Nová verze Knihovního řádu

Nová verze Knihovního řádu

Dne 8. 6. 2020 vstupuje v platnost nová verze Knihovního řádu. Důvodem je zpřístupnění druhého návratového knižního boxu ve Vodičkově ulici v Praze 1 a změna v možnostech kopírování z dokumentů historického knižního fondu. Dále dochází k úpravě poplatků za některé meziknihovní služby, členství pro uživatele po dosažení věku 70 let a jednorázové reprodukční právo pro vědecké publikační účely. Co s sebou tyto novinky přinesou?

NÁVRATOVÉ KNIŽNÍ BOXY

Uživatelé nyní mohou samoobslužně vracet knihy do dvou knižních boxů. Stávající návratový knižní box Národní umístěný vpravo pod schodištěm za vchodovými dveřmi do sídla KNAV na adrese Národní 1009/3, Praha 1, je i nadále přístupný pondělí-pátek, 6-20 hodin. Nový návratový knižní box Vodičkova umístěný vedle vchodu do lékárny na adrese Vodičkova 792/40, Praha 1, je přístupný nepřetržitě. Vypůjčené dokumenty vložené do návratového knižního boxu Vodičkova budou z uživatelského konta odepsány následující otevírací den. Podmínky pro odepsání dokumentů vložených do návratového knižního boxu Národní zůstávají beze změny.

DOKUMENTY Z HISTORICKÉHO KNIŽNÍHO FONDU

Kopie pro osobní studijní účely

Pro osobní studijní účely si nyní mohou badatelé pořizovat kopie vlastním digitálním zařízením bez použití blesku. I nadále je možné objednat si v OVRS zhotovení kopií pracovníky KNAV na knižním skeneru. Pokud fyzický stav dokumentu z historického knižního fondu vytvoření digitálních kopií neumožňuje, bude žádost badatele zamítnuta.

Jednorázové reprodukční právo

Badatelé, kteří chtějí digitální kopie použít jako doprovod publikované studie či jiným způsobem zveřejnit, jsou povinni požádat KNAV o poskytnutí jednorázového reprodukčního práva. V žádosti je nutno uvést základní bibliografické údaje o publikaci, ve které bude reprodukce zveřejněna, nebo údaje o jiném zamýšleném způsobu zveřejnění (web, CD-ROM ad.). O poskytnutí jednorázového reprodukčního práva rozhodují pracovníci Knihovědného oddělení.

Badatel, jemuž bude jednorázové reprodukční právo pro zveřejnění poskytnuto, je povinen použít digitální kopie výhradně k účelu uvedenému v žádosti, v textu i při reprodukci uvést řádné identifikační údaje dokumentu včetně signatury a oficiálního názvu KNAV, předat do KNAV jeden dokladový exemplář a nepostupovat digitální kopii k dalšímu publikování nebo využití třetím osobám.

ZMĚNY V CENÍKU

Meziknihovní služby

Poštovné za vnitrostátní výpůjční služby se zvyšuje na 70   Kč.

Poplatky za mezinárodní reprografické služby se sjednocují na 60 Kč za každých započatých 5 stran.

Poplatky pro pracovníky AV ČR se snižují na 250 Kč za mezinárodní výpůjční službu, kromě British Library a zámoří, kde je poplatek snížen na 450 Kč. Poplatky za mezinárodní reprografické služby se sjednocují a snižují na 40 Kč za každých započatých 5 stran.

Členství pro uživatele nad  70 let

Uživatelům od dosažení věku 70 let poskytuje KNAV po doložení této skutečnosti členství s platností na 365 dní za zvýhodněný registrační poplatek 80 Kč.

Jednorázové reprodukční právo

Jednorázové reprodukční právo pro vědecké publikační účely je při splnění podmínek určených knihovním řádem nyní poskytováno zdarma. Poplatek za poskytnutí jednorázového reprodukčního práva pro jiné než vědecké publikační účely zůstává v nezměněné výši 1.000 Kč.

 


 

Celé znění Knihovního řádu najdete na www.knav.cz/knihovni-rad