Aktuální odd. autorů

 

ARUB-Q Archiv
ARUB-Q Středisko pro výzkum paleolitu a paleoetnologie
ARUB-Q Středisko pro výzkum doby římské a doby stěhování národů
ARUB-Q Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii
ARUB-Q Oddělení moravskoslezského pravěku
ARUB-Q Referát archeologické památkové péče
ARU-G OAP
ARU-G OAS
ARU-G OIZ
ARU-G OKA
ARU-G OZV
ARU-G OPA
ARU-G OIZaK
ARU-G OTA
ASU-R Oddělení galaxií a planetárních soustav
ASU-R Oddělení meziplanetární hmoty
ASU-R Sluneční oddělení
ASU-R Stelární oddělení
BC-A ENTU – Molekulární biologie a genetika
BC-A ENTU – Biochemie a fyziologie
BC-A ENTU – Biodiverzita a ochrana přírody
BC-A ENTU – Ekologie
BC-A HBU – Ekologie ryb a zooplanktonu
BC-A HBU – Hydrochemie a ekosystémové modelování
BC-A HBU – Mikrobiální ekologie vody
BC-A PAU – Klíšťata jako přenašeči nemocí
BC-A PAU – Molekulární parazitologie
BC-A PAU – Organismální a evoluční parazitologie
BC-A UMBR – Biofyzika a biochemie rostlin
BC-A UMBR – Fotosyntéza
BC-A UMBR – Molekulární cytogenetika rostlin
BC-A UMBR – Molekulární genetika rostlin
BC-A UMBR – Rostlinná virologie
BC-A UPB – Půdní mikrobiologie a půdní chemie
BC-A UPB – Půdní zoologie a půdní mikrostruktury
BC-A UPB – Laboratoř biomagnetických technik v ekologii
BFU-R Oddělení molekulární biofyziky a farmakologie
BFU-R Oddělení radiobiologie a buněčná biologie
BFU-R Oddělení biofyzikální chemie a molekulární onkologie
BFU-R Oddělení molekulární epigenetiky
BFU-R Oddělení molekulární cytologie a cytometrie
BFU-R Oddělení cytokinetiky
BFU-R Oddělení patofyziologie volných radikálů
BFU-R Oddělení struktury a dynamiky nukleových kyselin
BFU-R Oddělení CD spektroskopie nukleových kyselin
BFU-R Oddělení vývojové genetiky rostlin
BTO-N Laboratory of Biomolecular Recognition
BTO-N Laboratory of Gene Expression
BTO-N Laboratory of Ligand Engineering
BTO-N Laboratory of Molecular Pathogenetics
BTO-N Laboratory of Molecular Therapy
BTO-N Laboratory of Tumour Resistance
BTO-N Laboratory of Reproductive Biology
BTO-N Laboratory of structure and function of biomolecules
BTO-N Laboratory of Structural Proteins
BTO-N Laboratory of Structural Biology
BU-J Centrum pro algologii
BU-J Oddělení vegetační ekologie
BU-J Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
BU-J Oddělení funkční ekologie
BU-J Oddělení ekologie invazí
BU-J Oddělení GIS a DPZ
BU-J Oddělení populační ekologie
BU-J Taxonomické oddělení
BU-J Laboratoře molekulární biologie
BU-J Paleoekologická laboratoř
BU-J Oddělení mykorhizních symbióz a optická laboratoř
BU-J Analytická laboratoř (Třeboň)
BU-J Analytická laboratoř a laboratoř isozymových analýz (Průhonice)
BU-J Oddělení evoluční biologie rostlin
BU-J Laboratoř molekulární cytognetiky a karyologie
BU-J Herbář PRA
BU-J Pokusná zahrada
BU-J Správa Průhonického parku
BU-J Podpora vědy
FGU-C Biomateriály a tkáňové inženýrství
FGU-C Funkce epitelu
FGU-C Translační metabolismus
FGU-C Metabolismus bioaktivních lipidů
FGU-C Molekulární fyziologie kosti
FGU-C Experimentální hypertenze
FGU-C Genetika modelových onemocnění
FGU-C Biomatematika
FGU-C Vývojová kardiologie
FGU-C Kardiovaskulární morfogeneze
FGU-C Radiometrie
FGU-C Proteinové struktury
FGU-C Bioenergetika
FGU-C Membránový transport
FGU-C Biologie tukové tkáně
FGU-C Mitochondriální fyziologie
FGU-C Biochemie membránových receptorů
FGU-C Neurochemie
FGU-C Funkční morfologie
FGU-C Neurohumorální regulace
FGU-C Buněčná a molekulární neuroendokrinologie
FGU-C Buněčná neurofyziologie
