Nové knihy – květen 2018

Nové přírůstky v Knihovně AV ČR – květen 2018

Nové přírůstky řazené podle oborů.

Můžete využít náš formulář k napsání návrhu na zakoupení knihy do fondu Knihovny AV ČR.

 

Výběr z novinek ve fondu za měsíc květen 2018

Všechny vybrané knižní novinky jsou vystaveny ve studovně, kde je možné si je prohlédnout a případně ihned vypůjčit.

Elektronická podoba výběru z nových knih je dostupná v Digitální knihovně AV ČR (na vyhrazených počítačích ve studovně knihovny). Digitalizovanými knihami je možné listovat a případně si jejich části vytisknout.

Star Wars a věda: vědecká fakta na pozadí Síly, cestování ve vesmíru a mnohem více

Jon Mark Brake

Star Wars jsou vynikajícím dílem sci-fi a fantazie, které zaujalo představivost a srdce fanoušků po celém světě. Jsou překvapeni rozmanitostí tvorů a technologií a jsou udiveni tajemstvím Síly. Ptáte se kolik ze světa Star Wars má svoji oporu v realitě? Mohou se některé z mimořádných vynálezů objevit v našem světě? Tato kniha prochází filmový vesmír a prozkoumává padesát fascinujících témat včetně bojových technologií, mimozemského života, vesmírných cest, fyziky a podobně. Kniha obsahuje mnoho odpovědí na otázky, jako jsou: Za jak dlouho odstartujeme s prvním spídrem jako ze Star Wars? Co je přesně Síla? Jak bychom mohli žít na plynném obru jako je Bespin? Jak je možné, že Kylo Ren dokáže zastavit střelu z blasteru během letu? Kolik by stálo postavit Hvězdu smrti? A mnoho dalšího. Nemusíte být Jedi ani vědec. Kniha je napsaná pro fanoušky, kteří chtějí zjistit fakta skrytá za jedním z nejoblíbenějších moderních eposů.

Nakladatel: MatfyzPress

Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana

Ladislav Jakl

Publikace se zabývá otázkami spojenými s právní ochranou duševního vlastnictví při podnikání jak z hlediska vnitrostátního, tak z hlediska mezinárodních obchodních vztahů. První části této publikace se zabývají právní ochranou předmětů průmyslového vlastnictví, tedy vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení. Pozornost se věnuje i smluvním vztahům v oblasti průmyslových práv, zejména licenčním smlouvám, smlouvám na know-how a franšízovým smlouvám. Další části publikace se zabývají otázkami autorskoprávní ochrany a jejího významu pro podnikatelskou sféru. Mimořádná pozornost se věnuje právní ochraně klasických autorských děl, právní ochraně počítačových programů, databází a sborníků, fotografických a architektonických děl a audiovizuálních děl. Řeší se otázky vzniku, obsahu a autorství k dílu. Předkládaná publikace neponechává stranou ani zaměstnanecká díla, díla na objednávku, soutěžní díla a práva výkonných umělců.

Nakladatel: Metropolitan University Prague Press

Léčba bolesti v primární péči

Richard Rokyta, Josef Bednařík, Jitka Fricová, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, František Neradilek, Marek Orko Vácha, Eva Vlčková

Kniha se zabývá patofyziologií bolesti, druhy bolesti a rozdíly ve vnímání bolesti (muži, ženy, etnické a geografické rozdíly). Podrobně jsou rozebrány nejčastější typy bolestí, se kterými pacienti do ordinací lékařů primární péče přicházejí (bolesti zad, bolesti hlavy, bolesti břicha). Velká pozornost je věnována léčení bolesti, kde je uvedena veškerá farmakoterapie jako hlavní léčebná metoda bolesti v primární péči. Důležité je, aby i lékaři primární péče byli informováni i o nefarmakologických typech léčby bolesti (neuromodulace, akupunktura, psychoterapie). Lékaři primární péče a zejména praktiční lékaři denně zacházejí s placebo efektem, který je také v knize zmíněn a rozebrán. Významnou součástí lékařů primární péče a praktických lékařů v léčení bolesti je rehabilitace, které je věnována samostatná kapitola. Kromě bolesti samotné se věnujeme i utrpení a to zejména v kapitole Spirituální rozměr bolesti.

