Nové knihy – listopad 2017

Nové přírůstky v Knihovně AV ČR – listopad 2017

Nové přírůstky řazené podle oborů.

Můžete využít náš formulář k napsání návrhu na zakoupení knihy do fondu Knihovny AV ČR.

 

Výběr z novinek ve fondu za měsíc listopad 2017

Všechny vybrané knižní novinky jsou vystaveny ve studovně, kde je možné si je prohlédnout a případně ihned vypůjčit.

Elektronická podoba výběru z nových knih je dostupná v Digitální knihovně AV ČR (na vyhrazených počítačích ve studovně knihovny). Digitalizovanými knihami je možné listovat a případně si jejich části vytisknout.

Geriatrická paliativní péče

Ladislav Kabelka

Publikace shrnuje autorovy zkušenosti z péče o geriatrické pacienty, nemocné vyššího věku se syndromem geriatrické deteriorace nebo s demencí v pokročilém stadiu či o nemocné v závěrečných stadiích interních, neurologických, pneumologických a dalších chronických onemocnění. Publikace se věnuje převážně onemocněním mimo onkologii, principy paliativní péče se ovšem v základních bodech zásadně neliší. Klade si za cíl informovat, vést, motivovat k péči o nevyléčitelně nemocné vyššího věku, ukázat možné styčné body kurativní a paliativní péče, navést k eticky i medicínsky korektnímu rozhodování a snižovat obavy či bariéry v péči o nevyléčitelně nemocné.

Nakladatel: Mladá fronta

 

Kde se vzaly symboly: stručná historie matematického zápisu od starověku k dnešku

Joseph Mazur

Všichni běžně používáme základní matematické symboly, jako je plus, minus a rovná se, ale jen málokdo ví, že řada z nich se objevila teprve v šestnáctém století. S čím matematikové pracovali předtím? A jak se matematický zápis vyvinul do podoby, kterou známe dnes? Kniha Symboly tajemství zbavené líčí fascinující příběh vývoje našeho systému matematické notace. Ukazuje, jak se symboly používaly na začátku, jak se časem nahrazovaly jinými a jaký vliv měly tyto změny na matematické myšlení. Nejzajímavější však je, jak tyto symboly ovlivňují (skrze podobnost, asociaci, totožnost, připomínání a opakované obrazy) nás samotné, jak vedou skrze podvědomé asociace k novým myšlenkám, jak vytvářejí spojení mezi zkušenostmi a neznámem a jak přispívají ke sdílení základní matematiky.

Nakladatel: Knižní klub

 

Kdo je člověk?

Abraham Joshua Heschel

Studie Kdo je člověk? je rozšířenou verzí přednášky, kterou Heschel proslovil na Stanfordské universitě v roce 1963 (Raymond Fred West Memorial Lectures at Stanford University). Bývá považována za klíčovou práci Heschelovy filosofické antropologie, je to vlastně zhuštěná forma výše uvedených filosofických úvah z padesátých let, doplněná o některé pozdější postřehy. Základním tématem je otázka, co znamená být člověkem, jaké jsou základní atributy lidského bytí, v čem spočívá identita člověka, jaký je rozdíl mezi „bytím“ a „žitím“ apod., to vše na pozadí Heschelovy svébytné koncepce vztahu Boha a člověka, jak ji zformuloval ve své „hlubinné theologii“ (depth-theology), jejíž kořeny lze nalézt už v jeho disertaci Die Prophetie z roku 1936.

Nakladatel: Oikoymenh

Temná strana národních států: etnické čistky v moderní Evropě

Philipp Ther

V knize Temná strana národních států se autor věnuje etnickým čistkám a vyhnáním v Evropě ve 20. století. Stranou přitom ponechává problematiku holocaustu, která podle jeho názoru představuje zcela specifický a svébytný způsob rasově zdůvodňovaných čistek. Srovnávacím způsobem analyzuje vyhánění a etnické čistky před první světovou válkou, resp. těsně po ní, meziválečný status quo, v němž byla vedena napříč evropskými státy debata o ochraně národnostních menšin. Velkou kapitolu představují návrh na řešení národnostních otázek na konci druhé světové války, resp. vyhnání Němců z Polska a Československa. Stranou však neponechává ani vyhánění a transfery obyvatelstva v Sovětském svazu po celé období jeho existence. Své zkoumání problému pak dovádí až do konce 20. věku v souvislosti s válkami v bývalé Jugoslávii, přičemž nalézá velké paralely těmito etnickými čistkami a etnickými čistkami na Balkáně v první polovině minulého století.

Nakladatel: Argo

 

Recepty starých mistrů aneb Malířské postupy středověku

Barbora A. Hřebíčková

Kniha historických malířských receptů je určena malířům, restaurátorům, historikům i milovníkům umění. Je tvořena výběrem nejzajímavějších malířských receptů od starověku do období baroka, které dokumentují dobovou uměleckou praxi a jsou dodnes prakticky použitelné. Výběr byl proveden z několika stovek receptů a návodů obsažených v dobových rukopisech. Kniha je opatřena bibliografickým úvodem. O autorce: Ing. Barbora A. Hřebíčková studovala chemii (VŠCHT) a filosofii (FF UK). Pracovala jako konzervátorka v Moravské galerii v Brně, v Národní knihovně a Středočeském muzeu v Roztokách. V letech 1991–2001 přednášela chemii a historii výtvarných materiálů na Akademii výtvarných umění v Praze.

