Vznik a historie Československa ve fondu Knihovny AV ČR

Přinášíme vám přehled vytipovaných knih týkajících se Československa v období 1918–1938. Všechny najdete v našem knihovním fondu a můžete si je ihned online rezervovat k vypůjčení!

Při vytváření přehledu jsme použili jako podklad seznam knižních tipů, který pod názvem „Politika, prezidenti i Čachtická paní“ vyšel v časopisu Respekt č. 43/2018. Mimochodem – víte, že kromě tištěného Respektu, který na vás čeká u nás ve studovně, můžete mít k jeho elektronické podobě kdykoliv a odkudkoliv přístup díky databázi PressReader?

 

Ladislav Hejdánek

Češi a Evropa

Evropa a úkol Čechů v ní, reflexe naší nedávné minulosti, národ a nacionalismus. To jsou některá z důležitých témat, kterými se zabýval filosof Ladislav Hejdánek. Jeho texty byly do publikace „Češi a Evropa“ vybrány k příležitosti stého výročí založení Československa. Témata v nich obsažená jsou čím dál naléhavější a Hejdánkův pohled je čím dál výjimečnější.

Nakladatel: Ústav pro studium totalitních režimů

Jan Hálek, Boris Mosković (eds.)

Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů

Svazek přináší edici memoárově laděných textů, které se vztahují k aktivitám Maffie během první světové války. Dosud nepublikované příspěvky osob, které rozličnými způsoby participovaly na domácím protirakouském odboji, jsou cenným a dosud opomíjeným zdrojem informací k vybraným aspektům moderních českých dějin. Edice obsahuje dvanáct ego-dokumentů vznikajících (až na jednu výjimku) v éře první československé republiky, které mají z hlediska formy a okolností sepsání rozličný charakter. Právě tato skutečnost z nich ale činí mnohovrstevnatý a specifický historický pramen.

Nakladatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Nakladatelství Lidové noviny

Jan Tesař

Mnichovský komplex: jeho příčiny a důsledky

Kniha je tematicky zaměřena na období let 1938–1939, jež však zachycuje v širších duchovních a morálně-politických souvislostech. Zahrnuje jednak Tesařovu dosud nepublikovanou práci Mnichovský komplex z roku 1989, která nastoluje zrcadlo především stereotypům a hluboce zakořeněným mýtům v české národní sebereflexi, jednak cyklus esejů Vlastenci a bojovníci o počátcích české kolaborace a odboje, který vycházel na pokračování v Listech v roce 1969. Vedle toho obsahuje kniha několik drobnějších časopiseckých studií na dané téma z konce šedesátých let.

Nakladatel: Prostor

Jan Chodějovský (ed.)

Paříž 1919 – mírová konference očima poradců československé a polské delegace

Československá delegace, působící v souvislosti s mírovou konferencí v průběhu roku 1919 v Paříži, sice měla ve svém čele dva politiky, jimž sekundovalo několik sekretářů, ale většinu z jejích členů tvořili odborní poradci – inženýři, univerzitní a středoškolští profesoři, vojáci a lidé řady dalších profesí. Tito lidé se oné „velké politiky“ přímo neúčastnili, nicméně stáli v pozadí a udržovali celý mechanismus konference v chodu. Jen někteří ale zanechali své svědectví ve formě deníků, memoárů a korespondence. Jejich postřehy jsou zajímavé především proto, že na významná diplomatická jednání pohlíželi z jiného úhlu, než politici.

Nakladatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Nakladatelství Lidové noviny

Marie Bahenská, Jana Malínská (edd.)

Ženy a politika (1890–1938)

Tým historiček a historiků pod vedením editorek Marie Bahenské a Jany Malínské připravil odbornou publikaci rozšiřující a prohlubující dosavadní poznání problematiky sociálních, kulturních a politických aktivit českého, německého a slovenského ženského hnutí v Rakousko-Uhersku, v Československé republice a ve Spojených státech amerických. Publikace má interdisciplinární charakter. Základními metodologickými východisky jsou tradiční analyticko-syntetické postupy historické a literární vědy, s přihlédnutím k novějším metodám, užívaným pro výzkum dějin žen a problematiku genderové analýzy.

Nakladatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Jiří Kovtun

Republika v nebezpečném světě: éra prezidenta Masaryka 1918–1935

Jiří Kovtun napsal text nejen o Masarykovi samotném, ale o celé pojednávané době. Jeho kniha je tak mimořádně čtivým obrazem celé první československé republiky za Masarykova prezidentství. Je psána se zvláštním důrazem na zahraničně-politické ukotvení československého státu, které měl Kovtun možnost studovat v zahraničních archivech. Jiří Kovtun vytvořil svou knihou monumentální obraz české společnosti. Nezapřel přitom v sobě prozaika: přes obrovské množství shromážděného materiálu napsal knihu neobyčejně čtivou, přístupnou nejširšímu čtenářskému okruhu.

Nakladatel: Torst

Jiří Kovtun

Republika v obležení: první éra prezidenta Beneše 1935–1938

Republika v obležení zachycuje první prezidentství Edvarda Beneše, léta 1935–38, se zaměřením na zahraniční politiku a mezinárodní souvislosti československé tragédie. Autor více než šest let sbíral historický materiál a podklady – zejména v zahraničních archivech –, a přes dva roky knihu psal. Bohužel jeho práci ukončila předčasná smrt. Republika v obležení zůstala nedokončena: ze tří plánovaných oddílů knihy autor dokončil pouze oddíl první, jež předmluvou a závěrečným historickým kalendáriem doplnil historik prof. Robert Kvaček.

Nakladatel: Torst

Alain Soubigou

Tomáš Garrigue Masaryk

Životopis dodnes rozporně hodnoceného prvního prezidenta Československé republiky, osobnosti nenáviděné i pochlebovačně vynášené. Mimo svou vlast byl považován za nacionalistického vůdce, zatímco ve vlastní zemi byl terčem nacionalistů. Jednou je očerňován jako muž levice, podruhé pravice, je popírán jeho náboženský cit, nebo se jeho myšlení považuje ze příliš náboženské, je označován za myslitele akademicky zkostnatělého i za nonkonformistu, za konzervativce i za smělého pokrokáře. Autorovo úsilí o jasný celkový pohled na jeho život bude určitě osvěžením pro čtenáře ovlivněného tradičním hodnocením.

Nakladatel: Paseka

Zdeněk Kárník

České země v éře První republiky (1918–1938). Díl 1, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929)

Rozsáhlá monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa. Kniha podává podrobný popis období prvních deseti let od vzniku samostatného československého státu. Detailně popisuje vytváření nových státních institucí, politický systém ČSR, proměny česko-německých a česko-slovenských vztahů, jakož i hospodářský a kulturní vzestup dvacátých let 20. století. Navazuje díl 2, Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930–1935)  a díl 3, O přežití a o život (1936–1938).

Nakladatel: Libri

Antonín Klimek, Jan Frolík, Naďa Profantová

Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 13, 1918–1929

Třináctý svazek obsáhlé práce mapuje dějiny Československa od roku 1918 do roku 1929.

Nakladatel: Paseka

Antonín Klimek

Boj o Hrad. 1., Hrad a Pětka : vnitropolitický vývoj Československa 1918–1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví

Kniha přibližuje vnitropolitický vývoj Československa 1918–1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. Její předností je, že vychází z důkladného studia archivů a k faktům přistupuje nezaujatě a kriticky. Autor vychází z důkladného základního pramenného výzkumu a kniha tudíž přináší řadu nových informací a pohledů. Navazuje 2. díl.: Kdo po Masarykovi? (1926–1935).

Nakladatel: TK

Michal Frankl, Miloslav Szabó

Budování státu bez antisemitismu? Násilí, diskurz loajality a vznik Československa

Kniha komparativně analyzuje roli antisemitismu v české a slovenské společnosti v době rozkladu habsburské monarchie a formování československého národního státu. Zasazuje vývoj českého a slovenského antisemitismu do kontextu diskusí o podobě národa a jeho státu a zkoumá, jakou roli hrálo protižidovské násilí či praktická protižidovská politika a propaganda proti židovským uprchlíkům právě v kontextu „budování státu“. Sleduje proměňující se funkci antisemitismu od zdůrazňované jednoty v prvních měsících národního státu po jeho polarizující roli v době protisocialistických a protikomunistických kampaní.

