Nové knihy – prosinec 2017

Nové přírůstky v Knihovně AV ČR – prosinec 2017

Nové přírůstky řazené podle oborů.

Můžete využít náš formulář k napsání návrhu na zakoupení knihy do fondu Knihovny AV ČR.

 

Výběr z novinek ve fondu za měsíc prosinec 2017

Všechny vybrané knižní novinky jsou vystaveny ve studovně, kde je možné si je prohlédnout a případně ihned vypůjčit.

Elektronická podoba výběru z nových knih je dostupná v Digitální knihovně AV ČR (na vyhrazených počítačích ve studovně knihovny). Digitalizovanými knihami je možné listovat a případně si jejich části vytisknout.

Od kompasu k GPS: jste zde, dějiny a budoucnost toho, jak se nacházíme

Hiawatha Bray

Kniha provází čtenáře od počátečních snah o tvorbu map a orientaci v nejbližším okolí až k moderním zařízením pro navigaci a vyhledávání. Přes radionavigaci se dostává k historii námořní a letecké navigace. Ukazuje snahu o její využití nejen v mírových dobách, ale i v časech válečných konfliktů. Pozornost věnuje také období studené války, které s sebou nese množství zajímavých skutečností a událostí. Od počátečních snah o poznání kosmu se postupně dostává k možnostem současných navigačních technologií a nahlíží také do budoucnosti. Je překvapivé, kolik informací o sobě a svých zvycích bez obav předáváme neznámým subjektům výměnou za snadnou orientaci v prostoru a jednoduché plánování cest. Možná tento fakt inspiruje k otázce „Stojí to za to?“. Čtenáře ale určitě zaujmou um a invence vložené do navigačních technologií, které dnes používáme s takovou samozřejmostí.

Nakladatel: Matfyzpress

Jak na pasivní agresi: nenechte se jí zmítat a ovládat

Radka Gottwaldová

Pasivní agresivita je proti otevřené agresi mnohem hůře rozpoznatelná, a přitom se v mezilidské komunikaci vyskytuje možná častěji než otevřený útok. Kniha přibližuje čtenářům, co pasivní agrese znamená a o jaký styl komunikace se jedná. Každá kapitola je doplněna o příklady z praxe, které názorně ilustrují situace z každodenního života a doplňují teoretickou část knihy. Publikace je určena každému, koho zajímá téma pasivní agrese, chce zlepšit kvalitu svého života, zajímá se o komunikaci nebo zpracovávání emocí.

Nakladatel: Portál

Péče na prodej: jak se práce z lásky stává placenou službou

Adéla Souralová a kolektiv

Co mají společného miniškolky, hotely pro psy, hodinoví manželé, agentury poskytující péči o seniory, děti či domácnost? Jedná se o subjekty prodávající služby ještě donedávna vykonávané z lásky – rozuměj bezplatně – samotnými členkami a členy domácnosti. Kniha Péče na prodej se věnuje současnému trendu přesouvání úkonů tzv. sociální reprodukce ze soukromé sféry rodin a domácností do veřejného prostředí trhu. Autoři předkládají zjištění kvalitativního výzkumu, který se zaměřil na vytváření nabídky těchto služeb a jejich prezentaci klientům a klientkám. Perspektiva poskytovatelů, tedy majitelek a majitelů uvedených agentur, je velmi zajímavá. Nabízí vhled do myšlení a praktik lidí, kteří aktivně řídí vlak marketizace našich životů.

Nakladatel: Masarykova univerzita

Prvočísla: dlouhá cesta do nekonečna

Enrique Gracián

Svět prvočísel fascinuje matematiky již celá tisíciletí. Jejich definice by nemohla být jednodušší a zná ji každý školák: „Prvočíslo je číslo, které je beze zbytku dělitelné jen jedničkou a sebou samým.“ V matematické teorii však hrají mimořádně důležitou roli, podobně jako atomy v chemii – tak jako je každá molekula jednoznačně složena z atomů, lze i každé číslo jednoznačně vyjádřit jako součin prvočísel. Studium prvočísel bylo až do nedávných desetiletí čistě akademickou záležitostí, takzvanou čistou matematikou. Pak se však zjistilo, že složitost úlohy „rozlož číslo na součin prvočísel“ vzrůstá u větších čísel tak prudce, že lze této vlastnosti využít ke tvorbě téměř nerozluštitelných šifer s mnoha příjemnými vlastnostmi – a od té doby se o znalce prvočísel doslova perou největší banky, armády a tajné služby po celém světě. Na hluboké výsledky z nauky o prvočíslech tak nevědomky narážíme při každém telefonátu, výběru z bankomatu či bankovní operaci.

Nakladatel: Dokořán

Understanding China today: an exploration of politics, economics, society, and international relations

Silvio Beretta, Axel Berkofsky, Lihong Zhang (ed.)

