Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 57

GA ČR

GA17-00742S
Binukleární struktury iontů v zeolitech
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dědeček Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019
Obor OECD: Physical chemistry

GA17-09980S
Biomimetická elektrochemie emulzních mikrokapek na polarizovaném rozhraní dvou nemísitelných roztoků elektrolytů
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mareček Vladimír
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-14200S
Experimentální a teoretické studium chemických procesů v atmosférách planet
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Žabka Ján
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-18702S
Heterostruktury 2D a 3D materiálů pro přeměnu solární energie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Frank Otakar; Fejfar Antonín
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-13778S
Hliník neobsahující katalytický systém využívající hydrosilan-B(C6F5)3 adukty jako aktivátory přechodných kovů při polymeraci ethylenu
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Horáček Michal
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-18972S
Inteligentní materiály pro komplexní ochranu povrchů historických budov
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Rathouský Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-13157Y
Metody hmotnostní spektrometrie založené na iontové chemii pro rychlé stanovení biogenních těkavých organických látek vedoucích k znečištění atmosféry
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sovová Kristýna
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05167s
Micro/nano-pružinou zesílená fotoakustická detekce: přístroje, metody a aplikace
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Zelinger Zdeněk; Chalupský Jaromír
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-04068S
Molekulové klastry jako nano-reaktory pro chemii řízenou fotony a elektrony
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Fárník Michal
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-18108S
Nové elektrochemicky aktivní thiacalix[4]areny a jejich oxidovaná analoga jako ligandy a receptory
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ludvík Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-03868S
Nové metody elektrochemického sledování biologicky aktivních organických látek v environmentálních, biologických a potravinových matricích
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Navrátil Tomáš
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05387S
Nové přístupy pro sledování přenosu zvolených xenobiotik přes biomimetické membrány
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Langmaier Jan
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-06792S
Plicní surfaktant v oxidačním stresu: simulace molekulární dynamiky a experimenty na Langmuirových filmech
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cwiklik Lukasz
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-12800S
Pokročilé materiály pro fotokatalytický rozklad vody a jejich racionální design
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Krtil Petr
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05838S
Použití ruthenium-sacharidových konjugátů jako cytostatických léčiv se zvýšenou účinností vůči rakovinovým buňkám
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pinkas Jiří; Karban Jindřich
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-01137S
Přenos elektronu v (bio)molekulárních systémech: časově rozlišená vibrační spektroskopie a teorie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vlček Antonín; Kloz Miroslav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-01440S
Příprava pokročilých katalyzátoru ze stavebnicových jednotek
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čejka Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-03160S
Role gangliosidů ve vývoji neurodegenerativních amyloidogenních nemocí: molekulární pohled pomocí pokročilé fluorescenční mikroskopie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hof Martin
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-26751Y
Teoretický výzkum dalekodosahových Rydbergových molekul
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Tarana Michal
Období řešení projektu: 2017-2019
Obor OECD: Physical chemistry

GA17-04844S
Účinné průřezy a dynamika elektronového rozptylu na molekulárních systémech
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Fedor Juraj
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-01982Y
Vliv rozpouštědla na biokatalýzu v nevodném prostředí
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pluhařová Eva
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05076S
Vznik života na Zemi a ve vesmíru - experiment a teorie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ferus Martin; Šponer Judit E.; Juha Libor
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05903S
Změny mobility a funkce receptoru pro opioidy typu δ vyvolané akutní a chronickou deplecí cholesterolu v plazmatických membránách živých buněk
Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Svoboda Petr; Sýkora Jan
Období řešení projektu: 2017-2019

GA18-08959S
Elektronově selektivní mezifází použitelná pro perovskitové solární články
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kavan Ladislav
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA18-09848S
Fotoelektrochemická redukce oxidu uhličitého na měděných pěnových elektrodách modifikovaných oxidy mědi
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kolivoška Viliam
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA18-12902S
Hmotnostní spektrometrie se sekundární elektrosprejovou ionizací (SESI-MS) pro kvantifikaci plynných analytů v ovzduší, prostoru nad vzorky a v dechu
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dryahina Kseniya
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Analytical chemistry

