Druhy dokumentů

DEFINICE PRO ROK 2017
ASEP RIV 2017
A Abstrakt O*
B Monografie, kniha (jako celek) B
C Konferenční příspěvek (zahraniční konference) D
D Dizertace
Elektronický dokument, audiovizuální tvorba, webová prezentace A
G Konferenční sborník (zahraniční konference) O, B**
H Konferenční sborník (tuzemská konference) O, B**
Interní tisk
Článek v odborném periodiku J
K Konferenční příspěvek (tuzemská konference) D
Prototyp,  funkční vzorek G
L1 Normy a směrnice, předpisy H
L2 Specializované mapy N
L3 Uplatněná certifikovaná metodika, léčebný postup,  památkový postup N
L4 Software R
Část monografie, knihy (kapitola) C
Článek v novinách O
Ostatní dokumenty O
Patentový dokument nebo výsledek chráněný podle zvláštních práv. předpisů P
P1 Užitný a průmyslový vzor F
Recenze O, J, C**
T Překlad O, J, C, B**
Uspořádání konference, workshopu, výstavy M, W, E
V Výzkumná zpráva O, V*,Vsouhrn
Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda resp. plemeno
Z

Zařazení do RIV:
* Pokud je žádáno zařadit do RIV, bude v RIV jako druh O-ostatní.
** Výsledek bude zařazen do RIV dle vybraného druhu (dle definice).

Začlenění dokumentu do typu publikace do ASEP resp.  RIV

A – Abstrakt

* Patří sem abstrakt příspěvku (přednášky i posteru) z konference, semináře, workshopu, kongresu, sympozia, kolokvia či letní školy, zveřejněný v konferenčním sborníku.
* Nepatří sem plný text příspěvku zveřejněného ve sborníku z konference (viz C/K) nebo v odborném periodiku (viz J).

Zařazení do RIV- (kód O – ostatní):
Pokud je nutné zařadit do RIV, bude v RIV evidováno jako O-ostatní.

B – Monografie, kniha jako celek

* Patří sem kniha, učebnice, skriptum, nekonferenční a neperiodický sborník, slovník, encyklopedie.
* Nepatří sem překlad (viz T), konferenční sborník (viz H/G), část monografie – článek, kapitola (viz M), interní tisk (viz I), disertace (viz D), výzkumná zpráva (viz V).

Zařazení do RIV (kód B)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 – viz Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

Definice RIV 2017
„Odborná kniha“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky a posouzená (recenzovaná) alespoň jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a / nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů.
Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria.

U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku.

Zařazení českých i zahraničních knih v Národní knihovně pro účely hodnocení

Stále platí povinnost, pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR.

Odbornou knihou nejsou:
– knihy, které nemají ISBN, případně ani ISMN;
– učební texty (tj. učebnice, skripta);
– odborné posudky a stanoviska, studie, překlady, příručky, informační a propagační publikace, ročenky (s výjimkou těch, které splňují požadavky na odbornou knihu), výroční nebo obdobné periodické zprávy;
– publikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce,založené na primárních pracích druhu Jimp, opatřené komentářem a kódem ISBN;
– běžné jazykové slovníky;
– tiskem nebo elektronicky vydané souhrny rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště);
– tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů, příp.rozšířených abstraktů či ústních sdělení z konferencí;
– metodické příručky, katalogy a normy;
– sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D);
– beletrie, populárně naučná literatura, cestopisy, texty divadelních her;
– výběrové bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportáže, soubory studentských soutěžních prací, turistické průvodce;
– komerční překlady z cizích jazyků;
– memoáry, informační materiály, popularizující monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z grantů či projektů.

C/K – Konferenční příspěvek

*  Patří sem referát, přednáška na konferenci, workshopu, semináři, kongresu, kolokviu či letní škole.
*  Nepatří sem abstrakt příspěvku (viz A), či poster (nehlásí se), článek v nekonferenčním sborníku (viz M) a příspěvek z konference publikovaný v časopise nebo jeho zvláštní konferenční příloze či konferenčním čísle (viz J).

Rozlišujeme:
C – příspěvek na konferenci konané v zahraničí nebo tuzemské s mezinárodní účastí.
K – příspěvek na konferenci tuzemské bez mezinárodní účasti.

