Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (BCBT)

www.knav.cz/kvo/cizojazycna-bohemika/

Geneze

Heuristika pramenů i odborné literatury pro tento obsáhlý projekt byla zahájena v tehdejší Základní knihovně ČSAV (dnes Knihovně Akademie věd ČR) v polovině 50. let 20. století jako bibliografický úkol nezbytně navazující na dokončovanou základní řadu Knihopisu českých a slovenských tisků od nejstarších dob do konce 18. století (vycházel tiskem v letech 1925–1967, s Dodatky v letech 1994–2010, digitální podoba dnes dostupná na http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=KPS).

Za mimořádné spolupráce knihoven a institucí se svěřenými historickými knižními fondy byly průzkumem dochovaných tisků získávány exempláře k detailnímu bibliografickému popisu metodou de visu. Seznam doposud prozkoumaných knižních sbírek je uveden v úvodu k nyní dostupné elektronické databázi, vytvářené od roku 1991 z kartoték bibliografických popisů zpracovaných před jejím vznikem (systém ISIS). Veřejnosti jsou popisy bohemik formou databáze (systém Clavius) a naskenovaných karet v celém chronologickém rozsahu přístupné na internetu od r. 2014. Výzkum dále pokračuje, databáze je doplňována novými nálezy zjištěných vydání bohemikálních spisů i údaji o dalších objevených výtiscích z vydání již evidovaných. Současně probíhá i intenzivní převod všech starších záznamů do databázového systému.

Obsah

Tištěnou cizojazyčnou bohemikální produkcí ze 16.–18. století se zde rozumí

  • tzv. tiskařská bohemika, tj. tisky v cizích jazycích vytištěné tiskárnami v daném období na území dnešní České republiky,
  • tzv. autorská bohemika, tj. cizojazyčné spisy autorů pocházejících z území dnešní České republiky vydané v zahraničí,
  • tzv. obsahová bohemika, tj. díla vytištěná v zahraničí a vztahující se k českému prostředí svým obsahem, osobou nakladatele či mecenáše, místem sepsání apod.

Podle dochovaných výtisků z relevantních vydání jsou zpracovávány analytické popisy sledující vnitřní rámcovou kompozici vydaných textů i budoucí možnosti vyhledávání spisů podle různých hledisek. Databázové záznamy jsou také doplňovány odkazy na digitální kopie tisků.

V současnosti zahrnuje BCBT přibližně 22 tisíc záznamů evidovaných a analyticky zpracovaných vydání a dále pak také citace bohemik excerpované z odborné literatury či knihovních katalogů, tzv. desiderata (tj. vydání dosud bibliograficky nezpracovaná podle dochovaného výtisku – cca 10 tisíc záznamů). Samostatně byly zpracovány dvě personální bibliografie – díla J. A. Komenského a Bohuslava Balbína.

Funkce a ovládání

Na webových stránkách Knihovny AV ČR je v současné době BCBT zpřístupněna dvojím způsobem. Databáze v systému Clavius, která v současné době obsahuje především bohemika 18. století, umožňuje kombinované vyhledávání záznamů podle autora, názvu, tiskaře/nakladatele, roku a místa vydání a také podle jazyka spisu. K  těmto stručným záznamům jsou připojeny digitalizované lístkové karty s podrobným analytickým popisem a signaturami zjištěných exemplářů. Cizojazyčná bohemika 16. a 17. století a také specializovaná bibliografie Jana Amose Komenského byla dosud publikovaná formou naskenovaných lístkových katalogů umožňující vyhledávání podle autorů, případně věcných záhlaví (v případě anonymních děl), a také tiskařů, nakladatelů a knihkupců, a shrnující stručnými záznamy celou produkci, evidovanou v bibliografii u dané tiskařské dílny. V blízké budoucnosti je plánován kompletní přepis i této části BCBT do databáze Clavius a rozšíření možnosti rešeršních vstupů, zejména pokud jde o věcná hesla a klíčová slova. Jedním z našich cílů je i vytvoření společného vyhledávacího rozhraní pro jazykově českou (Knihopis) i cizojazyčnou produkci (BCBT) českých tiskařů 16.–18. století a zajištění komfortnějšího badatelského prostředí.

Možnosti využití

Jakožto souhrn tištěné bohemikální produkce 16.–18. století v jiných jazycích nežli v češtině nemá zpřístupněná bibliografie význam pouze pro bádání o knižní kultuře, ale upozorňuje na pramenné podklady k široké škále témat literárněvědných, jazykovědných, uměnovědných, k dějinám společenského klimatu, komunikace a myšlení, vývoje vzdělanosti a různých vědních disciplín, ke studiu recepce historických událostí současníky i pozdějšími generacemi, k životnímu stylu společenských vrstev, dějinám zábavy a sportu, atd. Mimo vědeckou a vysokoškolskou sféru mohou být shromážděné údaje využity i pro popularizační účely, včetně prezentací gymnaziálním studentům.

Kontakt

 

 

Baďurová, Anežka; Veselá, Lenka. Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (BCBT). Informace [online]. , č. [cit. 2021-09-24]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/bibliografie-cizojazycnych-bohemikalnich-tisku-let-1501-1800-bcbt/

Tisknout stránku