Dvě knihovědné konference na Slovensku

 

V listopadu 2012 jsem se zúčastnila dvou konferencí věnovaných výzkumu dějin knižní kultury na Slovensku. S kolegou Vojtěchem Šíchou jsme nejprve navštívili Banskou Bystricu, kde se konala 6.–7. 11. 2012 mezinárodní konference nazvaná „16. storočie v zrkadle knižnej kultury“. Pořádala ji Vědecká knihovna v Banské Bystrici ve spolupráci se Slovenskou národní knihovnou v Martině, katedrou historie Fakulty humanitních věd Univerzity Matěje Bely v Banské Bystrici a Historickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě.

Příspěvky kolegů ze Slovenska, Čech a Maďarska se týkaly dvou základních okruhů témat.

Prvním z nich byly dějiny knižní kultury na Slovensku a v Uhersku v 16. století se zvláštním zaměřením na oblast středoslovenských báňských měst, zejména Banské Bystrici v době jejího největšího rozkvětu, kdy ekonomická prosperita díky rozvoji těžby mědi podnítila i rozkvět kultury a vzdělanosti.

Druhý okruh referátů tvořily zprávy o výzkumu tisků 16. století dochovaných ve fondech jak slovenských, tak i zahraničních knihoven. Analytický popis tisků 16. století je součástí vytváření Generálního katalógu tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska“, který je jedním z projektů oddělení výzkumu knižní kultury sekce dějin knižní kultury Slovenské národní knihovny. Při výzkumu dějin knižní kultury na Slovensku vzhledem ke specifickým podmínkám vývoje slovenského knihtisku vystupuje výrazněji do popředí hledisko provenienční. Slovenští kolegové se tak kromě výzkumu slovacik, které byly vytištěny mimo území Slovenska od počátku knihtisku až do současnosti, a vytváření „Bibliografie územne slovacikálnych tlačí 19. storočia“ jako podkladu pro studium slovenské kulturní minulosti a dějin vydavatelství i tiskáren, zaměřují též na heuristiku výskytu tisků 16. století ve slovenských knihovnách a jiných paměťových institucích a pasportizaci historických knižních dokumentů a fondů.[1]

Tento přístup je blízký moderním trendům výzkumu proveniencí a virtuálních rekonstrukcí původních knižních celků, avšak zatím jen prostřednictvím tištěných soupisů analyticky popsaných tisků dochovaných ve slovenských knihovnách, doplněných o charakteristiku jednotlivých exemplářů. Lze si jen přát, aby v budoucnu byly údaje z tištěných soupisů převedeny do specializované databáze s širokými možnostmi vyhledávání, jež by badatelům výrazně usnadnila získávání relevantních údajů.

Dva týdny nato ve dnech 20.–22. 11. 2012 proběhla v historických prostorách Spišské kapituly další historicko-knihovědná konference, nazvaná „Dejiny knižnej kultury Spiša“ zaměřená na dějiny regionu Spiše, historického území bývalé uherské župy, jejímž centrem byl původně právě Spišský hrad a později město Levoča. Konference byla součástí pravidelného cyklu seminářů, pořádaných Slovenskou národní knihovnou – sekcí dějin knižní kultury, tentokráte ve spolupráci s Teologickým institutem Teologické fakulty Katolické univerzity, Historickým ústavem SAV, Slovenskou historickou společností při SAV a Spolkem slovenských knihovníků.

Tradiční odborné setkání pracovníků slovenských knihoven s historickými fondy se postupem doby změnilo v interdisciplinární konferenci s mezinárodní účastí, kde z úst historiků, odborníků na dějiny knižní kultury, uměnovědců, muzikologů, literárních vědců, bibliografů a odborných knihovníků ze Slovenska, Maďarska i Čech, zazněly příspěvky týkající se knižní kultury Spiše od středověku do konce 18. století s přesahem až do 20. století.

Návštěva obou konferencí ukázala, že sledování dění v oblasti výzkumu dějin knižní kultury na Slovensku je cenné – vzhledem k četným kontaktům od husitských válek přes období rozvoje humanismu v 16. století až nástup katolické restaurace v Čechách, kdy část emigrantů odešla právě na Slovensko – a to nejen z hlediska výměny odborných informací, ale i z hlediska přístupu k samotné metodice výzkumu dějin knihy, knihoven a knihtisku. Právě konference ve Spišské Kapitule prokázala, jak užitečné je pro volbu tématu konference územní hledisko a interdisciplinární přístup umožňující studovat knižní kulturu daného regionu v širokých historických souvislostech.

 

 


[1] Viz http://www.snk.sk/?o-nas a http://www.snk.sk/?knizna_kultura.

 

 

 

Beránková, Hana . Dvě knihovědné konference na Slovensku. Informace [online]. , č. [cit. 2019-08-26]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/dve-knihovedne-konference-na-slovensku/

Tisknout stránku