedy tímto opět vyzvali ke spolupráci. Pokud byste tedy chtěli Vaši knihovnu nebo SVI například představit, podělit se o novinky nebo se pochlubit zajímavou službou či projektem, redakce ráda Vaše texty přijme. Už teď se na Vaše příspěvky těšíme a s námi určitě všichni, kdo Informace čtou.

 

 

 

Laiblová Kadlecová, Ivana. K hodnocení odborné činnosti KNAV jako výzkumně-infrastrukturního pracoviště AV ČR za období 2015–2019. Informace [online]. , č. [cit. 2021-10-20]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/k-hodnoceni-odborne-cinnosti-knav-2015-2019/

Tisknout stránku