Nakladatel: CPress

 

Nebezpečná mělčina: jak internet mění náš mozek: analýza stavu lidské psychiky v době digitální

Nicholas Carr

Carr názorně ukazuje, jak nové technologie mění způsob lidského myšlení a jednání. Uznává, že internet přinesl celou řadu pozitivních aspektů, ale vybral si nemilosrdnou daň v podobě poskytování roztříštěných informací, neschopnosti vnímat kontext, rozumět obsahu, soustředit se či informace hlouběji zpracovávat. Ke změně nedochází pouze na mentální úrovni, ale bohužel i v samotné struktuře lidského mozku. Historicko-vědecké důkazy prokazují, že změna struktury mozku je reakcí na zkušenosti. Technologie, které používáme dnes k hledání, ukládání a sdílení informací nás však od tohoto přirozeného vývoje odklánějí. Oproti tištěné knize, která vybízí ke koncentraci a hlubokému zamyšlení, umožňuje internet rychlé a roztěkané vyhledávání informací z mnoha zdrojů. Díky němu jsme rychlí a výkonní, máme optimalizovanou výrobu a spotřebu, texty dokážeme zběžně prolétnout a vytáhnout z nich jen potřebné informace, ale ztrácíme schopnost koncentrace, rozjímání a reflexe.

Nakladatel: Dauphin

 

3D printing in medicine

Deepak M. Kalaskar (ed.)

3D Printing in Medicine examines the emerging market of 3D-printed biomaterials and its clinical applications. With a particular focus on both commercial and premarket tools, the book looks at their applications within medicine and the future outlook for the field. The book begins with a discussion of the fundamentals of 3D printing, including topics such as materials, and hardware. Chapters go on to cover applications within medicine such as computational analysis of 3D printed constructs, personalized 3D printing and 3D cell and organ printing. The concluding chapters in the book review the applications of 3D printing in diagnostics, drug development, 3D-printed disease models and 3D printers for surgical practice. With a strong focus on the translation of 3D printing technology to a clinical setting, this book is a valuable resource for scientists and engineers working in biomaterial, biomedical, and nanotechnology based industries and academia.

Nakladatel: Woodhead Publishing

 

Martin Luther: ekumenická perspektiva

Walter Kasper

Na rok 2017 připadá 500. výročí reformace. Úvodem k tomuto jubileu bylo již ekumenické shromáždění ve švédském Lundu 31. října 2016. Účastnili se ho představitelé Světového luterského svazu společně s papežem Františkem. Tím bylo symbolicky naznačeno, že křesťanstvo právem očekává další pokrok ve sblížení křesťanských církví. Tomu věnoval svou přehlednou studii významný současný katolický teolog a blízký papežův spolupracovník kardinál Walter Kasper. Přesvědčivě v ní ukazuje, že to, co křesťanské církve na základě křtu Ježíše Krista spojuje, převažuje nad tím, co je rozděluje, a z toho, co je ještě dělí, se mohou vzájemně učit, a tak pokročit k plnému dosažení jednoty v duchu Kristova odkazu.

Nakladatel: Vyšehrad

 

After the internet

Ramesh Srinivasan, Adam Fish

Ramesh Srinivasan and Adam Fish reimagine the internet from the perspective of grassroots activists and citizens on the margins of political and economic power. They explore how the fragments of the existing internet are being utilised – alongside a range of peoples, places, and laws – to make change possible. From indigenous and non-western communities and activists in Tahrir Square, to imprisoned hackers and whistleblowers, this book illustrates how post-digital cultures are changing the internet as we know it – from a system which is increasingly centralized, commodified, and “personalized”, into something more in line with its original spirit: autonomous, creative, subversive. The book looks past the limitations of the internet, reconceptualising network technology in relation to principles of justice and equality. Srinivasan and Fish advocate for an internet that blends the local concerns of grassroots communities and activists with the need to achieve scalable change and transformation.

Nakladatel: Polity

 

Czech feminisms: perspectives on gender in East Central Europe

Iveta Jusová, Jiřina Šiklová (eds.)

In this wide-ranging study of women’s and gender issues in the pre- and post-1989 Czech Republic, contributors engage with current feminist debates and theories of nation and identity to examine the historical and cultural transformations of Czech feminism. This collection of essays by leading scholars, artists, and activists, explores such topics as reproductive rights, state socialist welfare provisions, Czech women’s NGOs, anarchofeminism, human trafficking, LGBT politics, masculinity, feminist art, among others. Foregrounding experiences of women and sexual and ethnic minorities in the Czech Republic, the contributors raise important questions about the transfer of feminist concepts across languages and cultures. As the economic orthodoxy of the European Union threatens to occlude relevant stories of the different national communities comprising the Eurozone, this book contributes to the understanding of the diverse origins from which something like a European community arises.

Nakladatel: Indiana University Press