ISSI 2013

 

Od 15. do 17. července 2013 se v rakouské Vídni konala velká mezinárodní akce „ISSI 2013 – 14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference“. Konference organizovaná pod záštitou ISSI (the International Society for Informetrics and Scientometrics) představuje otevřené fórum pro vědce, výzkumníky, informační profesionály a manažery ve vědě, kde mohou diskutovat o zkušenostech, současném stavu i trendech ve scientometrii a informetrii. Již tradičně se zabývá hodnocením vědy, ale i knihovnickou a informační vědou, dějinami a filozofií vědy. Konference je pořádána jednou za dva roky, tentokrát se uskutečnila v historických prostorách hlavní budovy Vídeňské univerzity.

Konferenci zahájil prezentací „Social Network Analysis“ Johan Bollen ze School ofInformatics and Computing, Indiana University, který se věnuje zkoumání sociálních systémů pomocí počítačového modelování. On-line sociální sítě hrají stále významnější roli a jejich studium a využívání umožňuje vytvářet modely a předvídat sociální chování v oblasti ekonomických, finančních a sociálních subjektů. Martin Fenner z Medizine Hochschule, Hannover, se ve své přednášce „Introduction to ORCID“ zabýval zejména vědeckou komunikací na internetu. v rámci své prezentace představil „ORCID – Open Researcher and Contributor ID“ a jeho možnosti.

Konference probíhala každý den, dopoledne v plénu ve velkém sále a posléze ve čtyřech paralelních sekcích. Sekce se věnovaly následujícím tématům: citační analýze, open access, studiu spoluautorství, politice financování vědy, hodnocení z hlediska patentů, aspektům hodnocení jako je gender nebo věk vědců, používaným metrikám a klasifikacím.

Přednášky pokrývaly 14 tematických okruhů:

 1. Scientometrické indikátory: (Kritika a nový vývoj, význam pro vědu a techniku, společenské a humanitní vědy)
 2. Staré a nové zdroje dat pro scientometrická studia (Pokrytí, přesnost a spolehlivost)
 3. Vědecká politika a výzkum hodnocení: kvalitativní a kvantitativní přístup
 4. Směry výzkumu a naléhavé otázky
 5. Technologie a inovace, patentová analýza
 6. Studie a síťové analýzy
 7. Webometrics
 8. Vizualizace a vědecké mapování: nástroje, metody a aplikace
 9. Správa a měření bibliometrických dat ve vědeckých organizacích
 10. Open Access a scientometrie
 11. Modelování vědeckého systému Věda, dynamika a komplexní systém vědy
 12. Scientometrie v historii vědy
 13. Sociologické a filozofické otázky a aplikace
 14. Bibliometrie v knihovnách a v informační vědě

Posterová sekce nabízela 100 vědeckých posterů, které byly umístěny na panelech v krásném atriu hlavní budovy Vídeňské univerzity a každý den byl vyčleněn prostor pro diskuzi mezi autory posterů a účastníky konference. Za Knihovnu AV ČR byl na konferenci prezentován poster ASEP ANALYTICS. a Source for Evaluation at the Academy of Sciences of the CR (Jana Doleželová a Zdeňka Chmelařová).

Účastníci vybrali nejzajímavější poster konference “The collective consequences of scientific fraud: an analysis of biomedical research” – autorů Philippa Mongeona a Vincenta Lariviere z University of Montreal, CDN. Poster se zabýval dopadem odhalení vědeckých podvodů jako plagiátorství nebo falšování výsledků výzkumu na odpovědného autora, na spoluautory, na vědeckou komunitu i na veřejnost a všímal si počtu citací před a po odhalení podvodu.

Na konferenci byla udělena 25. pamětní medaile Derek De Solla panu Blaise Croninovi, profesoru informatiky na Indiana University, Bloomington, USA. Disertační stipendium Eugena Garfielda získal Ehsan Mohammadi z University of Wolverhampton, GB.

Konference byla pro nás zajímavá z několika hledisek.

Ujistily jsme se, že mnohé problémy, které řešíme v naší praxi, jsou tématy mezinárodními a nemají dosud jednoznačná řešení. Z tohoto pohledu byla pro nás zajímavá například přednáška Martina Fennera o jednoznačné identifikaci vědců v systému ORCID.

Mnohá témata nás inspirovala a pokusíme se v našem systému nabídnout další nové výstupy, které by se daly prakticky využít (například výstupy, které se týkají vědecké spolupráce, citovanosti, oborového zařazení).

Získaly jsme přehled o tom, čím se zabývají vědci v zahraničí v oblasti otevřeného přístupu, bibliometrie, evaluace. Zajímavá byla přednáška „Counting publications and citations: is more always better?“ Ludo Waltmana a dalších autorů z univerzity v Leidenu (NL), kde bylo rozebrána problematika využití bibliometrie pro hodnocení – zda publikace, která má větší citovanost má vždy i větší vliv, případně, zda čím více publikací, tím větší vliv.

Překvapením bylo vystoupení paní prorektorky zvoucí univerzity, která před plénem prohlásila, že z bibliometrických analýz, které dostává do rukou, obvykle až 70 procent jsou data, která jsou k vyhození pro nepoužitelnost nebo nerelevanci k účelům evaluace. Pro nás, tedy skupinu z KNAV, která má co do činění se systémem Analytika ASEP, je to alarmující podnět k hlubší diskusi s vedením AV ČR či budoucími hodnotiteli, aby výstupy, které jsme schopni připravit, byly relevantní odpovědí, k užitku a prosté nadbytečností.

Vídeňská konference byla skvěle připravena jak po odborné, tak po společenské stránce. Podrobné informace o konferenci a veřejně přístupný sborník jsou zveřejněny na webových stránkách: http://www.issi2013.org. Konference ISSI2015 se bude konat v roce 2015 v tureckém Istanbulu.

 

 

Chmelařová, Zdeňka; Doleželová, Jana; Laiblová Kadlecová, Ivana. ISSI 2013. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-01]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/issi-2013/

Tisknout stránku