FGU-C Neurofyziologie paměti
FGU-C Vývojová epileptologie
FGU-C Početní neurovědy
FGU-C Molekulární neurobiologie
FGU-C Oddělení chovu a zoohygieny laboratorních zvířat
FGU-C Biofyzika membránového transportu
FLU-F centrum medievistických studií
FLU-F kabinet pro klasická studia
FLU-F kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
FLU-F kabinet pro teoretická studia jako součást CTS
FLU-F oddělení analytické filosofie
FLU-F oddělení logiky
FLU-F oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku
FLU-F oddělení pro morální a politickou filosofii
FLU-F oddělení pro studium antického a středověkého myšlení
FLU-F oddělení pro studium novověké racionality
FLU-F oddělení současné kontinentální filosofie
FLU-F oddělení pro studium moderní české filosofie
FLU-F filosofický časopis
FLU-F centrum pro formální epistemologii
FZU-D Astročásticová fyzika
FZU-D Polovodiče
FZU-D Spintronika a nanoelektronika
FZU-D Strukturní analýza
FZU-D Magnetika a supravodiče
FZU-D Tenké vrstvy a nanostruktury
FZU-D Optické materiály
FZU-D Magnetické nanosystémy
FZU-D Dielektrika
FZU-D Nanokrystaly a hranice zrn
FZU-D Nanodiamant a biorozhraní
FZU-D Materiály a kompozity s tvarovou pamětí
FZU-D Mikroskopická teorie mnohočásticových systémů
FZU-D Interakce laserového záření s hmotou a chemická fyzika
FZU-D Vývoj laserů a jejich aplikace
FZU-D ELI Beamlines
FZU-D Experimentální částicová fyzika
FZU-D Teorie a fenomenologie částic
FZU-D Optické a biofyzikální systémy
FZU-D Fyzikální procesy v nízkoteplotním plazmatu
FZU-D Plazmatické technologie a analýza funkčních nanomateriálů
FZU-D Klasická a kvantová optika
FZU-D Chemie
GFU-E Department of Seismology
GFU-E Department of Geomagnetism
GFU-E Department of Geothermics
GFU-E Department of Tectonics and Geodynamics
GLU-S Oddělení geologických procesů
GLU-S Oddělení environmentální geologie a geochemie
GLU-S Oddělení paleobiologie a paleoekologie
GLU-S Oddělení analytických metod, geotechniky a paleomagnetismu
HIU-Y Dějiny středověku
HIU-Y Dějiny raného novověku
HIU-Y Dějiny 19. století
HIU-Y Dějiny 20. století
HIU-Y Biografická studia
HIU-Y Bibliografie dějin českých zemí
KNAV Bibliometrie a scientometrie
KNAV Digitalizační centrum
KNAV Knihovědné oddělení
KNAV Oddělení akvizice
KNAV Oddělení elektronických informačních zdrojů
KNAV Oddělení informačních technologií
KNAV Oddělení meziknihovních služeb
KNAV Rešeršní a referenční služby
KNAV Oddělení správy knihovních systémů
KNAV Oddělení výpůjčních služeb
KNAV Oddělení zpracování časopisů
KNAV Oddělení zpracování knih a el. nosičů
KNAV Ředitelství
KNAV Výzkum a vývoj
MBU-M 111
MBU-M 112
MBU-M 113
MBU-M 114
MBU-M 115
MBU-M 116
MBU-M 119
MBU-M 121
MBU-M 122
MBU-M 123
MBU-M 124
MBU-M 125
MBU-M 126
MBU-M 127
MBU-M 128
MBU-M 129
MBU-M 131
MBU-M 132
MBU-M 134
MBU-M 135
MBU-M 141
MBU-M 142
MBU-M 143
MBU-M 144
MBU-M 151
MBU-M 152
MBU-M 153
MBU-M 154
MBU-M 156
MBU-M 157
MBU-M 163
MBU-M 192
MBU-M 193
MBU-M 194
MBU-M 195
MSUA-W Oddělení edičně-badatelské
MSUA-W Oddělení dějin Akademie věd
MSUA-W Oddělení pro soupis a studium rukopisů
MSUA-W Oddělení osobních a institucionálních fondů do r. 1952
MSUA-W Oddělení institucionálních fondů od r. 1952
MSUA-W Oddělení Archiv ÚTGM
MSUA-W Knihovna
MU-W Abstraktní analýza
MU-W Algebra, geometrie a matematická fyzika
MU-W Diferenciální rovnice a teorie integrálu
MU-W Evoluční diferenciální rovnice
MU-W Konstruktivní metody matematické analýzy
MU-W Matematická logika a teoretická informatika
