František Vejdovský

 

24. 10. 1849 Kouřim – 4. 12. 1939 Praha

frantisek-vejdovsky

(Zdroj obrázku: http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Vejdovsk%C3%BD)

 

Zakladatel moderní české a světové zoologie a biologie František Vejdovský se narodil 24. října 1849 v Kouřimi. Po absolvování akademického gymnázia v Praze roku 1872 pokračoval ve studiu na Karlo-Ferdinandově univerzitě, kde studoval zoologii u profesorů Antonína Friče a Friedricha Steina. V roce 1876 získal titul doktora filozofie a v roce 1877 se habilitoval ze zoologie na české technice a roku 1879 na pražské univerzitě, kde byl roku 1884 jmenován mimořádným a v roce 1892 řádným profesorem srovnávací anatomie a embryologie. Za deset let byl jmenován i řádným profesorem zoologie. V devadesátých letech 19. století založil 2. zoologický ústav a stal se jeho ředitelem.

Profesor Vejdovský se zabýval především cytologií, srovnávací anatomií a embryologií živočichů. V roce 1886 přispěl svým objevem centra buněčného dělení – nazvaného centrozom – k dalšímu rozvoji tehdy nových oborů, kterými byla cytologie, embryologie a genetika. Objev mu navíc zajistil světové prvenství.

František Vejdovský studoval prvoky, houby, mechovce, červy a obratlovce. Popsal množství nových druhů a rodů živočichů. Při průzkumu pražských studní objevil zvláštní druh drobného korýše, kterého pojmenoval Bathynella natans. Svůj objev publikoval v roce 1882.

Profesor František Vejdovský nebyl jen úspěšným vědeckým pracovníkem, ale také vynikajícím pedagogem. Své studenty vedl k zájmu o novou odbornou zahraniční literaturu a nové vědecké objevy. Mezi jeho žáky patřila i řada pozdějších významných osobností vědeckého světa. Byli to například zoolog Alois Mrázek, který nejprve s Vejdovským spolupracoval a později se stal jeho nástupcem v čele Zoologického ústavu Karlovy univerzity, zoolog a pozdější zakladatel a první ředitel pražské zoologické zahrady profesor Jiří Janda a histolog a embryolog František Karel Studnička.

Profesor Vejdovský je také autorem 110 původních vědeckých prací a 9 odborných knih.

Napsal první českou vysokoškolskou učebnici zoologie Zoologie všeobecná a soustavná (1898). Cytologickou problematikou se zabýval v publikaci Zrání, oplození a rýhování vajíčka (1886). V roce 1926 vydal svou poslední práci Struktura a vývoj živé hmoty, kde shrnul své celoživotní poznatky z cytologie.

O významu Františka Vejdovského svědčí i uznání, kterého se mu dostalo v zahraničí. V roce 1909 mu proslulá anglická univerzita v Cambridgi udělila čestný doktorát. Byl rovněž členem mnoha domácích a zahraničních vědeckých společností. Mezi lety 1917 až 1932 byl prezidentem Královské české společnosti nauk. Ve školním roce 1895/1896 byl zvolen děkanem Filozofické fakulty a ve školním roce 1912/1913 se stal rektorem Karlo-Ferdinandovy univerzity.

Profesor František Vejdovský, vědec, který se velkou měrou zasloužil o rozvoj české a světové zoologie, zemřel 4. prosince 1939 v Praze ve věku 90 let.

V letošním roce uplyne 165 let od narození a 75 let od úmrtí tohoto významného učence.

Zdroj:

Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. Praha: Libri, 1994. ISBN 80-901579-5-5. (Kniha ve fondu KNAV)

TOMEŠ, Josef. Český biografický slovník XX. století: Q-Ž. Praha: Paseka, 1999. sv. 3. ISBN 80-7185-247-3. (Kniha ve fondu KNAV)

 

 

 

Vitouchová, Veronika. František Vejdovský. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/frantisek-vejdovsky/

Tisknout stránku