Zařazení do RIV (kód D)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 –viz Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

Definice 2017:

Článek ve sborníku“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt nebo rozšířený abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku. Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia, která obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou společný prvek nebo příbuzné téma a má přidělen ISSN a současně ISBN kód, nebo jen ISBN kód. Jako druh výsledku „článek ve sborníku“ je hodnocen článek, který je evidován
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen ISBN, případně ISSN i ISBN kód,
b) v databázi Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters má zdroj přidělen kód ISBN, případně ISSN i ISBN kód,
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků, a který má celkový rozsah minimálně 2 strany.
Článkem ve sborníku nejsou:
– příležitostně vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště, výročí, oslav založení a výročních konferencí);
– sebraná a vydaná abstrakta nebo rozšířená abstrakta;

D – Dizertace

* Patří sem práce vytvořená na pracovišti za účelem získání akademického titulu, vědecké nebo pedagogické hodnosti.
* Nepatří sem práce, která není v souladu s výzkumným záměrem pracoviště.

 Zařazení do RIV – nelze zařadit

 E – Elektronický dokument, audiovizuální tvorba

* Patří sem  databáze, textové a hypertextové dokumenty, audiovizuální tvorba, webové prezentace  – pokud nepatří do některé z jiných kategorií a jsou dostupné pouze ve formě čitelné pomocí počítače (např. dokumenty vydané pouze na CD-ROM nebo dokumenty dostupné pouze na  Internetu).
* Nepatří sem dokumenty shora uvedených kategorií distribuované na elektronickém nosiči (např. sborník s konference vydaný na CD-ROM, viz C/K).

Zařazení do RIV (kód A)

Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky uvedené definice druhu výsledků v roce 2017 – viz. Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

Definice 2017
Výsledek „audiovizuální tvorba“, realizoval původní výsledek výzkumu, vývoje a inovací, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o elektronické dokumenty (tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím příslušného technického zařízení, např. dokumenty vydané pouze na CD/DVD, dokumenty dostupné pouze prostřednictvím internetu nebo webová prezentace) s výjimkou výsledků vydávaných v elektronické podobě, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie J, B nebo D.

Audiovizuální tvorbou nejsou:
– výzkumné zprávy vydané v elektronické formě;
– výroční, periodické nebo závěrečné (event. jinak pojmenované) zprávy o řešení grantu/projektu nebo výzkumného záměru, které jsou předkládány poskytovateli, a které jsou vydané v elektronické formě.

G/H – Konferenční sborník

* Patří sem sborník příspěvků nebo abstraktů z konference, semináře, workshopu, kongresu, sympozia, kolokvia či letní školy (jako celek).
* Nepatří sem příspěvek (viz C/K) a abstrakt příspěvku (viz A).

Rozlišujeme:
G – Sborník z konference konané v zahraničí nebo tuzemské s mezinárodní účastí,
H – Sborník z konference tuzemské bez mezinárodní účasti.

 Zařazení do RIV (dle výběru O nebo B):
RIV neeviduje samostatně tento druh výsledku.

Pokud bude výsledek označen pro zařazení do RIV, je možno vybrat druh dokumentu buď  O-ostatní, nebo B-kniha (pokud splňuje podmínky v definované v Metodice RIV pro druh B (definice druhu výsledků v roce 2017 -viz Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017).  V databázi ASEP zůstane typ dokumentu zachován (G, H).

I – Interní tisk

*  Patří sem publikace dočasného nebo předběžného charakteru s omezenou distribucí.
*  Nepatří sem výzkumná zpráva (viz V) a sborník z konference vydaný nákladem ústavu (viz G/H).

 Zařazení do RIV – nelze zařadit.

J – Článek v odborném periodiku

* Patří sem článek ve vědeckém časopise, v ročence, v periodickém sborníku (např. Working Papers, Annual Reviews of…, Advances in…), dále konferenční příspěvek v plném znění, pokud byl publikován v časopise včetně zvláštního čísla časopisu věnovaného pouze konferenci, v tištěné nebo elektronické podobě.
* Nepatří sem článek v konferenčním sborníku (viz C/K) pokud nebyl publikován v časopise, abstrakt příspěvku (viz A), článek v denním tisku (novinách), článek ve vědeckopopulárním a populárním časopise (viz N).