GA18-20357S
Chytré póry v atomárně tenkých membránách z dvojdimenzionálních krystalů
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA18-13093S
Katalýza radikálových reakcí polynukleárními centry přechodných kovů v enzymech a biomimetických komplexech
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Srnec Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GJ18-09055Y
Kombinatoriálně vtištěné substráty pro hmotnostní, spektroskopickou a elektrochemickou detekci
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kovaříček Petr
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Organic chemistry

GA18-20303S
Koncepce pro vytváření zeolitových katalyzátorů s významně zvýšenou funkcionalitou pro průmyslově relevantní kysele a redoxně katalyzované reakce
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sazama Petr
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GJ18-18940Y
Masivně paralelní metody tenzorových sítí pro silně korelovanou kvantovou chemii
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Veis Libor
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA18-04871S
Oxidační stres jako důležitý modulátor apoptotické aktivity Baxu: molekulární pohled pomocí fluorescence jednotlivých molekul
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šachl Radek
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-26751S
Penetrace, akumulace a interakce vybraných modelových léčiv s modelovou lipidovou vrstvou slzného filmu utvářejícího se na povrchu lidského oka
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cwiklik Lukasz
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA18-24563S
Relativistické metody spřažených klastrů externě korigované pomocí DMRG
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pittner Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA18-27653S
Simulace plazmatu meteorů pomocí terawattového laseru: Experimenty, teorie a reálná pozorování
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ferus Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA18-04682S
Studium mechanismu transportu elektronů v jednotlivých molekulách pomocí vodivostních a termoelektrických měření
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hromadová Magdaléna
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-12150S
Syntéza a charakterizace polovodivých supramolekul nového typu a jejich použití pro přípravu organických tranzistorů (OFET)
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ludvík Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Coating and films

GA18-02098S
Teorie rozkladu molekul po srážce s elektronem
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čurík Roman
Období řešení projektu: 2018-2020

GA19-07043S
Topologická regulace proteinů CD4 a CD8 v T buňkách
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cebecauer Marek; Brdička Tomáš
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Immunology

GA MPO

FV20234
Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu
Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šubrt Jan; Jirkovský Jaromír
Období řešení projektu: 2017-2020

FV20471
Výzkum a návrh konstrukce 48V lithiových akumulátorů pro novou generaci automobilů
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Zukalová Markéta
Období řešení projektu: 2017-2020

GA MŠk

LM2015073
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin; Ecorchard Petra; Topinka Jan
Období řešení projektu: 2016-2019

8F17001
Bezolovnaté perovskitové solární články s dlouhodobou stabilitou
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kavan Ladislav
Období řešení projektu: 2017-2020

LTC17071
Dekompoziční cesty chytrých paliv studované infračervenou spektroskopií
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Zelinger Zdeněk
Období řešení projektu: 2017-2019

EF16_013/0001821
Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin; Topinka Jan
Období řešení projektu: 2017-2020

LTC17052
Dynamika přenosu elektronu v komplexních molekulárních systémech
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Záliš Stanislav
Období řešení projektu: 2017-2019

LTAUSA17033
Nové coupled cluster metody korigované pomocí DMRG: Implementace pro nejnovější generaci superpočítačů a aplikace na komplexy přechodných kovů
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pittner Jiří
Období řešení projektu: 2017-2020

8J18FR002
Elektrochemická charakterizace syntetických metaloenzymů.
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hromadová Magdaléna; Kolivoška Viliam; Nováková Lachmanová Štěpánka; Pospíšil Lubomír
Období řešení projektu: 2018-2019
Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)

8J18AT005
Charakterizace reakcí dvourozměrných materiálů na vnější vlivy pomocí pokročilých in-situ technik
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Frank Otakar
Období řešení projektu: 2018-2019
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

LTC18039
Chemicky funkcionalizované uhlíkové nanostruktury pro aplikace v kompozitních materiálech
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry