Přednášky

Knihovna je od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřena. Více informací »

Biotechnologie – hrozba nebo naděje?

pátek 1. 11. 2013 od 18 hod.

Autoři sci-fi – a nejen oni – líčí nejednou biotechnologie jako hrozbu. Ovládnou náš svět „rostlinní mutanti“? Nakolik je reálná vize „planety opic“, kde se člověk ocitá v područí zvířat? Co je pro lidstvo rizikovější? Využívání biotechnologií anebo jejich drastické omezení? Smíme na poli biotechnologií podnikat vše, co umíme?

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (*1958) pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., kde se zabývá reprodukční biologií a biotechnologiemi živočichů. Přednáší biotechnologie na České zemědělské univerzitě, Jihočeské univerzitě a Masarykově univerzitě. Ve volném čase se věnuje popularizaci vědy. Spolupracuje např. s Českým rozhlasem, Lidovými novinami a celou řadou populárně vědeckých časopisů.

Civilizace a její katastrofy

sobota 2. 11. 2013 od 14.30 hod.

Prakticky všechny civilizace nějak končí, ale málokdy končívají jednou velkou katastrofou. Spíš se jedná o souběh zhoršujících se přírodních podmínek, nedostatku energetických zdrojů, klimatických změn a neúčinné vlády. Oslabená země je pak často vydána vnějším tlakům, v dřívějších dobách zejména cizím nájezdníkům a kolonizátorům. Nicméně po přechodném, někdy chaotickém období opět dozrává regenerace a rozebíhá se nějaké nové období, které v sobě obsahuje prvky minulosti i nové motivy.

RNDr. Václav Cílek, CSc. (*1955) je geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. Od roku 1990 pracuje v Geologickém ústavu AV ČR (v letech 2004–2012 byl jeho ředitelem) a v letech 1994 až 2001 pak na částečný úvazek v Centru teoretických studií. Přestože se ve své práci zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem kliteratuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. V. Cílek publikoval asi 300 odborných článků, kolem 400 esejů a spolupracoval na zhruba třiceti knižních titulech. Publikuje např. ve Vesmíru, v Respektu atd.

Praktické aspekty přežití v krizových situacích

sobota 2. 11. 2013 od 13 hod.

Prezentace ke stažení (*.pdf, 4,7 MB)

Audiovizuální přednáška o metodách přežití ve ztížených podmínkách, doprovázená ukázkou předmětů a metod, použitelných v dobách, kdy z nejrůznějších příčin nejsou k dispozici energetické a potravinové zdroje, jakož i obvyklá zdravotní péče a jiné vymoženosti fungující společnosti.

Ing. Ferdinand Šmikmátor (*1954) absolvoval vroce 1982 Vysoké učení technické, fakultu strojní. v roce 2006 se vrátil z rakouského exilu, ve kterém žil od roku 1988, a žije trvale jako zahraniční Rakušan v Bystřici nad Pernštejnem. Trampská, vodácká, speleologická a cestovatelská praxe mu poskytla potřebnou základní průpravu pro hledání nekonvenčních cest životního stylu. Mimo technickou praxi se věnuje publikační a překladatelské činnosti a zabývá se teoreticky i prakticky různými aspekty alternativních možností řešení situací běžného života v nestandardních situacích. v současnosti působí jako vedoucí servisního oddělení jedné mezinárodní společnosti, zabývající se technologiemi pro zásobování obyvatelstva vodou a energiemi.

Současná očekávání konce či transformace světa

pátek 1. 11. 2013 od 19 hod.

Prezentace ke stažení (*.pdf, 3,7 MB)

Očekávání konce nebo transformace světa je v duchovních dějinách lidstva přítomné snad ve všech dobách a téměř ve všech kulturách. Výjimkou není ani současná západní civilizace. Spíše naopak – s představami konce či transformace se dnes setkáváme velmi často, a to i v podobách, které na křesťanskou tradici nenavazují nebo navazují jen velmi volně. v některých podobách je navíc toto očekávání natolik „sekularizováno“, že ho sdílejí i lidé, kteří by se sami za „věřící“ nepovažovali. I z tohoto důvodu je téma přednášky vhodné k diskusi, jíž se přednášející samozřejmě nebude bránit.

 

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D. (*1963) je religionista se zájmem o současný duchovní život a o nová náboženská hnutí, poradce votázkách náboženství a psychoterapeut. Je vedoucím katedry religionis­tiky na Husitské teo­logic­ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a přednáší i na jiných fakultách téže univerzity. Šestnáctým rokem je šéf­redaktorem populárně odborného religionistického časo­pisu o současné náboženské scéně Din­gir. Ve Společnosti pro studium sekt a nových nábo­ženských směrů, kterou před dvaceti lety pomáhal založit, má na starosti poraden­ství pro veřejnost a péči o archiv a knihovnu.