25. akviziční seminář

 

8. 10. 2015 se v Havlíčkově Brodě konal jubilejní 25. celostátní akviziční seminář. Na bezmála 90 účastníků semináře čekalo 12 příspěvků s tématem akvizice. Úvodního slova se ujala ředitelka Krajské knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod Ing. Jitka Hladíková.

Následně převzal slovo ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a předseda Sekce pro akvizici Sdružení knihoven České republiky Ing. Aleš Brožek, který shrnul konání a výsledky předchozích 24 akvizičních seminářů.

Další přednáška patřila zahraničnímu hostu, a to Mgr. Monice Lobodášové z Krajské knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Příspěvek představil knihovnu jako celek a zaměřil se na akvizici a témata, se kterými se potýkají slovenští akvizitéři, související s legislativou, financováním, propagací a čtenářstvím na Slovensku. Ve srovnání s ČR se na Slovensku nemusí provádět výběrová řízení na nákup knih a platby probíhají přes státní pokladnu.

Třetí příspěvek Mgr. Vlasty Havrdové ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové byl věnován knižním veletrhům a jejich významu pro akvizici. Pro akvizici jsou cenným zdrojem informací a materiálů i technické veletrhy a výstavy.

Následující příspěvek přednesla historička Mgr. Renáta Tetřevová z Východočeského muzea v Pardubicích a týkal se veletrhu odborné literatury na Zámku Pardubice nazvaného Zámek plný knih.

Další dvě přednášky se věnovaly e-knihám. Marcela Hladíková z Vědecké knihovny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem účastníky seznámila se zkušenostmi se zavedením a využíváním e-knih na platformě Flexibooks. Knihovna integrovala platformu Flexibooks do svého knihovního systému, což umožňuje e-knihy k vypůjčení vyhledat v katalogu knihovny a výpůjčky je možné vidět ve čtenářském kontě.

Na toto téma navázala Mgr. Daniela Nová z Ústřední knihovny ČVUT a sdělila první zkušenosti s e-výpůjčkou zahraničních knih na platformě EBL ve VŠ knihovně. Jde o službu zpřístupnění e-knih formou krátkodobých výpůjček. EBL umožňuje různorodé nastavení parametrů a práv (finanční limity, vytváření skupin uživatelů apod.). Služba EBL je dle D. Nové velmi přínosná a perspektivní, zvlášť po spojení s platformou ebrary, ale stále je potřeba dořešit podporu vzdáleného přístupu (Shibboleth) a také zatím není k dispozici manuál v českém jazyce. V souvislosti s možností využívání e-knih zastává Ústřední knihovna ČVUT zajímavý přístup, kdy se snaží akvizici chápat jako službu.

Přednáška zahajující druhou polovinu semináře se týkala vlivu RDA na linku zpracování ve Vědecké knihovně v Olomouci a zazněla z úst PhDr. Libuše Machačové. Z důvodu zvýšené časové náročnosti, která byla spojena s přechodem na nová katalogizační pravidla RDA, knihovna kompletně reorganizovala linku zpracování i způsob práce katalogizátorů a akvizitérů.

Následující příspěvek se věnoval Národní soustavě povolání a kvalifikací, které prostřednictvím typových pozic akvizitérů představil PhDr. Hanuš Hemola z Národní knihovny.

Ing. Hana Mikulíková z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně přednesla příspěvek na téma úbytkových a nabídkových seznamů zasílaných do elektronických konferencí. Doporučila, aby nabídkové seznamy vznikaly z úbytkových seznamů, obsahovaly přírůstkové a úbytkové číslo, jméno autora, název publikace, místo a rok vydání publikace, případně další nepovinné doplňující informace. Zazněl také požadavek, aby seznamy byly v editovatelném formátu, to znamená ne v PDF.

Z důvodu nepřítomnosti PhDr. Ivo Brožka z Vědecké knihovny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se prezentace jeho příspěvku ujala Marcela Hladíková. Obsahem sdělení byla analýza konference Akvizice nejen ze statistického hlediska. Čtvrtinu účastníků elektronické konference Akvizice tvoří vysokoškolské knihovny.

Předposledním řečníkem byl Tomáš Loukota, DiS., z Knižního velkoobchodu OPA, jenž zrekapituloval historii prvního tuzemského soukromého knižního velkoobchodu a nastínil možnosti spolupráce pro knihovny.

Na závěr vystoupili zástupci Literárních novin a představili koncepci a novinky ve vydávání tohoto měsíčníku včetně všech jeho příloh. Jedna z příloh Literárních novin, nazvaná Věda, technika, civilizace, je věnována propagaci vědy v ČR a je vytvářena ve spolupráci s AV ČR.

Na akviziční seminář navazovalo konání 25. Podzimního knižního veletrhu, jehož mottem bylo „Nekonečný proud času“.

Bližší informace o 25. akvizičním semináři naleznete na webových stránkách Sdružení knihoven ČR: http://www.sdruk.cz/sdruk/planovane-akce/clanek/25-akvizicni-seminar/

 

 

 

Weissová, Kateřina. 25. akviziční seminář. Informace [online]. , č. [cit. 2021-08-05]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/25-akvizicni-seminar/

Tisknout stránku