K dějinám knižní kultury – konference pořádané Knihovnou AV ČR

 

Knižní kultura raného novověku je významným, ale stále málo využívaným zdrojem poznání různých fenoménů kulturních dějin. Studium knihy a procesů spjatých s jejím vznikem je ze své podstaty ideální oblastí pro mezioborově koncipovaný výzkum, který je však v současném bádání více proklamován, nežli skutečně naplňován. Podpora mezioborového dialogu byla proto i jedním z důvodů uspořádání dvou odborných konferencí, na nichž se významně (organizačně i odborně) podílelo Knihovědné oddělení Knihovny AV ČR. Obě setkání se uskutečnila v rámci výzkumného programu Strategie AV21: Formy a funkce komunikace a byla zaměřena na aktuální či málo probádané oblasti výzkumu české knižní kultury.

První setkání nazvané „Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku“ uspořádala Knihovna AV ČR spolu s Masarykovým ústavem a archivem AV ČR ve dnech 22.–23. října 2018 v Akademickém centru AV. Bylo zaměřeno na problematiku přechodu z výhradně rukopisné formy knihy ke knize tištěné a otázkám paralelní existence těchto dvou médií v počátečním období knihtisku v českých zemích, což je téma opomíjené nejen u nás, ale i v zahraničním výzkumu. Rukopisná produkce totiž neustala ani po roce 1500, její funkce se ovšem vedle početně dominující produkce tištěných knih ve srovnání s předchozím obdobím výrazně změnila. Dalšími tématy setkání se staly např. vývoj literárních textů a žánrů jako masového komunikačního prostředku, proměny výtvarné složky knih a také změny strategie jednotlivých aktérů podílejících se na vzniku, distribuci i recepci tohoto média. Zvláštní pozornost byla věnována také vztahu ke knize v nábožensky minoritních, ale po kulturní stránce výrazně profilovaných skupin obyvatel českých zemí (Židé, Jednota bratrská). Na tomto mezioborovém setkání aktivně participovalo více než 20 odborníků z řad historiků, knihovědců, hebraistů, uměnovědců (viz program konference) a jeho výsledky budou reflektovány v připravované kolektivní monografii nazvané „Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku“, která vyjde v nakladatelství Academia v roce 2020.

V roce 2019 se pak Knihovna AV ČR stala, spolu s Historickým ústavem AV ČR a Ústavem hudební vědy FF UK v Praze, pořadatelem další vědecké konference nazvané „Knižní kultura české reformace“. Setkání se uskutečnilo ve dnech 5.–7. června v Konferenčním centru Zámeckého pivovaru v Litomyšli při příležitosti zahájení výstavy „in monte Oliveti ‒ Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století“ v tamním Regionálním muzeu. Tato vědecká konference byla opět koncipována mezioborově, tentokrát však s akcentem na vědeckou komunitu literárních a hudebních vědců. Jejím ústředním a zároveň jednotícím tématem se stala otázka vlivu konfesionality na charakter české knižní kultury v 16. století. Příspěvky reflektovaly zejména náboženské, ekonomické a sociokulturní pozadí dobové české knižní kultury i jeho konkrétní projevy např. v typografii, knižní vazbě, skladbě knihoven a v dobové knižní produkci včetně hudebních děl (viz program konference). Povzbuzujícím momentem tohoto setkání byla skutečnost, že řada autorů nabídla i často překvapivý přesah do širších kulturně-historických otázek.

 

 

 

Veselá, Lenka. K dějinám knižní kultury – konference pořádané Knihovnou AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2021-10-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/k-dejinam-knizni-kultury-konference-poradane-knihovnou-av-cr/

Tisknout stránku