Nakladatel: Grada

Česká královna Žofie: ve znamení kalicha a kříže

Božena Kopičková

Druhá manželka krále Václava IV., pocházející z rodu bavorských Wittelsbachů, je hlavní postavou nové knihy historičky Boženy Kopičkové. Ta po Elišce Přemyslovně vřazuje do edice Velké postavy českých dějin už druhou z českých královen středověku. Žofie se v jejím podání představuje jako výrazná osobnost, zřejmě obdařená fyzickým půvabem, ale také přemýšlivá a citlivá. Autorka bourá zažité stereotypy o nešťastném manželství labilního českého krále Václava a jeho druhé ženy a dokazuje naopak, že jejich vztah byl, alespoň po jistou dobu, velmi pevný i šťastný. V turbulencích doby, neodvratně směřující k propuknutí husitské revoluce, se česká královna Žofie musela vyrovnávat s dramatickými událostmi, jako bylo například uvěznění jejího královského manžela, ale i s duchovními podněty reformního husitského směru. Po smrti krále Václava IV. v roce 1419 byly další osudy královny-vdovy Žofie neradostné: se švagrem císařem Zikmundem se odebrala do exilu v Bratislavě, kde v nuzných podmínkách, nedůstojných středověkých královen-vdov, strávila zbytek života.

Nakladatel: Vyšehrad

Jak rozumět populární kultuře

John Fiske

První svazek edice POPs přináší překlad knihy, kterou to všechno – dalo by se říci – začalo. Když poprvé vyšla v roce 1989, stala se jedním ze základních kamenů oboru kulturálních studií. Kniha Jak rozumět populární kultuře Johna Fiskea (nar. 1939) poskytla akademicky fundovaný, sémioticky založený výklad populární kultury v její komplexnosti. Dílo respektuje v tradičním pojetí jakožto tvůrčí čin, ale zároveň ho chápe i jako tržní komoditu; vnímatelem rozumí hravého fanouška, jemuž však neupírá funkci spolutvůrce významů. Fiske nevykládá populární kulturu emancipačně, nesnaží se ji propašovat do středu akademického zájmu proto, že je na ní také něco zajímavého. Promyšleně ukazuje, jak složitá je síť sociokulturních mechanismů, v níž tento typ kultury funguje, a jak přirozeně se umělecké dílo mísí s životním stylem, sférami každodennosti či s ekonomickými kritérii. Jeho výklad je podložený argumentačně, a přitom „popkulturní“, tedy čtivý a podněcující.

Nakladatel: Akropolis

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy

Martin C. Putna

Kniha je galerií obrazů a zemí, náboženských proudů a myšlenkových konceptů, autorů a děl, jejímž cílem je nové vysvětlení a osmyslení Střední Evropy, tohoto „duchovního prostoru proměnlivých hranic“. Vzdor oné „jakoby nekonečné mnohosti a pestrosti“ nakonec v této oblasti nalézá zřetelné rysy společných duchovních dějin. Jejich počátek splývá s počátkem vlády Habsburků nad středoevropským prostorem a s jejich snahou bránit jej před tureckým a posléze i protestantským nebezpečím. Skutečná Střední Evropa se však podle Martina Putny neutváří v době barokního mocenského tlaku na náboženskou jednotu a rezistence proti němu, ale v „umírněném rakouském osvícenství“, které „pokládá náboženskou toleranci nikoliv za vynucenou slabost, nýbrž za výsostnou křesťanskou ctnost“ a snaží se postupnými proměnami odpovídat na potřeby doby. „Rakouská civilizační mise“ pak není nic jiného než sice pomalé a váhavé, ale přitom soustavné přenášení modernizačního procesu ze Západu na Východ. Právě v tom spatřuje autor jádro toho, oč v duchovních dějinách Střední Evropy šlo a jde.

