Šimek Štěpán

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 13

0448314 - ÚJČ 2016 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Alena M. - Lehečka, Boris - Nejedlý, Petr - Šimek, Štěpán - Vajdlová, Miloslava
Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i.
[Publicly accessible electronic resources to the study of the historical Czech in The Department of Language Development of The Institute of the Czech Language AS CR, v. v. i.]
Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015 - (Hlaváčová, J.), s. 52-59. ISBN 978-80-904571-9-5.
[Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015). Praha (CZ), 24.09.2015]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028; GA ČR(CZ) GA15-00987S
Klíčová slova: Older Czech language * internet site Vokabulář webový * database
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250146

0449807 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Boček, M. - Fuková, Irena - Hanzová, Barbora - Hořejší, Michal L. - Jamborová, Martina - Janosik-Bielski, Marek - Koupilová, Marcela - Pečírková, Jaroslava - Svobodová, Andrea - Šimek, Štěpán - Voleková, Kateřina - Zápotocká, P. - Lehečka, Boris
Výbor ze starší české literatury (školní vydání).
[Anthology of the Older Czech Literature (school edition).]
Praha: Academia, 2015. 87 s. ISBN 978-80-86496-93-1
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: language development * Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251246

0505155 - ÚJČ 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Šimek, Štěpán
Deverbativní substantiva se sufixem -éř/-íř/-ýř ve slovnících Daniela Adama z Veleslavína.
[Deverbative nouns derived by suffix -éř/-íř/-ýř in dictionaries by Daniel Adam of Veleslavín.]
Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018 - (Gębka-Wolak, M.; Kaproń -Charzyńska, I.; Kamper-Warejko, J.), s. 183-196. ISBN 978-83231-4148-8
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: diachronic lexikography * word-formative system * Old Czech * Middle Czech * Daniel Adam of Veleslavín
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296658

0483541 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimek, Štěpán
K dialogu mezi středověkými (a raně novověkými) kronikáři – na příkladu staročeské kroniky Martimiani.
[On The “Dialogue” Between Medieval (And Early Humanistic) Chroniclers: The Example Of The Old Czech Chronicle Martimiani.]
Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 20, č. 1 (2017), s. 207-226. ISSN 0862-979X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Chronicle * Martimiani * Translation * Textual Transmission * Comparative Method
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278810

0505147 - ÚJČ 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimek, Štěpán
K otázce stanovení objektivních kritérií pro klasifikaci a lexikografické zachycení slovnědruhového přechodu. Na příkladu staročeského „kde“.
[On the problem of defining of objective criterions for classification and lexicographical description of a word-class transition. By way of an example of the Old Czech „kde“.]
Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Stůjová, P.), s. 47-59. Sborníky. ISBN 978-80-244-5394-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc 2014 /15./. Olomouc (CZ), 12.05.2014-14.05.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: diachrony * lexicon * lexicological analysis * functional-structural description * semem * lexicographical processing
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296657

0455924 - ÚJČ 2016 RIV CZ rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimek, Štěpán - Homolková, Milada
Prilagatel'nyje s suffiksom *-k7 v staroslavjanskom i drevnečešskom jazykach.
[Old Church Slavonic and Old Czech adjectives with the suffix *-k7.]
Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 367-384. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
[Etymological Symposium Brno 2014. Brno (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language development * Old Church Slavonic * Old Czech * word-formation * derivation * adjective
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256527

0455851 - ÚJČ 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimek, Štěpán
Římská kronika aneb Martimiani ve staročeském překladu Beneše z Hořovic.
[The Roman Chronicle or Martimiani and its Old Czech Translation by Beneš of Hořovice.]
Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015 - (Barnová, K.; Chomová, O.), s. 501-509. ISBN 978-80-557-0879-9.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /21./. Banská Bystrica - Šachtičky (SK), 30.11.2011-02.12.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140; GA ČR GAP406/10/1153; GA MŠk(CZ) LC546
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: Old Czech * chronicle * Martimiani * translation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256460

0488045 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimek, Štěpán
Slovotvorný vývoj substantiv s příponou -ež ve staré a střední češtině.
[The Old Czech and Middle Czech Nouns with the Suffix -ež and Their Word-Formative Development.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 8, č. 2 (2016), s. 8-17. ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language development * diachrony * Old Czech * Middle Czech * word-formation * suffix * productivness
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282680

0439760 - ÚJČ 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimek, Štěpán
Staročeské femininum "jatka" – nástin jeho dalšího formálního a sémantického vývoje a lexikografické zpracovaní.
[Old Czech Feminine "jatka"– Outline of Its Formal and Semantic Development and Lexicographic Processing.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 405-412. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153; GA ČR GAP406/10/1140; GA ČR GAP406/10/1165
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * diachrony * lexical development * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243807

0483540 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šimek, Štěpán
Staročeské přiekora, přiekořizn, přiekořizna – rekonstrukce formální a významové stránky.
[Formal and Semantic Reconstruction of Old Czech Words přiekora, přiekořizn, and přiekořizna.]
Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 89-97. ISBN 978-80-7494-365-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * historical lexicography * old Czech * proto-Slavic * word-formation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278811

0492012 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimek, Štěpán
Středněčeská slovesa s předponou roz(e)- v kontextu slovotvorného vývoje.
[The Middle Czech Verbs Consisting of the Prefix roz(e)- in the Context of Word-Formation Development.]
Jazyková euromozaika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Jensenová, D.; Stůjová, P.), s. 61-72. Sborníky. ISBN 978-80-244-5282-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů /14./. Olomouc (CZ), 06.05.2013-08.05.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Middle Czech * language development * verb * word-formation * prefix * Lexical Database of Humanistic and Baroque Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285604

0455933 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimek, Štěpán
Ze staročeského slovníku: rekonstrukce stč. responze latinského neomon v Klaretově Glosáři.
[From The Old Czech Vocabulary: Klaret's Neomon And Its Old Czech Equivalent.]
Listy filologické. Roč. 138, 1/2 (2015), s. 155-160. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * lexicology * lexicography * lexical reconstruction * hapax legomenon
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256530

0486901 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimek, Štěpán
Ze staročeské “kuchyně” - k původu slova kuchař.
[From the Old Czech “kitchen”: On the origin of the word kuchař.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 5 (2017), s. 312-321. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * kuchař ‘cook’ * loanword * language development * Old Czech * word formation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281666