Podpora

MAPA PODPORY

Návody na zápis a editaci záznamů o výsledcích výzkumu v ústavech AV ČR pro zpracovatele i uživatele – autory příspěvků. Najdete zde i informace o předávání záznamů do databáze RIV, informace k zápisu projektů, materiály ze školení a přehled důležitých odkazů.

Manuál         Zápis záznamu         Editace záznamu         Klient         Vyhledávání         Autority         Výstupy a kontroly před exportem         Exporty a kontroly RIV       Desatero kontroly záznamů      OpenAIRE         Prezentace ze školení                     Odkazy


MANUÁL
Druhy dokumentů
Popis polí

Úvod do ASEPškolení pro začínající zpracovatele
Zařazení výsledku do druhu dokumentu (akt. 03-2019)
Definice pojmů 

UŽIVATELSKÉ ÚČTY
Anonymní přístup do myASEP
Individuální (autorský) přístup do myASEP
Aktivace účtu autora – pokud se autor z vašeho ústavu předregistruje v online katalogu
Zapomenuté heslo k individuálnímu účtu autora
Import záznamů z WOS/SCOPUS pro autory s individuálním účtem

ZÁPIS ZÁZNAMU
ARL web formuláře – další informace o zápisu do formulářů
Vedení publikační aktivity mimo AV (mimoASEP)
Dvojí afiliace – zápis záznamů – zápis výsledku jednoho autora za více institucí

Zápis nepublikované přednášky (akt. 04-2019)

EDITACE ZÁZNAMU

FORMULÁŘE

Kopie záznamů – vytvoření kopie záznamu ve formuláři / v klientu
Import záznamů z WOS/SCOPUS
Vložení identifikátorů
DOI, UT WOS, UT SCOPUS,a PubMed ID do záznamu

Zápis ohlasů (recenzí a citací)
Ukládání plných textů recenzí a citací

KLIENT (co nejde editovat ve formulářích)

Změna typu dokumentu
Spojování záznamů – spojení záznamů autorit

VYHLEDÁVÁNÍ

Vyhledávání v ARL
IPAC – export záznamů do excelu (csv)
IPACvedení publikační aktivity mimo AV

KLIENT
Instalace klienta
Aktualizace klienta

Vyhledávání, editace v klientovi
Práce se záznamy v košíku – řazení, tisk a export záznamů z košíku
Návod na vyhledání počtu záznamů, vytvořených za určité období daným ústavem
Návod na vyhledání projektů bez výsledku v RIV
Vyhledávání autorit oddělení

VÝSTUPY A KONTROLY PŘED EXPORTEM

KONTROLY
Desatero kontroly záznamů před uložením do ASEP
Desatero kontroly záznamů před odevzdáním do RIV
Výstupy a kontroly v MyASEP
Kontroly ARL a kontroly RIV (akt. 03-2019)
Kontrola duplicit
Návod na nastavení alertů ve WOS a SCOPUS

 

EXPORTY A KONTROLY RIV
Návod na vytvoření xml souborů pro kontrolu RIV
Vytvoření průvodky k souborům do RIV
Zasílání souborů s daty pro poskytovatele do KNAV – FileSender
Vložení mazacích kódů do záznamu
– v případě požadavku na smazání záznamu v RIV (akt. 09-2019)

Vložení opravných kódů do záznamu – v případě požadavku na opravu záznamu v RIV (akt. 08-2019)
Doplnění záznamů do RIV během roku sběru (akt. 09-2019)
Kontrola záznamů opravených nebo smazaných z RIV (akt. 06-2019)
Nalezení a oprava neplatných znaků
Kontrolní webová služba
Patenty, patentové databáze, nejčastější chyby
Kontrola záznamů, které vytvořily spolupracující ústavy

Kontrola konsolidace záznamů v RIV
Opravy záznamů ve WOS a SCOPUS (akt. 09-2019)
Analytika ASEP – stránka RIV – aktuální sběr – kontrola záznamů vybraných/nevybraných pro export do RIV
Metodika Hodnocení 2013-2016 (obecné informace k Metodice Hodnocení)


AUTORITY

Autority – přehled

AUTOR
Autorita autora – garant, domácí tvůrce, aktivní autor, spojování, provázání
Oddělení – přehled, změny, kontroly
Vložení rodného čísla a identifikačního čísla (u cizích státních příslušníků)

ÚSTAV
Změna údajú o odpovědné osobě na průvodce RIV

KONFERENCE
Zápis a oprava konference

PROJEKTY
Projekty CEP – formuláře (akt. 02-2019)
Projekty CEP – klient
Projekty EU

Interní projekty AV ČR

PERIODIKA
Periodika

OPENAIRE

Publikace a data v OpenAIRE

PREZENTACE ZE ŠKOLENÍ
Úvod do ASEP
Školení klient I, II, formuláře
Příklady pro začátečníky
Nejčastější dotazy

ODKAZY:

IPAC a AA
IPAC – online katalog / Repozitář AV ČR
Analytika ASEP

RIV

Metodika předávání údajů do RIV 2019 akt 09-2019
Metodika hodnocení
Definice druhů výsledků – samostatná příloha č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací platná od 1. 1. 2018
Výzkum – stránky Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace
RIV – Rejstřík informací o výsledcích
CEP – Centrální evidence projektů
Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014
Webová kontrolní služba
Hromadný dopis člena AR AV ČR ředitelům pracovišť – Změny ve vykazování výsledků výzkumu a vývoje po skončení výzkumných záměrů
Zákon 130/2002 Sb. na stránkách www.vyzkum.cz

ČASOPISY
WoS – Web of Science
JCR – Journal Citation Reports
Politika výběru časopisů do WOS

SCOPUS
ERIH
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik – Aktualizace 2015
Národní technická knihovna – ISSN
ULRICH – Global Serials Directory
DOI – Digital Object Identifier
DOAJ – Directory of Open Access Journals
SHERPA/RoMEO
Pubmed
ORCID
ResearcherID

Predátorští vydavatelé – hrozba pro Open Access (článek Ivy Burešové pojednávající o problematice a ukazující podle jakých znaků lze tato periodika rozeznat)

EVROPSKÉ PROJEKTY
OpenAIRE
CORDIS

PATENTY
Úřad průmyslového vlastnictví
Evropský patentový úřad

KNIHOVNY A KATALOGY
Národní knihovna Praha
Knihovny.cz
NÚŠL – Národní úložiště šedé literatury
KVK – Karlsruher Virtueller Katalog