Daňová rovnoprávnost fyzického a elektronického dokumentu

 

Jaký je rozdíl mezi elektronicky poskytovanou publikací a publikací, kterou si přineseme domů vytištěnou na papíře v případě, že se v obou dokumentech nachází úplně stejný text? Rozdílů bezesporu najdeme několik. Řada z nich se bude opírat o naše dosavadní zkušenosti, preference – váha, vůně, dostupnost, pocity, které se v daném člověku probouzí ve spojitosti s určitým médiem atd., atd. Jedním z rozdílů je též výše daně z přidané hodnoty (DPH), kterou vybírá stát v jiné výši pro dokumenty, které jsou zakoupeny na hmotném nosiči, a v jiné výši pro dokumenty zakoupené v elektronické podobě. Že toto rozdělení nedává smysl?

Nutno podotknout, že Česká republika je součástí Evropské unie, s čímž je neodmyslitelně spojeno omezení některých zákonných ustanovení. Do oblasti regulace spadá též stanovení výše DPH publikací.

Směrnice Rady 2006/112/ES stanovila, že členské státy mohou uplatňovat snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na publikace na jakémkoli fyzickém nosiči. Sníženou sazbu DPH však nešlo uplatňovat na elektronicky poskytované publikace, které musí být zdaňovány základní sazbou DPH.

Česká republika se těmto ustanovením přizpůsobila a v dnešní době, kdy u nás platí tři sazby daně z přidané hodnoty (základní sazba 21 %, první snížená sazba daně 15 % a druhá snížená sazba daně 10 %) zasadila do poslední zmíněné skupiny tištěné knihy včetně obrázkových knih pro děti, noviny, časopisy a také hudebniny. Desetiprocentní sazba se však vztahuje pouze na publikace, u nichž podíl plochy reklamy nepřekročí 50 %.

Velkým průlomem bylo sdělení Evropské komise ze dne 7. dubna 2016 o akčním plánu v oblasti DPH, kde nastínila, že u elektronicky dodávaných publikací by měla existovat možnost využívání stejné preferenční úpravy sazby DPH jako u publikací dodávaných na fyzických nosičích. V rozsudku ve věci C-390/15 Soudní dvůr uvedl, že dodání digitální publikace na fyzickém nosiči a dodání digitální publikace elektronicky představuje srovnatelnou situaci. Je proto vhodné zavést pro všechny členské státy možnost uplatňovat sníženou sazbu DPH na dodání knih, novin a časopisů bez ohledu na to, zda jsou dodány na fyzickém nosiči nebo elektronicky.

Je potěšující, že EU pochopila, že zdaňovanou hodnotou elektronicky dodávaných publikací není způsob jejich dodání uživateli, ale jejich intelektuální/zábavný obsah, kvůli němuž si publikaci čtenář koupí buď v tištěné podobě, nebo ji čte prostřednictvím elektronického dodání. Přesto uběhla ještě řada měsíců plných příprav, vyjednávání a kompromisů, než jsme se dočkali konečné úpravy.

Dne 6. listopadu 2018 přijala Rada Evropské Unie směrnici*, která umožňuje sladit pravidla týkající se DPH pro elektronické a fyzické publikace. Členské státy tak mají možnost uplatňovat snížené, super-snížené nebo nulové sazby DPH i u elektronických publikací. Super-snížené a nulové sazby jsou povoleny pouze pro členské státy, které je už k 1. lednu 2017 uplatňovaly u fyzických publikací, což se však netýká České republiky.

Směrnice stanoví, že snížené sazby lze uplatnit na dodání knih, novin a časopisů (včetně brožur, letáků a obdobných tiskovin, dětských obrázkových knížek, náčrtků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných map) buď na fyzickém nosiči, nebo elektronicky, nebo oběma způsoby, a to včetně dodání na výpůjčku knihovnami, nejedná-li se o publikace výlučně nebo převážně určené k propagaci ani o publikace výlučně nebo převážně sestávající ze zvukového hudebního nebo video obsahu.

Novelizace směrnice nicméně neznamená, že by plátci mohli začít uplatňovat na e-knihy sníženou sazbu daně. Novelizace umožnila členským státům, budou-li si to přát, uplatňovat nižší sazby DPH u elektronických publikací, jako jsou elektronické knihy, noviny a časopisy.

Snaha o začlenění této legislativní úpravy do našeho právního rámce je realizována ve spolupráci s poslankyní Kovářovu (STAN) pozměňovacím návrhem k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Všichni doufáme, že rozum zvítězí i u nás a dojde k daňové rovnoprávnosti fyzických i elektronických dokumentů. Je to jednoznačně krok správným směrem a věříme, že Česká republika jej plně podpoří a nová pravidla začnou platit co nejdříve.

 

 


 

 

*) Směrnice Rady (EU) 2018/1713 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy.

 

 

 

Vecková, Magdaléna. Daňová rovnoprávnost fyzického a elektronického dokumentu. Informace [online]. , č. [cit. 2020-01-20]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/danova-rovnopravnost-fyzickeho-a-elektronickeho-dokumentu/

Tisknout stránku

Komentáře nejsou povoleny.