OU-W Oddělení Blízkého východu
OU-W Oddělení Jižní Asie
OU-W Oddělení Východní Asie
OU-W Knihovna
PSU-E Kognitivní psychologie
PSU-E Metodologie psychologického výzkumu
PSU-E Psychologie osobnosti a sociální psychologie
SLU-S Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie
SLU-S Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie
SLU-S Oddělení dějin slavistiky a slovanských literatur
SOU-Z Socioekonomie bydlení
SOU-Z Centrum pro výzkum veřejného mínění
SOU-Z Ekonomická sociologie
SOU-Z Gender & sociologie
SOU-Z Hodnotové orientace ve společnosti
SOU-Z Lokální a regionální studia
SOU-Z Ostatní
SOU-Z Sociologie politiky
SOU-Z Český sociálněvědní datový archiv
SOU-Z Národní kontaktní centrum – gender a věda
SSC-A Divize vnějších vztahů
SSC-A Odbor popularizace vědy a marketingu
SSC-A Odbor projektů a grantů
SSC-A Odbor audiovizuálních technologií
SSC-A Odbor akademických médií
SSC-A Divize nakladatelství Academia
SSC-A Divize konferenčních a hotelových zařízení
SSC-A Divize informačních technologií
SSC-A Odbor komunikačních a informačních technologií
SSC-A Odbor informačních systémů
SSC-A Odbor správy webů
SSC-A Divize správy majetku a služeb
SSC-A Právní odbor
SSC-A Ekonomický úsek
SSC-A Personální úsek
SSC-A Administrativně správní odbor
SSC-A Centrum transferu technologií AV
UACH-T Department of Syntheses
UACH-T Department of Materials Chemistry
UACH-T Academic Materials Research Laboratory of Painted Artworks (ALMA)
UACH-T Laboratory of Environmental Geochemical Analysis
UACH-T Centre of Instrumental Techniques
UCL-M Oddělení ediční a textologické
UCL-M Oddělení teorie
UCL-M Oddělení pro výzkum literární kultury
UCL-M Oddělení 20. století a literatury současné
UCL-M Oddělení literatury 19. století
UCL-M Oddělení starší literatury
UCL-M Oddělení lexikografie
UCL-M Oddělení bibliografické a archivní
UDU-I umění středověku
UDU-I umění raného novověku
UDU-I umění 19. – 21. století, teorie umění a estetika (bibliografie)
UDU-I uměleckohistorická topografie
UDU-I oddělení dokumentace
UDU-I fototéka – fotoateliér
UEB-Q Laboratoř biologicky aktivních látek
UEB-Q Laboratoř buněčné biologie
UEB-Q Laboratoř růstových regulátorů
UEB-Q Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
UEB-Q Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
UEB-Q Laboratoř biologie pylu
UEB-Q Laboratoř patofyziologie rostlin
UEB-Q Laboratoř biotechnologie rostlin
UEB-Q Laboratoř přenosu signálů
UEB-Q Laboratoř virologie
UEB-Q Laboratoř reprodukce rostlin
UEB-Q Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám
UEB-Q Izotopová laboratoř
UEB-Q Laboratoř hmotnostní spektrometrie
UEF-S Kabinet hudební historie
UEF-S Oddělení etnických studií
UEF-S Oddělení etnomuzikologie
UEF-S Oddělení historické etnologie
UEF-S Pracoviště Brno
UEF-S Středisko vědeckých informací
UEK-B Sekce klimatických analýz a modelování
UEK-B Sekce ekosystémových analýz
UEK-B Sekce impaktových studií a fyziologických analýz
UEK-B Sekce humánních dimenzí dopadů globální změny
UEK-B Sekce adaptivních a inovačních technik
UEK-B Útvar vědeckého tajemníka
UEM-P Department of Pharmacology
UEM-P Department of Genetic Ecotoxicology
UEM-P Department of Microscopy
UEM-P Department of the Molecular Biology of Cancer
UEM-P Department of molecular signalling
UEM-P Department of Auditory Neuroscience
UEM-P Department of Neuroscience
UEM-P Department of Teratology
UEM-P Department of Tissue Engineering
UEM-P Department of Transplantation Immunology