Zařazení do RIV (kód J)

Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 – Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

Definice 2017:
„Recenzovaným odborným článkem“ je původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny původních, případně přehledových sdělení.
Odborným periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který vychází, případně vycházel periodicky, má přidělen pouze kód ISSN, případně e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v elektronické podobě.
Recenzované odborné články v odborném periodiku (časopise) se člení
na:
Jimp – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, v roce 2013 i „Proceedings Paper“;
JSC – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter, v roce 2013 i „Conference Paper“;
Jneimp – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi ERIH;
Jrec – původní / přehledový článek v odborném periodiku, které je zařazeno
v aktuálním Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice (zveřejněno na www.vyzkum.cz).

Odborným periodikem (časopisem) nejsou:
– periodika, která nemají ISSN, případně ani e-ISSN;
periodika, nebo mimořádná periodika vydávaná s ISSN a též souběžně i s ISBN v knižní podobě, (tyto případy se často vyskytují u konferenčních příspěvků, které jsou evidovány v databázích WoS a SCOPUS. Výsledky publikované v tomto typu zdroje patří do výsledků druhu D);
periodika, u kterých neprobíhá nebo není zveřejněn způsob recenzentního řízení příspěvků (např. některá periodika vydávaná formou Open Access);
– periodika charakteru denního nebo novinového tisku, tj. běžný denní tisk, tematické „populárně – odborné“ přílohy k dennímu tisku, týdeníky, odborně zaměřené noviny (např. Zdravotnické noviny, Hospodářské noviny, Učitelské noviny apod.);
– populárně naučná periodika určená pro laickou veřejnost, vydávané komerčními nakladateli, veřejnými a jinými institucemi;
– popularizující odborná periodika, určené pro širší odbornou veřejnost, např. vydávané odbornými společnostmi, vědeckými institucemi apod. za účelem propagace a popularizace vědy;
– periodika odborů, politických stran, spolků apod.;
– filmové a rozhlasová periodika;
– podniková a pojišťovací periodika;
– tiskopisy a zpravodaje;
– za periodika nejsou považována zvláštní čísla časopisů, ve kterých jsou uveřejněny texty konferenčních příspěvků.
Recenzovaným odborným článkem nejsou:
– preprinty, abstrakta, rozšířená abstrakta (např. na konferenci) apod., byť publikovaná v odborném periodiku, články informativního nebo popularizačního charakteru o výsledcích výzkumu;
– ediční materiály, opravy, recenze, rešerše nebo souhrny;
– článek typu „preprint“, tj. verze článku uveřejněná před recenzním řízením;
– pro Jrec články s nižším rozsahem než jsou 2 strany textu, přičemž platí, že do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy.

L – Prototyp, funkční vzorek

Zařazení do RIV (kód G)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 – Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

Definice 2017

Prototyp (Gprot)
Výsledek „Prototyp“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o funkční průmyslový výrobek, zhotovený jako jeden kus k ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením nulté či sériové nebo hromadné výroby. Za takový výsledek může být považován pouze takový výrobek, jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit aplikovaného VaVaI. Podmínkou je novost a unikátnost návrhu prototypu, která je doložitelná technickou dokumentací výsledku.

Funkční vzorek (Gfunk)
Výsledek „Funkční vzorek“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o obdobu prototypu, pouze s tím rozdílem, že za vývojem či výrobou funkčního vzorku bezprostředně nenásleduje nultá série či sériová nebo hromadná výroba. Jedná se např. o návrh, vývoj a následnou výrobu jednoho unikátního přístroje nebo laboratorního zařízení nebo vytvoření vzorku biologického charakteru, nesoucího prokazatelně novou unikátní a zároveň hospodářsky významnou vlastnost. Za takový výsledek může být považován pouze takový výrobek, přístroj nebo vzorek biologického charakteru, jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit aplikovaného VaVaI. Podmínkou je novost a unikátnost návrhu funkčního vzorku, která je doložitelná technickou nebo obdobnou dokumentací výsledku.