Nakladatel: Nakladatelství Lidové noviny

Eduard Kubů, Jiří Šouša

T.G. Masaryk a jeho c.k. protivníci: československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915–1916)

Masarykova zahraniční akce, její švýcarský počátek, není jen dokladem velkého diplomaticko-organizačního díla a umu několika málo intelektuálně zdatných jednotlivců, ale i reálně napínavým komplikovaným souborem příběhů. Onen velký viditelný příběh politický, legitimizující vytvoření samostatného českého/československého státu na mezinárodní scéně, provázely příběhy další, méně nápadné, bez nichž by Masarykův úspěch nebyl myslitelný. Autoři v předkládané knize vedle sebe kladou příběhy rakouské/rakousko-uherské profesionality s příběhy těch, kteří museli zvládnout diplomaticko-zpravodajské a politické řemeslo v průběhu boje.

Nakladatel: Karolinum

Igor Lukeš

Československo mezi Stalinem a Hitlerem: Benešova cesta k Mnichovu

Historická práce profesora Bostonské univerzity se zabývá kořeny a směry Benešovy zahraniční politiky od konce první světové války až do mnichovské dohody v roce 1938. Igor Lukeš podrobně dokládá počátky československé politiky vůči nově vzniklému sovětskému Rusku a důsledky jeho pozdějšího právního uznání stejně jako nesnáze středoevropského státu a Benešovy zahraniční politiky v mantinelech daných aktivním ruský přístupem a poněkud apatickým postojem Západu. Zabývá se Benešovou rolí v tzv. Tuchačevského aféře, reakcí jednotlivých politických seskupení po anšlusu Rakouska, atmosférou kolem částečné mobilizace v květnu 1938, jakož i různými aspekty politiky spojenců a Sovětského svazu před mnichovskou dohodou.

Nakladatel: Prostor-architektura, interiér, design

Jiří Kovtun

Masarykův triumf. Příběh konce velké války

Tématem knihy je rozhodující fáze Masarykova zápasu o vytvoření samostatného československého státu – období jeho amerického pobytu v posledních měsících války, zakončené triumfálním návratem do Prahy 21. prosince 1918. V tomto historickém rámci však autor dokáže říci mnohem víc. S využitím dosud neznámých dokumentů z archívů americké diplomacie a soudobé publicistiky přináší řadu poznatků o světové politice válečných let, o formování a funkci legií, zejména v Rusku, o vůdčích osobnostech a koncepcích našeho zahraničního odboje i o situaci a smýšlení tehdejší české a slovenské menšiny v USA.

Nakladatel: Odeon

Pavel Tigrid

Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu

Po třináct večerů se setkává mladá žena Lucie, která přicestovala k Jaderskému moři na dovolenou z totalitního Československa, s vypravěčem knihy, mužem, který žije v emigraci v Paříži. Kniha je záznamem fiktivního rozhovoru o politických a sociálních poměrech v komunistickém Československu, ale dotýká se i dějinných momentů předcházejících. Lucie se konečně dozvídá více o politických procesech, stalinských čistkách, o pražském jaru 1968, ale i o okolnostech Mnichovské dohody z roku 1938 a dalších událostech, které zůstaly kvůli cenzuře skryty.

Nakladatel: Academia

Václav Černý

Paměti. [D.] 1, 1921–1938; Na studiích. Okolo Ženevy

První svazek třísvazkových Pamětí zachycuje studentská léta pozdějšího vynikajícího spisovatele, literárního historika, kritika a překladatele z románských jazyků, a líčí první období formování mimořádné lidské a tvůrčí osobnosti naší kultury. 2. svazek: Křik Koruny české. Náš kulturní odboj za války 3. svazek: 1945–1972 4. svazek: 4

Nakladatel: Atlantis

Antoine Marès

Edvard Beneš, od slávy k propasti : drama mezi Hitlerem a Stalinem

Druhý český prezident Edvard Beneš je českou společností počátku 21. století nazírán rozporuplně. Antoine Marès ve své knize zvolil příkladný biografický přístup, jenž odhaluje Edvarda Beneše nejen jako praktického politika, ale i jako sociologicky uvažujícího teoretika. Předností knihy je odstup, který jako francouzský historik vůči československému prezidentovi uplatňuje, nadhled nad nacionálně pojímanými problémy. Na místo schémat nabízí svébytný pohled, ukotvený v dobových pramenech, jenž mu ve svém důsledku umožnil sepsat vskutku originální biografii druhého československého prezidenta.

Nakladatel: Argo