CRIS 2014

 

Konference CRIS 2014 – XII International Conference on Current Research Information Systems se konala 13.–15. května 2014 v Římě v prostorách Národní rady pro výzkum. Byla pořádána neziskovou evropskou organizací EuroCRIS zaměřenou na informační systémy pro vědecké informace a jejich interoperabilitu (CRIS = Current Research Information Systems).

Tato organizace je zodpovědná za vývoj datového modelu CERIF (Common European Research Information Format), který je Evropskou komisí doporučen pro použití členskými státy. Jednotlivé pracovní skupiny se zabývají konkrétními úkoly, jako je sledování tzv. dobré praxe – tedy příklady dobře fungujících systémů, architekturou a vývojem systémů, scientometrickými a bibliometrickými indikátory, formátem CERIF apod. Mezi další aktivity patří správa adresáře informačních systémů vědeckých informací členských institucí, schůze členů, pořádání seminářů a workshopů, spolupráce s klíčovými partnery a právě pořádání bienální konference CRIS.

Důležitým tématem je i problematika Open Access pro publikace a vědecká data financovaná z veřejných zdrojů. Výzkum hrazený z veřejných financí má být šířen pomocí publikování Open Access, i Evropská komise podporuje otevřený přístup k publikovaným výsledkům jako povinný princip šíření publikací vzniklých z projektů podpořených programem Horizont 2020.

Jednotlivé přednášky byly rozděleny do těchto sekcí: Interoperabilita, Národní CRIS, Výzkumná data, Sémantika a propojená data, Hodnocení vědy a CRIS management. Každý den konference byl zahájen úvodní přednáškou, přičemž jednoznačně nejzajímavější byla přednáška Kevina D. Ashleyho: My data, our data: data reuse through data management. Dr. Ashley z Digital Curation Centre zde zdůraznil především nutnost viditelnosti dat pro možnost jejich dalšího využití. Na několika příkladech přednášející předvedl velké přínosy (hlavně časové a finanční) znovuvyužití dat, probral překážky, které tomu mohou bránit (ztráta, utajení, byrokracie, nevědomost o možnosti uložení), a také nastínil problematiku vlastnictví výzkumných dat.

Přínosnou přednášku s názvem: Deceiving simplicity – Balancing the need for ready-to-use research information with the semantic and technical complexity of research data přednesla Hannelore Vanhaverbeke z Leuvenské univerzity. Představila v ní proces implementace jednotného institucionálního CRIS systému, jehož potřeba byla vyvolána především nutností sledování klíčových ukazatelů výkonnosti. Nejobtížnější výzvou při implementaci bylo skloubení možnosti prezentace jednoduše srozumitelných dat a jejich složité struktury a sémantiky.

Norské zkušenosti z praxe byly obsahem příspěvku Niny Karlstrom a Larse Wenaase: Showing it all – a new interface for finding all Norwegian research output CRIStin (Current Research Information System in Norway). Do tohoto celonárodního systému jsou indexována data o vědeckém výzkumu z jednotlivých norských databází, včetně plných textů uložených v repozitáři NORA (Norwegian Open Research Archive). Vyhledávací index slouží i jako nástroj pro ověřování a zlepšování integrity dat. Vysoká rychlost umožňuje řadu nových zajímavých služeb, jako jsou geografické mapování, využití časových os, RSS kanálů a externě dostupných API.

Navštívili jsme také přednášky našich kolegů z České republiky. Tomáš Chudlarský (Ústav informačních studií a knihovnictví) prezentoval studii: A comparison of research output counting methods using a national CRIS – effects at the institutional level, která se zabývá porovnáním metod započítávání autorství u děl s více autory. Toto započítávání autorství neboli rozdělení podílu přispění na vzniku publikace, který se posléze připisuje instituci, z níž autor pochází, může být buď počítání celkové (1 bod každé instituci, která se podílela na vzniku), anebo podílové (zde existují právě různé způsoby rozdělení bodů). V přednášce System of evaluation of research organisations in the Czech Republic profesor Jiří Málek, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace z Úřadu vlády představil novou metodiku hodnocení vědních institucí v České republice.

Přednášky probíhaly po tři dny ve třech paralelních sekcích (někdy nebylo lehké si vybrat, kterou si jít poslechnout a kterou si přečíst až v konferenčním sborníku). Aktivní zapojení českých kolegů z Rady vlády pro výzkum a inovace a z Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy jsou příslibem toho, že se s pojmy „CRIS, CERIF, ORCID, OPEN DATA…“ v budoucnu budeme prakticky setkávat.

Konferenční příspěvky jsou přístupné zde: http://dspacecris.eurocris.org/jspui/handle/123456789/178/simple-search?query=

Stránky EuroCRIS: http://www.eurocris.org/

 

 

Chmelařová, Zdeňka; Doleželová, Jana; Mika, Pavel. CRIS 2014. Informace [online]. , č. [cit. 2020-02-21]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/cris-2014/

Tisknout stránku