 L1 – Normy a směrnice, předpisy

Zařazení do RIV (kód H)

Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 – viz Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

Definice 2017

Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (Hleg)

Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, jehož obsah bude (bez úprav podstaty návrhu, které nezahrnují např. legislativně-technické úpravy) převzat do právního předpisu (nebo jeho části) nebo normy. V případě aplikace výsledku do právních předpisů se musí jednat o český právní předpis. V případě aplikace výsledku do normy je podmínkou, aby vydavatelem normy byl autorizovaný normalizační institut oprávněný vydávat normy (závazné či doporučující). Nerozlišuje se, zda se jedná o normu národní (českou nebo jiného státu s národní působností) nebo nadnárodní (evropskou).
Výsledkem promítnutým do právních předpisů a norem nejsou:
– překlady ani redigované překlady norem.

Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele (Hneleg)
Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, který je použit (převzat bez úprav podstaty návrhu, které nezahrnují např. technické úpravy) do konečného znění směrnice či předpisu nelegislativní povahy, který může příslušný poskytovatel nebo jiný kompetenčně příslušný orgán v rámci své kompetence vyhlásit za obecně závazný (nejedná se o metodiku) a je zveřejněn ve Věstníku příslušného ministerstva nebo v jeho elektronické formě.

Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy (Hkonc)
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek prokazatelně využitý při tvorbě specializovaných politik výzkumu, vývoje a inovací a koncipování dlouhodobých programů výzkumu, vývoje a inovací, přičemž se nerozlišuje, zda jde o úroveň národní, regionální či nadnárodní.
Jedná se o výsledky, které výlučně vzniklypři řešení veřejné zakázky podle § 2 odst. 2 písm. g) a k) bodu 2 zákona.

Upozornění k výsledkům druhu H:

Povinně se do RIV uvádějí údaje o čísle, plném názvu právního předpisu, normy, směrnice či předpisu nelegislativní povahy (případně čísla usnesení vlády).

L2 – Specializované mapy s odborným obsahem

Zařazení do RIV (kód Nmap – poddruh D)

Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 – viz Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

Definice 2017
Výsledek „Specializovaná mapa s odborným obsahem“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o takový výsledek, kdy specializovaná mapa s odborným obsahem je syntézou kartograficky nebo prostřednictvím geografického informačního systému (GIS) vyjádřených bodových, plošných, prostorových a případně i časových informací (4D) a jejich souvislostí, získaných na podkladě výzkumu určitého území. Jedná se např. o geovědní mapy, mapy památkových objektů, archeologických lokalit, chráněných přírodních území, technických objektů, mapy/plány velkých měřítek menších území (např. památkových objektů a areálů technických objektů, archeologických lokalit a parků) včetně komplexní dokumentace stavebně-historických, urbanistických nebo krajinářských průzkumů, ale např. i biologických a přírodních jevů, historických či společenských souvislostí apod. Nezbytnou podmínkou je, že se jedná o mapy, které jsou dokumentované údaji získanými a interpretovanými příslušnými výzkumnými metodami.
V případě souborného vydání jednotlivých specializovaných map s odborným obsahem v jednom uceleném svazku, nelze uplatnit každou jednotlivou specializovanou mapu, jako samostatný výsledek.
Specializovanou mapou nejsou:
– státní mapová díla;
– konvenční mapy topografické, katastrální a obecně geografické, silniční, turistické, apod.

L3 – Uplatněná certifikovaná metodika – léčebný postup – památkový postup

 Zařazení do RIV (kód N)

Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 – Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

Definice 2017
Uplatněná certifikovaná metodika – Nmet
Výsledek „Certifikovaná metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.

Upozornění k výsledkům druhu N – certifikovaná metodika:
Podmínkou je udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního (akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy, který je věcně odpovědný za oblast, ve které jsou metodika nebo postup uplatňovány. V případě kdy certifikaci uděluje věcně příslušný odborný orgán státní správy, tj. i poskytovatel, musí být taková certifikace udělena na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků. Certifikační postup bude upraven samostatným předpisem.

