Nápověda

1. Popis databáze

Knihovna Akademie věd České republiky je pověřena od roku 1994 koordinací sběru dat a správou záznamů o výsledcích základního výzkumu, které vznikají na 54 pracovištích Akademie věd České republiky. Bibliografické záznamy i plné texty publikací jsou shromážděny v Institucionálním repozitáři AV ČR, data jsou uložena v databázi ASEP v modulu Evidence publikací knihovního systému Advanced Rapid Library (ARL). Programová nadstavba Analytika ASEP slouží pro zobrazení analytických přehledů, je založená na kombinaci dotazů a výpočtů nad daty v ASEP, které v on-line katalogu nelze zobrazit.

Odkaz do online katalogu ASEP: http://www.library.sk/arl-cav/


2. Popis systému Analytika ASEP

Na stránkách jednotlivých subjektů (AV, vědních oblastí, sekcí, ústavů, oddělení, autorů) je levé vertikální menu, které má stejnou strukturu u všech stránek, ale nabídka se liší v závislosti na subjektu, ke kterému patří. Obecně je menu rozděleno na tři části - přehled publikací, statistické a grafické výstupy a přehledy projektů a výsledků, za jejichž podpory vznikly. Vpravo od vertikálního menu je zobrazen filtr, kde je možno nastavit limity - výběr časového období, druhu dokumentu, typu projektu, poskytovatele aj. dle obsahu, kterého se zobrazení týká. Pod filtrem je umístěna datová oblast, k bibliografickým a grafickým přehledům jsou připravena jednoduchá řazení, zobrazení, exporty a tisky. Bibliografické přehledy záznamů pracují s reálnými daty v databázi, grafické přehledy jsou aktualizovány denně, datum aktualizace je zobrazeno na stránkách.

Odkaz do online katalogu ASEP: http://www.library.sk/arl-cav/

Hlavní strana – výběr ústavů, horní lišta

Na hlavní stránce aplikace je zobrazen seznam pracovišť AV ČR, kde jsou ústavy seřazeny dle vědních oblastí (I. Vědy o neživé přírodě, II. Vědy o živé přírodě a chemické vědy a III. Humanitní a společenské vědy).

Horizontální menu, které je stejné na všech stránkách aplikace, obsahuje odkaz na úvodní stranu systému, do on-line katalogu a na webovou stránku vědních oblastí. Dále je zde umístěno pole pro rychlé hledání autora a záznamu dle systémového čísla. Informace o systému jsou popsány v nápovědě, je možno přepnout aplikaci do angličtiny.

Analytika pracovišť, vědeckých útvarů (oddělení), vědeckých pracovníků

Každé pracoviště, oddělení a autoři má na Analytikách ASEP vytvořenu svou webovou stránku, kde jsou shromážděny výstupy, které se týkají daného subjektu.


Bibliografie autorů

Bibliografie autorů je stránka se seznamem autorů, kteří publikovali za daný ústav, lze zobrazit jen současné pracovníky ústavu, případně najít hledaného autora vyplněním pole „hledat“. Odkazy u jmen autorů vedou na webovou stránku autora na Analytikách ASEP.

Pokud má autor přidělen identifikátor (číslo ID) v databázi WOS, u jeho jména se v seznamu autorů objevuje ikonka s odkazem do databáze ResearcherID ve WOS. Ikonky všech identifikátorů se zobrazují na osobních stránkách autorů (Scopus, ORCID).

Identifikátory vědeckých pracovníků zajišťují jednoznačnou identifikaci vědce a jeho vědeckých výstupů a projektů i při použití různých variant jmen a různých afiliací. Jeden univerzální identifikátor neexistuje, proto je možno do ASEP uložit k jednomu vědeckému pracovníkovi zatím tři identifikátory RID – ResearcherID (WOS), SAI - Scopus Author Identifier (SCOPUS) a ORCID - Open Researcher and Contributor ID. Identifikátor ResearcherID (RID) mají vytvořen všichni současní pracovníci ústavů AV ČR, kteří publikují ve WOS. 


Návaznost na projekty a institucionální podporu

U každého ústavu/autora lze zobrazit výstupy k projektům (od roku 2001), kde je ústav/autor příjemcem nebo spolupříjemcem finanční podpory. Zvláštní pozornost je věnována projektům výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků uložených v databázi Centrální evidence projektů VaVaI (CEP). U těchto projektů je uveden odkaz do databáze CEP http://www.isvav.cz/prepareProjectForm.do.

Je možné zobrazit pouze projekty určitého poskytovatele. Výběr Projekty CEP bez výsledku informuje, které projekty nemají dosud výsledek v RIV. Nově jsou v ASEP evidovány zahraniční a ostatní tuzemské projekty, je zde možnost výběru a zobrazení těchto projektů .

U každého projektu je seznam výsledků odevzdaných do RIV, včetně odkazů na jejich ohodnocení, a odkaz do on-line katalogu s výběrem těchto výsledků.