This book covers numerous areas and aspects of Chinese domestic and external politics and policies, the Chinese economy, Chinese society and culture, and Chinese literature and history. It is divided into four sections, the first of which focuses on China’s place in world politics, including its relations with the European Union, Russia, India, Japan, the United States, and Africa. The second section among others addresses issues and areas related to China’s role in and impact on the international economy, the strategies and positioning of Chinese multinational companies investing in Europe, the problems and challenges of China’s banking and financial systems and China’s foreign economic strategies. The final two sections are devoted to Chinese politics and society, and Italian views on Chinese culture, language, and literature. The volume is multidisciplinary in nature, with contributions from experts of politics, economics, history, law, literature, gender studies, and the media.

Nakladatel: Springer

Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně

Andrew J. Hoffman

Ačkoliv se vědecká komunita shoduje, že v současné době probíhá změna klimatu a významně se na ní podílí lidská činnost, veřejnost tento konsenzus nesdílí. Někteří považují klimatickou změnu za uměle zveličovaný problém, jiní naopak bijí na poplach. Proč je společnost v této otázce tak rozdělená? Podle amerického profesora Andrewa Hoffmana představuje změna klimatu nejen environmentální, ale také kulturní problém. Vychází přitom z nejnovějších výzkumů sociologie, psychologie či politologie a čtenáři názorně ukazuje, že rozpolcenost ve vnímání klimatické změny není způsobena nedostatkem vědeckých poznatků, ale rozdíly v hodnotách různých společenských skupin a v jejich celkovém pohledu na svět. Kniha čtenářům nabízí vedle přehledu toho nejdůležitějšího ze sociálně-vědních výzkumů této problematiky také zajímavé exkurzy do historie a inspirativní náměty, jak kulturní rozkol spojený se změnou klimatu překonat.

Nakladatel: Masarykova univerzita

GDPR: praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem GDPR – General Data Protection Regulation. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU – tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo státních institucí. Smyslem nařízení GDPR je ochránit data běžných občanů, která mohou být jednoduše zneužita. Norma zakládá firmám a organizacím mnoho povinností v oblasti práva, managementu, nastavení a zabezpečení struktury informačních technologií. Naopak jasně definuje práva lidí vůči těm, kteří osobní data sbírají a využívají jich ke své činnosti.

Nakladatel: Grada

The ethics of killing animals

edited by Tatjana Višak and Robert Garner

While it is generally accepted that animal welfare matters morally, it is less clear how to morally evaluate the ending of an animal’s life. It seems to matter for the animal whether it experiences pain or pleasure, or enjoyment or suffering. But does it also matter for the animal whether it lives or dies? Is a longer life better for an animal than a shorter life? If so, under what conditions is this so, and why is this the case? Is it better for an animal to live rather than never to be born at all? The Ethics of Killing Animals addresses these value-theoretical questions about animal life, death and welfare. It also discusses whether and how answers to these questions are relevant for our moral duties towards animals. Is killing animals ever morally acceptable and, if so, under what conditions? Do animals have moral rights, such as the right to life and should they be accorded legal rights? How should our moral duties towards animals inform our individual behavior and policy-making?

Nakladatel: Oxford University Press

Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové: česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku

Jakub Razim

Publikace je věnována jednomu z „velkých“ témat českých právních dějin, poměru středověkých Čech a říše. Cílem monografie je zmapovat soužití politických elit, tvořících pouto mezi otonsko-sálskou říší a přemyslovskými državami, v celé jeho právní rozmanitosti. Pohybujeme se v rozmezí od „temného“ 10. století do „renesančního“ 12. století, které se v mnoha ohledech jeví jako přirozené mezníky vývoje. Jelikož se nám nedostává zpráv domácí provenience, nezbývá, než abychom na vztahy mezi oběma sousedními zeměmi, jejich obyvateli a panovníky hleděli očima říšských kronikářů a letopisců, z nichž jsou bližšímu zkoumání podrobeni ti, jejichž díla jsou mezi odborníky pokládána za kanonická. Nové čtení pramenů má prokázat, že česko-říšský prostor nebyl ovládán pouhým fyzickým násilím a politickým kalkulem, jak hlásá naše právní historiografie od roku 1945 do dneška, ale že podléhal všeobecně přijímaným regulativům, jež vtiskovaly právní mantinely přeshraničním stykům na nejvyšší úrovni.

Nakladatel: Leges

Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy

Radek Tahal a kolektiv

Publikace je určena všem, kdo marketingový výzkum využívají – od pracovníků marketingu firem a jiných organizací přes realizátory výzkumných projektů až po vysokoškolské studenty. Autoři v knize reflektují moderní technologie a postupy, jednotlivá témata pojímají prakticky s ohledem na české podmínky i mezinárodní trh. Seznámíte se s úlohou marketingového výzkumu, se zásadami správných formulací při zadávání výzkumných projektů a s konkrétními metodami a technikami kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Velká pozornost je zaměřena na moderní metody výzkumu, např. neuromarketing, eye-tracking, conjoint analýzu a další inovativní metody. Zvláštní část je věnována měření médií a mediálním výzkumům. Kniha přináší také řadu praktických aplikací z oblasti produktových a cenových testů, výzkumu životního stylu i testů reklamních kampaní. V závěru autoři radí, jak postupovat při výběru výzkumné agentury a věnují se etice v oboru.

Nakladatel: Grada