Léčebný postup – Nlec
Výsledek „Léčebný postup“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kterým je v humánní nebo veterinární medicíně ověřený komplex činností zahrnující popis onemocnění, zjištění příčin vzniku onemocnění a na základě těchto poznatků je stanovena léčebná metoda, která vede k obnovení fyziologické rovnováhy organismu. Podmínkou u léčebného postupu je ověření pomocí klinického testování.

Upozornění: U výsledku Léčebný postup bude rozhodující zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (v případě humánních léčebných postupů) nebo schválení kompetenčně příslušnou autoritou např. Státní veterinární správou (v případě veterinárních léčebných postupů).

Památkový postup – Npam
Výsledek „Památkový postup“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Památkový postup je postup, kterým je v aplikovaném výzkumu národní a kulturní identity ověřený soubor činností a v některých případech i materiálů a technologií, které vedou k záchraně, zachování nebo zhodnocení objektu kulturního dědictví. Podmínkou u památkového postupu je prokázané ověření v praxi.

Upozornění:U výsledku Památkový postup je rozhodující, zda postup byl prokazatelně doporučen pro využití Národním památkovým ústavem na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků s výjimkou případů, že je původcem památkového postupu Národní památkový ústav.

L4 – Software

 Zařazení do RIV (kód R)

Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 – viz Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

Definice 2017
Výsledek „Software“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy software vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením výzkumné aktivity a jeho autorem je či jsou osoby podílející se u příjemce (nebo dalšího účastníka) na řešení výzkumné aktivity, a který může být využíván v souladu s licenčními podmínkami vlastníka a v souladu s § 16 zákona.

 Softwarem není:

  • software, který příjemce vytvořil pouze pro svoji potřebu a který
  • využívápouze příjemce nebo další účastník;software, který jsou určeny výhradně a pouze po potřeby poskytovatele(tzn., pokud není jejich vývoj dán požadavkem právníchpředpisů).

M – Část monografie, knihy – kapitola v odborné knize

* Patří sem kapitola v knize, úvod nebo doslov knihy, ediční poznámka, článek či příspěvek v nekonferenčním sborníku, heslo v encyklopedii.

Zařazení do RIV (kód C)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 – viz Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

Definice 2017

„Kapitola nebo kapitoly v odborné knize“ (pokud splňují definici pro výsledek druhu B) se uplatňuje v případě, kdy celá kniha má jen editora nebo v případech, kdy autor je v celé knize (na titulním listě, rubu titulní listu) uveden jako spoluautor (byť s menšinovým obsahovým podílem) a je členem autorského kolektivu se zřetelně uvedenými hlavními autory. Kapitola však musí mít uvedeného samostatného autora nebo autorský kolektiv.

N – Článek v novinách

* Patří sem článek v denním tisku (novinách), článek ve vědeckopopulárním a populárním časopise.
* Nepatří sem článek v odborném periodiku (viz J).

Zařazení do RIV- (kód O – ostatní):
Pokud je nutné zařadit do RIV, bude v RIV evidováno jako O-ostatní. (upravuje se ve formuláři)

 O – Ostatní výsledky

* Patří sem výsledky, které nelze zařadit do žádné z uvedených kategorií.

RIV(kód O)

Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 – viz Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

Jedná se o takové výsledky, které nesplňují kritéria pro výše uvedené, přesně definované druhy výsledků a které vznikly v souvislosti s řešením projektu nebo výzkumného záměru.

P – Patent

* Patří sem patent.
* Nepatří sem práce vytvořená v souvislosti s přihlašováním průmyslového vzoru, zlepšovacího návrhu a ochranné známky, patentová přihláška.

Zařazení do RIV (kód P)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 – Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

Chyby při zápisu patentů Bez názvu

Definice 2017
„Patentem“ je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje:
– u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;
– u evropského patentu Evropský patentový úřad (EPO) za podmínek stanovených evropskou patentovou úmluvou;
– u ostatních patentů příslušný patentový úřad podle podmínek stanovených daným patentovým úřadem.

Výsledkem je udělený patent, který chrání původní výsledky výzkumu a vývoje, jež byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Za uplatněný výsledek tohoto druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku vydání patentové listiny (v případě českého patentu), event. jiné listiny, která má stejný účinek.
Patentem nejsou:
– patentové přihlášky a to v jakékoliv fázi řízení o udělení patentu;
– validace (překlad) patentu v dalších státech;
– příslušným národním patentovacím úřadem vydaná ochrana pro rostlinnou odrůdu nebo software (např. ochrana odrůd vydávaná patentovým úřadem USA, softwarová ochrana Ruska).