UEM-P Department of Cellular Neurophysiology
UFA-U Oddělení meteorologie
UFA-U Oddělení klimatologie
UFA-U Oddělení aeronomie
UFA-U Oddělení horní atmosféry
UFA-U Oddělení kosmické fyziky
UFA-U Skupina numerických simulací heliosférického plazmatu
UFCH-W Odd. teoretické chemie
UFCH-W Odd. spektroskopie
UFCH-W Odd. biofyzikální chemie
UFCH-W Odd. struktury a dynamiky v katalýze
UFCH-W Odd. syntézy a katalýzy
UFCH-W Odd. elektrochemických materiálů
UFCH-W Odd. molekulární elektrochemie
UFCH-W Odd. biomimetické elektrochemie
UFCH-W Odd. chemie iontů a klastrů
UFCH-W Odd. nízkodimenzionálních systémů
UFM-A Creep of metallic materials
UFM-A Advanced high temperature materials
UFM-A High cycle fatigue
UFM-A Low cycle fatigue
UFM-A Brittle fracture
UFM-A Diffusion and thermodynamics
UFM-A Structure of phases
UFM-A Electrical and magnetic properties
UFP-V 1 – Tokamak
UFP-V 2 – Pulse Plasma Systems
UFP-V 3 – TOPTEC
UFP-V 4 – Materials Engineering
UFP-V 5 – Thermal Plasma
UFP-V 6 – Laser Plasma
UFP-V SCI-Scientific and technical information
UGN-S Department of laboratory research on geomaterials
UGN-S Department of material disintegration
UGN-S Department of geomechanics and mining research
UGN-S Department of applied mathematics and computer science and IT4Innovations
UGN-S Department of environmental geography
UH-J Mechanika tekutin a dispersních systémů
UH-J Hydrologie a životní prostředí
UCHP-M Oddělení membránových separačních procesů
UCHP-M Oddělení chemie a fyziky aerosolů
UCHP-M Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství
UCHP-M Oddělení vícefázových reaktorů
UCHP-M Oddělení environmentálního inženýrství
UCHP-M Oddělení molekulárního a mesoskopického modelování
UCHP-M Oddělení pokročilých materiálů a organické syntézy
UCHP-M Oddělení bioorganických látek a nanokompozitů
UCHP-M Oddělení laserové chemie
UCHP-M Oddělení analytické chemie
UCHP-M Mechanická dílna
UCHP-M Výpočetní středisko
UIACH-O BAI
UIACH-O EMM
UIACH-O ENV
UIACH-O FPS
UIACH-O TEA
UIVT-O Library
UIVT-O Department of Complex Systems
UIVT-O Department of Computational Mathematics
UIVT-O Department of Machine Learning
UIVT-O Department of Statistical Modelling
UIVT-O Department of Theoretical Computer Science
UJC-A oddělení jazykové kultury
UJC-A oddělení stylistiky a lingvistiky textu
UJC-A oddělení vývoje jazyka
UJC-A oddělení současné lexikologie a lexikografie
UJC-A oddělení gramatiky
UJC-A oddělení etymologické
UJC-A oddělení dialektologické
UJC-A oddělení onomastiky
UJC-A kabinet studia jazyků
UJC-A oddělení vědeckých informací
UJF-V Oddělení teoretické fyziky
UJF-V Oddělení jaderné spektroskopie
UJF-V Oddělení jaderných reakcí
UJF-V Oddělení neutronové fyziky
UJF-V Oddělení radiofarmak
UJF-V Oddělení dozimetrie záření
UJF-V Oddělení urychlovačů
UMG-J Laboratory of Viral and Cellular Genetics
UMG-J Laboratory of Immunobiology
UMG-J Laboratory of Molecular Pharmacology
UMG-J Laboratory of Molecular and Cellular Immunology
UMG-J Laboratory of RNA Biology
UMG-J Laboratory of Cell and Developmental Biology
UMG-J Laboratory of Signal Transduction
UMG-J Laboratory of Cell Signalling and Apoptosis
UMG-J Laboratory of Molecular Immunology
UMG-J Laboratory of Biology of the Cell Nucleus
UMG-J Laboratory of Biology of Cytoskeleton
UMG-J Laboratory of Epigenetic Regulations
UMG-J Laboratory of Transcriptional Regulation
UMG-J Laboratory of Structural Biology
UMG-J Laboratory of Genome Integrity
UMG-J Laboratory of Cell Differentiation
