26. celostátní akviziční seminář a porada knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností

 

26. akviziční seminář se uskutečnil 13. října 2016 v Havlíčkově Brodě. V rekonstruované budově Krajské knihovny Vysočiny se sešlo více než 100 účastníků, kteří si vyslechli 11 příspěvků týkajících se akviziční práce v knihovnách.

Prvního příspěvku se ujal Ing. Aleš Brožek. S vtipem sobě vlastním shrnul předchozích 25 setkání akvizitérů, jež proběhla v 9 městech, kde bylo předneseno 175 příspěvků pro 1885 účastníků. Zazněla také informace, že Ing. Brožek opouští post ředitele Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a taktéž funkci předsedy Sekce pro akvizici Sdružení knihoven ČR. Sekci akvizice by mohl předsedat ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Mgr. Daniel Bechný.

S dalším příspěvkem, pod názvem Historie akvizice ve Vědecké knihovně Olomouc, předstoupila PhDr. Libuše Machačová. Hovořila o historických milnících akvizice ve Vědecké knihovně v Olomouci se zaměřením na povinný výtisk, který je zásadním zdrojem akvizice. Zajímavá byla informace o vracení knižních fondů v rámci restitucí, které se týkaly i Vědecké knihovny v Olomouci.

Příspěvek Mgr. Anděly Prchlíkové se zabýval plněním nabídkové povinnosti vysokých škol a problematikou získávání neprodejných publikací z univerzitních a vysokoškolských nakladatelství. Mgr. Prchlíková předala informace o trvalých objednávkách ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje a apelovala na vytvoření většího tlaku na univerzity ohledně možnosti objednávání jednotlivých publikací výběrově.

Z úst Mgr. Gabriely Filipové z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě zazněly informace o přípravě Standardu pro dobrý fond. Jedná se o Metodický pokyn Ministerstva kultury ČR určený knihovnám zřizovaným obcemi do 40 000 obyvatel, jenž má za cíl zlepšit rozsah, obsah a kvalitu fondů veřejných knihoven.

Z Moravské zemské knihovny v Brně přijela Mgr. Adéla Dilhofová s informacemi o náplni kurzu knihovník akvizitér. Moravská zemská knihovna je autorizovanou osobou a získala akreditaci MŠMT pro kurzy pěti profesních kvalifikací knihovníka dle Národní soustavy kvalifikací. Kurzy jsou placené, zakončené zkouškou a získáním certifikátu.

O způsobech doplňování konzervačního fondu Národní knihovny hovořil Mgr. Tomáš Foltýn. V prezentaci byla představena Virtuální depozitní knihovna, což je Kooperativní systém pro budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice. Jde o projekt NAKI, na kterém se podílí kromě Národní knihovny také Moravská zemská knihovna a Vědecká knihovna v Olomouci. V rámci projektu byla vytvořena aplikace, jež má za cíl zlepšit spolupráci a zvýšit efektivitu při práci se seznamy vyřazovaných knih.

S dalším příspěvkem předstoupily Mgr. Daniela Kopeczinski a Bc. Vladimíra Perlová z Ústřední knihovny Mendelovy univerzity a seznámily účastníky s elektronickým systémem pro správu poptávkových řízení. Proces zadávání i vyhodnocení poptávek probíhá v knihovním systému. Modul umožňuje autorizované přihlášení a ověření elektronickým podpisem, čímž jsou mimo jiné splněny formální náležitosti veřejných zakázek. Systém využívají z důvodů čerpání financí z evropských fondů, a to i přes změnu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Následující prezentace byla věnována periodikům a ujala se jí PhDr. Hana Nová z Národní knihovny. Shrnula novinky a vlivy odrážející se v oblasti akvizice periodik, jako jsou nová katalogizační pravidla, nárůst elektronických periodik, legislativa apod. Pomocí kvízu ilustrovala záludnosti v práci akvizitéra periodik.

Poslední odborný příspěvek Mgr. Jana Doboše se i nadále věnoval periodikům. V Zemědělském poradensko-vzdělávacím centru a Knihovně Antonína Švehly v Praze, kde Mgr. Doboš působí, vyvstala potřeba vytvoření webové aplikace pro efektivnější správu tištěných i elektronických zemědělských časopisů. Aplikace nabízí rovněž nadstavbové služby nesouvisející s akvizicí.

Na semináři dostaly prostor i firemní příspěvky. Bylo představeno Nakladatelství Kniha Zlín, které vydává především beletrii, ale i literaturu faktu, knihy o umění a dětskou literaturu. Dalším hostem byl Ing. Jozef Gross ze slovenské společnosti SLOVART G.T.G., jež se zaměřuje na distribuci zahraniční odborné literatury.

21. listopadu 2016 se v prostorách Národní knihovny v Praze uskutečnilo setkání knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností. Zaznělo několik aktuálních příspěvků týkajících se problematiky povinných výtisků a nabídkové povinnosti. Jelikož je Knihovna AV ČR knihovnou s nabídkovou povinností, tak na této akci nechyběla.

Dr. Matušík z Národní knihovny informoval o vývoji v legislativě týkajícím se povinného výtisku elektronických publikací. Mgr. Vojtěch Vojtíšek z Městské knihovny v Praze popsal cesty, kterými se Městská knihovna vydala při zpřístupňování e-knih. V dalším příspěvku hovořila Jiřina Štěpničková o situaci na poli povinného výtisku speciálních dokumentů se zaměřením na grafické dokumenty. Na závěr setkání předstoupil Mgr. Daniel Bechný, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, který převzal vedení Sekce akvizice při Sdružení knihoven. Přednesl představu o další činnosti Sekce a sloučení akvizičního semináře s poradou knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností.

Více informací o obou akcích lze nalézt na www stránkách Sdružení knihoven ČR

 

 

 

Weissová, Kateřina. 26. celostátní akviziční seminář a porada knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-31]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/akvizicni-seminar/

Tisknout stránku