P1 – Užitný a průmyslový vzor

Zařazení do RIV (kód F)

Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 – viz Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

Užitný vzor  (Fuzit)
Výsledek „Užitný vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Užitným vzorem jsou technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Za užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku užitných vzorů. Podrobnosti o přihlášení, zápisu a době platnosti užitného vzoru stanovuje zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.

Průmyslový vzor (Fprum)
Výsledek „Průmyslový vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Průmyslovým vzorem je výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

 Upozornění k výsledků druhu F:
Povinně budou do RIV uváděny údaje o registraci vzorů (označení příslušného orgánu, datum přiděleného osvědčení, číslo osvědčení)

 Kritéria vyřazení z hodnocení:
– uvedeno číslo patentové přihlášky nikoliv  číslo dokumentu
– číslo patentu nebo vzoru u daného patentového úřadu neexistuje nebo není dohledatelné
– uvedené číslo neodpovídá číslu dokumentu, ale jinému údaji u patentového úřadu vedeného (např. číslo přihlášky, číslo zveřejněné přihlášky)
– číslo dokumentu není číslem patentu nebo průmyslového nebo užitného vzoru
Datum udělení patentu nebo zápisu vzoru
– údaje nesouhlasí s údaji příslušného patentového úřadu
– Kategorie podle území ochrany (vydavatel)
– údaje nesouhlasí s údaji příslušného patentového úřadu

R – Recenze (R1 – recenze v periodiku, R2 – ve sborníku)

* Patří sem recenze vědecky analyzující původní literární dílo.
* Nepatří sem recenze, která pouze upozorňuje na vydanou publikaci a má charakter informační.

Zařazení do RIV (O, C, J – dle výběru):
RIV – neeviduje samostatně tento druh výsledku

Pokud bude výsledek označen pro zařazení do RIV, je možno vybrat typ dokumentu buď  O-ostatní, nebo M-kapitola v knize nebo J-článek v periodiku (pokud splňuje podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 –Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017).  V databázi ASEP zůstane typ dokumentu zachován (R-recenze).

T – Překlad (T1 – překlad v periodiku, T2 – překlad kapitoly, T3 – překlad knihy)

* Patří sem překlad spojený s analýzou a hodnocením textu.
* Nepatří sem překlad, který není v souladu s výzkumným záměrem pracoviště.

Zařazení do RIV (O, C, B – dle výběru):
RIV neeviduje samostatně tento druh výsledku.

Pokud bude výsledek označen pro zařazení do RIV, je možno vybrat typ dokumentu buď O-ostatní, nebo M-kapitola v knize, nebo B-kniha (pokud splňuje podmínkydefinice druhu výsledků v roce 2017 – Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017).  V databázi ASEP zůstane typ dokumentu zachován (T-překlad).

U – Uspořádání konference, workshopu, výstavy

* Patří sem vědeckotechnické akce, které uspořádalo pracoviště AV ČR v rámci své působnosti, nebo na jejíž organizaci a/nebo řízení se podíleli zaměstnanci ústavu v rámci pracovního poměru v tomto ústavu.
* Nepatří sem vědeckotechnické akce, které se účastnili zaměstnanci ústavu nebo ústav, nepodíleli se však na její organizaci a/nebo řízení.

RIV(kód M, W, E)

Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 – viz Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

 V – Souhrnná výzkumná zpráva, Výzkumná zpráva

* Patří sem původní vědecká publikace ústavu, definitivního a konečného charakteru s omezenou distribucí.
*  Nepatří sem interní tisk (viz I) nebo publikace, která nemá charakter původní vědecké práce, přehledové práce, nebo práce popularizující výsledky práce ústavu.