Nakladatel: Vyšehrad

Bitcoin and cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction

Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller and Steven Goldfeder

Bitcoin and Cryptocurrency Technologies provides a comprehensive introduction to the revolutionary yet often misunderstood new technologies of digital currency. Whether you are a student, software developer, tech entrepreneur, or researcher in computer science, this authoritative and self-contained book tells you everything you need to know about the new global money for the Internet age. How do Bitcoin and its block chain actually work? How secure are your bitcoins? How anonymous are their users? Can cryptocurrencies be regulated? These are some of the many questions this book answers. It begins by tracing the history and development of Bitcoin and cryptocurrencies, and then gives the conceptual and practical foundations you need to engineer secure software that interacts with the Bitcoin network as well as to integrate ideas from Bitcoin into your own projects. Topics include decentralization, mining, the politics of Bitcoin, altcoins and the cryptocurrency ecosystem, the future of Bitcoin, and more.

Nakladatel: Princeton University Press

Volá Londýn: ze zákulisí československého vysílání z Londýna

Pavel Tigrid a Prokop Tomek (ed.)

První exil ve Velké Británii v letech druhé světové války byl pro Pavla Tigrida obdobím tvůrčího a osobního zrání. Jeho dnes již zapomenutý reportážní a autobiografický text „Volá Londýn. Ze zákulisí čs. vysílání z Londýna“  je příležitostí seznámit se s málo známým úsekem života této mimořádné osobnosti československých dějin. Text je doplněn ukázkami z Tigridovy tvorby pro rozhlasové vysílání z Londýna a řadou informací o jeho rozsáhlé kulturní činnosti v tehdejším československém exilu. Kniha vychází ke stému výročí Tigridova narození.

Nakladatel: Ústav pro studium totalitních režimů

Nanobiotechnológie, alebo Od lepiacej pásky k medicínskym aplikáciám

Tomáš Bertók, Anikó Bertóková a kol.

Cieľom tejto knihy je popularizovať biotechnológie a nanotechnológie na Slovensku a utvoriť v očiach širokej verejnosti správny obraz o súčasnom stave a rôznych aspektoch výskumu, ktorého časť sa odohráva aj na Slovensku. Koncepčne je kniha rozdelená na dve časti. Prvá ponúka úvod do biotechnológií, nanotechnológií a predstavuje základné vlastnosti materiálov a metódy ich charakterizácie. Druhá časť oboznamuje s aktuálnym stavom problematiky a prehľadom aplikácií v medicíne, čitateľ tu nájde aj kapitolu venujúcu sa imobilizačným technológiám. Kniha je určená nielen študentom príslušných odborov, kolegom z rôznych oblastí výskumu či praxe, ale aj ľuďom, ktorí o podobnej téme doposiaľ ani len nepočuli.

Nakladatel: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

Moderní management ve veřejné správě: nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: výzvy a možnosti

Jana Krbová

Publikace přináší stručný přehled nejmodernějších přístupů managementu, který koresponduje s tématy, jako je znalostní a kreativní ekonomika, a vyúsťuje do konceptů participace veřejnosti a společenské odpovědnosti veřejné správy. Nabízí výběr nejdůležitějších teoretických poznatků znalostního managementu, kreativního managementu, managementu veřejného prostranství, managementu podpůrných procesů a marketingu. Srozumitelnou formou seznamuje zájemce nejen z řad odborné, ale i široké veřejnosti s jejich teoretickými a metodickými základy aplikovanými na podmínky veřejné správy. Zabývá se i tím, jak jsou tyto přístupy v praxi měst, obcí a regionů interpretovány a jaké existují praktické zkušenosti.

Nakladatel: Wolters Kluwer