UMG-J Laboratory of Cancer Cell Biology
UMG-J Laboratory of Leukocyte Signalling
UMG-J Laboratory of Transgenic Models of Diseases
UMG-J Laboratory of Mouse Molecular Genetics
UMG-J Laboratory of Rat Models of Metabolic Disorders
UMG-J Laboratory of Integrative Biology
UMG-J Laboratoy of Germ Cell Development
UMG-J Laboratory of Haematooncology
UMG-J Laboratory of Cell Motility
UMG-J Laboratory of Adaptive Immunity
UMG-J Laboratory of Genomics and Bioinformatics
UMG-J Light Microscopy Facility
UMG-J Flow Cytometry Facility
UMCH-V 1 SUPRAMOL
UMCH-V 2 BIOMOL
UMCH-V 3 MATER
UMCH-V 4 STRUCTURE
UMCH-V 5 OPTOEL
UOCHB-X 8210
UOCHB-X 200/20
UOCHB-X 210/21
UOCHB-X 220/22
UOCHB-X 230/23
UOCHB-X 240/24
UOCHB-X 250/25
UOCHB-X 260/26
UOCHB-X 270/27
UOCHB-X 280/28
UOCHB-X 290/29
UOCHB-X 310/31
UOCHB-X 320/32
UOCHB-X 330/33
UOCHB-X 340/34
UOCHB-X 350/35
UOCHB-X 370/37
UOCHB-X 380/38
UOCHB-X 390/39
UOCHB-X 400/4
UOCHB-X 510/51
UOCHB-X 520/52
UOCHB-X 530/53
UOCHB-X 540/54
UOCHB-X 590/59
UOCHB-X 610/61
UOCHB-X 620/62
UOCHB-X 630/63
UOCHB-X 640/64
UOCHB-X 690/69
UOCHB-X 720/72
UOCHB-X 730/73
UOCHB-X 750/75
UOCHB-X 770/77
UOCHB-X 780/78
UOCHB-X 810/81
UOCHB-X 900/90
UOCHB-X 910/91
UOCHB-X 920/92
UOCHB-X 930/93
UOCHB-X 940/94
UOCHB-X 960/96
UOCHB-X 980/98
UOCHB-X 995/99
UPT-D D1: Elektronová mikroskopie
UPT-D D2: Speciální technologie
UPT-D D3: Magnetická rezonance a Kryogenika
UPT-D D4: Medicínské signály
UPT-D D5: Optické mikromanipulační techniky
UPT-D D6: Koherenční optika
URE-Y Optické biosenzory
URE-Y Vláknové lasery a nelineární optika
URE-Y Bioelektrodynamika
URE-Y Příprava a charakterizace nanomateriálů
URE-Y Laboratoř Státního etalonu času a frekvence
URE-Y Nano-optika
USD-C Department of the Nazi Occupation and Building of Socialism
USD-C Department of Real Socialism
USD-C Department of Late-/Post-Socialism
USD-C Centre for the History of Sciences and Humanities
USMH-B Odd. struktury a vlastností materiálů
USMH-B Odd. geochemie
USMH-B Odd. inženýrské geologie
USMH-B Odd. kompozitních a uhlíkových materiálů
USMH-B Odd. seismotektoniky
USMH-B Odd. neotektoniky a termochronologie
USP-I Oddělení teorie práva
USP-I Oddělení teorie práva a právní filosofie
USP-I Oddělení soukromého práva
USP-I Oddělení veřejného práva
UTAM-F Oddělení biomechaniky
UTAM-F Oddělení aplikované mechaniky a konstrukcí
UTAM-F Oddělení dynamiky a aerodynamiky
UTAM-F Oddělení materiálového výzkumu
UTAM-F Oddělení diagnostiky a konzervace památek
UTAM-F Oddělení památkové vědy
UTAM-F Oddělení vápenných technologií
UTAM-F Centrum experimentální mechaniky
UTAM-F Centrum výpočetní techniky a informatiky
UTIA-B AS
UTIA-B E
UTIA-B MTR
UTIA-B RO
UTIA-B SI
UTIA-B
UTIA-B ZOI
UTIA-B ZS
UTIA-B VS
UT-L D 1 – Fluid Dynamics
UT-L D 2 – Thermodynamics
UT-L D 3 – Dynamics and Vibration
UT-L D 4 – Impact and Waves in Solids
UT-L D 5 – Ultrasonic Methods
UT-L D 6 – Electrical Engineering and Electrophysics
UZFG-Y Laboratoř vývojové biologie
UZFG-Y Laboratoř buněčné regenerace a plasticity
UZFG-Y Laboratoř biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk
UZFG-Y Laboratoř aplikovaných proteomových analýz
UZFG-Y Laboratoř kontroly buněčného dělení
UZFG-Y Laboratoř integrity DNA
UZFG-Y Laboratoř biologie nádorů
UZFG-Y Laboratoř molekulární morfogeneze
UZFG-Y Laboratoř embryologie živočichů
UZFG-Y Laboratoř evoluční genetiky savců
UZFG-Y Laboratoř genetiky ryb
UZFG-Y Laboratoř molekulární ekologie
UZFG-Y Laboratoř anaerobní mikrobiologie