Zařazení do RIV (kód V – souhrnná výzkumná zpráva, výzkumná zpráva obsahující utajované informace)

Definice 2017

Souhrnná výzkumná zpráva Vsouhrn může být jedním z vyžádaných výsledků projektu aplikovaného výzkumu s účelovým nebo smluvním financováním. Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu a vyjadřuje se k naplnění stanovených cílů projektu. Souhrnná výzkumná zpráva může mít utajovaný charakter, tj. nemusí být veřejně dostupná.

Výsledek „Výzkumná zpráva“ realizoval původní výsledek výzkumu, vývoje a inovací, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o takový výsledek, který byl uplatněn v souladu s § 4 písm. g) nařízení vlády č. 267/2002 Sb., do 31. 12. 2009 a od 1. 1. 2010 o uplatněný výsledek v souladu s § 4 písm. g) Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., obsahujícím utajované informace podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud výzkumná zpráva nesplňuje podmínky metodiky RIV, je automaticky zařazena do RIV jako O-ostatní (viz definice druhu výsledků v roce 2017 – Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017).

Pozn. Výroční, technické, průběžné a závěrečné zprávy o projektu, grantové zprávy, zpávy o výzkumu a statistické zprávy se do RIV neodevzdávají. Do RIV lze zařadit pouze tehdy, pokud obsahují utajované informace, což je jediným kritériem.

Z – Poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp. plemeno

Zařazení do RIV (kód Z)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky definice druhu výsledků v roce 2017 – viz Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017.

Definice 2017

Poloprovoz (Zpolop)
Výsledek „Poloprovoz“ ověřil původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o ověření funkčnosti laboratorních postupů ve větších měřítcích, tj. v zkušebních či ověřovacích provozech, které slouží pro ověření vlastností, činností, poruchovosti a dalších sledovaných parametrů pro uvedení nového systému do provozu k maximálnímu nebo plánovanému výkonu. Poloprovoz musí být doprovázen alespoň návrhem nebo konstrukcí zařízení, které umožní zamýšlenou produkci ve větším množství (hromadná či sériová výroba). Podmínkou je novost a unikátnost návrhu – celého výrobního postupu (technologie) včetně strojního vybavení, doložitelná celou technickou dokumentací výsledku.
Poloprovozem není:
– stávající nebo již funkční provoz, u kterého dochází k obměně, rozšíření nebo vylepšení (inovaci) pouze dílčích technologických nebo systémových prvků, včetně prvků ovládacích nebo řídících.

Ověřená technologie (Ztech)
Výsledek „Ověřená technologie“ realizoval původní výsledky výzkumu, vývoje a inovací, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o obdobu poloprovozu s tím rozdílem, že novost je aplikována u výrobního postupu (technologie). Podmínkou je testování (ověření) technologie, podložené protokolem o ověření a bezprostředně navazujícím uplatnění ve výrobě, které je doloženo uzavřením smluvního vztahu. Ověřenou technologií lze např. označit výsledek, který je předmětem smlouvy o uplatnění výsledku uzavřené mezi autorem výsledku (příjemcem nebo dalším účastníkem) a uživatelem výsledku. Podmínkou je technická dokumentace výsledku.

Odrůda (Zodru)
Výsledek „Odrůda“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy byla vyšlechtěna nová rostlinná odrůda, která má udělenou ochranu práv podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.
Odrůdou nejsou:
– udělené registrace pro uvedení odrůd do oběhu;
– přihlášky a to v jakékoliv fázi řízení o udělení ochrany práv.

Plemeno (Zplem)

Výsledek „Plemeno“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Výsledkem je nové plemeno, pro které je zavedena nová plemenná kniha podle § 9 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění k výsledkům druhu Z:

Podmínkou pro zařazení takového výsledku do IS VaVaI bude uzavření příslušné smlouvy o využití/uplatnění výsledku mezi vlastníkem výsledku (tj. příjemcem eventuálně dalším účastníkem) a uživatelem (realizátorem) výsledku druhu Z-poloprovoz a Z-ověřená technologie; u výsledků druhu odrůda a plemeno bude uplatnění dáno registrací daného výsledku (odrůdy, plemena) v příslušném registru nebo plemenné knize. Uváděna bude cena, resp. ekonomické parametry, za které bude výsledek realizován (tj. cena, která bude uvedena jako cena prodejní ve smlouvě o využití resp. uplatnění výsledku).

1508761777