Výsledky navázané na institucionální podporu/výzkumné záměry je možno zobrazit jako bibliografické přehledy, nebo v tabulce, kde jsou uvedeny počty záznamů vybraných druhů dokumentů za vybrané časové období.

Vyhledaná data lze vytisknout, uložit v pdf nebo exportovat záznamy do formátu excel (csv).


Oddělení

Oddělení ústavu zobrazuje seznam všech oddělení ústavu s odkazy na jejich stránky na Analytikách ASEP.


Publikace ASEP

Publikace ASEP zobrazí přehledy bibliografických záznamů. Výběr je možné zúžit na vybrané roky, druhy dokumentů, záznamy nahlášené do databáze Rejstřík informací o výsledcích (RIV) Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Zobrazí se prvních 50 záznamů, každou stránku je možné vytisknout, uložit v pdf nebo exportovat do formátu excel (csv).  Vyhledané záznamy lze třídit a zobrazit dle několika předdefinovaných druhů třídění a zobrazovacích formátů.

U každého záznamu jsou zobrazeny dostupné odkazy do databází RIV, WOS, SCOPUS, DOI případně další odkazy, které doplňují informace o výsledku, nebo umožňují poskytnutí plného textu. Odkazy do databáze WOS či SCOPUS umožňují, pokud uživatel má přístup do těchto databází, si ihned prohlédnout citace daného výsledku, odkaz DOI uživatele nasměruje k dalším možnostem získání plného textu. Všem záznamům je přidělen jednoznačný trvalý identifikátor prostřednictvím systému Handle. Handle je jednoduchý a trvalý identifikátor odkazující k URL objektu.

Pokud je plný text výsledku uložen v repozitáři ASEP, u záznamu je ikonka a link. Ikonka ukazuje, zda jsou záznamy přístupné v režimu open access nebo na vyžádání.


RIV aktuální sběr

RIV - Rejstřík informací o výsledcích - je databáze Rady vlády, výzkumu a inovací, do které se každoročně odevzdávají vybrané výsledky z ASEP. Stránka slouží ke kontrole dat, která jsou připravena v daném roce sběru k odevzdání za ústav/vědeckého pracovníka.  Ve filtru \"RIV\" je možnost vybrat i záznamy, které nejsou označeny pro odevzdání v daném roce sběru a tím zkontrolovat, zda se nezapomnělo některý záznam označit.

Rejstřík informací o výsledcích (RIV). Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2013. Poslední změna 30.05.2014. [cit. 2014-07-10]. Dostupné z: http://www.isvav.cz/prepareResultForm.do


Statistiky

Data grafických přehledů pro jednotlivé subjekty - ústav, oddělení, či autora, ke kterému se váží. Data jsou aktualizována denně.

Počty záznamů umožní výběr druhů dokumentů za zvolené časové období.

Přehled oddělení zobrazí v jedné tabulce počty záznamů vybraných druhů dokumentů za zvolené časové období všech oddělení ústavu.

Impaktovaná periodika nabízí tyto grafické přehledy: počet impaktovaných článků, součet impaktů, průměrný impakt/pětiletý impakt na jeden článek za zvolené časové období a grafy pětiletých kumulací.

Přehled periodik nabízí seznam vybraných periodik (všechna periodika, impaktovaná nebo neimpaktovaná periodika) a počet publikovaných článků v těchto periodikách za zvolené časové období.

Přínos autorů umožňuje zadat a zobrazit počty a skladbu výsledků pro konkrétní autory z ústavu, u každého zobrazeného jména autora je odkaz na jeho osobní stránku v Analytikách ASEP.

Data lze vyexportovat do pdf, vytisknout tabulku či vytisknout stránku.


Vědní oblasti

Vědní oblasti (nabídka na horní liště) obsahuje výsledky vědecké práce pro vědní oblasti. Ústavy AV ČR jsou rozděleny podle oborového zaměření do tří skupin: I. Vědy o neživé přírodě, II. Vědy o živé přírodě a chemické vědy a III. Humanitní a společenské vědy. Každá oblast je rozdělena podrobněji na sekce. Je možné zobrazit grafické přehledy pro vybraný subjekt.

Počty záznamů -  nabídka grafických přehledů počtů záznamů vybraných druhů dokumentů za zvolené časové období pro jednotlivé oblasti, sekce i celou AV ČR.

Počty záznamů všech VO -  přehledy všech vědních oblasti a možnost jejich vzájemného porovnání.

Sekce - nabídka grafických přehledů počtů záznamů vybraných druhů dokumentů za zvolené časové období pro sekce a jednotlivé ústavy spadající do sekcí.

Celá AV ČR - nabídka grafických přehledů počtů záznamů vybraných druhů dokumentů za zvolené časové období pro celou AV ČR.

Přehled všech ústavů - nabídka grafických přehledů počtů záznamů vybraných druhů dokumentů za zvolené časové období pro jednotlivé ústavy AV ČR.