Nové knihy – září 2017

 

Nové přírůstky v Knihovně AV ČR – září 2017

Nové přírůstky řazené podle oborů

Můžete využít náš formulář k napsání návrhu na zakoupení knihy do fondu Knihovny AV ČR.

 

Výběr z novinek ve fondu za měsíc září 2017

Všechny vybrané knižní novinky jsou vystaveny ve studovně, kde je možné si je prohlédnout a případně ihned vypůjčit.

Elektronická podoba výběru z nových knih je dostupná v Digitální knihovně AV ČR (na vyhrazeném počítači v počítačové studovně). Digitalizovanými knihami je možné listovat a případně si jejich části vytisknout.

Digital humanities: knowledge and critique in a digital age

David M. Berry, Anders Fagerjord

As the twenty-first century unfolds, computers challenge the way in which we think about culture, society and what it is to be human: areas traditionally explored by the humanities. In a world of automation, Big Data, algorithms, Google searches, digital archives, real-time streams and social networks, our use of culture has been changing dramatically. The digital humanities give us powerful theories, methods and tools for exploring new ways of being in a digital age. Berry and Fagerjord provide a compelling guide, exploring the history, intellectual work, key arguments and ideas of this emerging discipline. They also offer an important critique, suggesting ways in which the humanities can be enriched through computing, but also how cultural critique can transform the digital humanities.

Publisher: Polity

The politics of vaccination: a global history

Christine Holmberg, Stuart Blume, Paul Greenough (eds.)

Mass vaccination campaigns are political projects that presume to protect individuals, communities, and societies. Like other pervasive expressions of state power – taxing, policing, conscripting – mass vaccination arouses anxiety in some people but sentiments of civic duty and shared solidarity in others. This collection of essays gives a comparative overview of vaccination at different times, in widely different places and under different types of political regime. Core themes in the chapters include immunisation as an element of state formation; citizens‘ articulation of seeing (or not seeing) their needs incorporated into public health practice; allegations that donors of development aid have too much influence on third-world health policies; and an ideological shift that regards vaccines more as profitable commodities than as essential tools of public health.

Nakladatel: Manchester University Press

The physics of everyday things: the extraordinary science behind an ordinary day

James Kakalios

Physics professor, bestselling author, and dynamic storyteller James Kakalios reveals the mind-bending science behind the seemingly basic things that keep our daily lives running, from our smart phones and digital „clouds” to x-ray machines and hybrid vehicles. Most of us are clueless when it comes to the physics that makes our modern world so convenient. What’s the simple science behind motion sensors, touch screens, and toasters? How do we glide through tolls using an E-Z Pass, or find our way to new places using GPS? „The Physics of Everyday Things“ demonstrates that – far from the abstractions conjured by terms like the Higgs Boson, black holes, and gravity waves – sophisticated science is also quite practical. With his signature clarity and inventiveness, Kakalios ignites our imaginations and enthralls us with the principles that make up our lives.

Nakladatel: Crown

Metody výzkumu a evaluace

Jan Hendl, Jiří Remr

Kniha se zaměřuje na výklad výzkumných metod uplatnitelných v oblasti společenských věd a biomedicíny. Výklad vychází z myšlenek praxe založené na empirické evidenci (EBP) a shrnuje jednotlivé postupy, které se probírají v metodologicky zaměřených kurzech na vysokých školách. Publikace pojednává především o kvantitativních metodách, ale popsány jsou i kvalitativní metody sběru a analýzy dat. V závěru se autoři věnují přístupům k provádění evaluací, které dnes mají významnou roli při hodnocení intervencí v hlavních oblastech společenského rozvoje. Kniha, jež v některých aspektech odkazuje na předchozí práce Jana Hendla („Kvalitativní výzkum“ a „Přehled statistických metod“), informuje nejen o základních metodách, ale především o přístupech, které nebyly v české literatuře doposud popsány (např. analýza mediátorových a moderátorových proměnných, trasování procesů, kvalitativní komparativní analýza QCA).

Nakladatel: Portál

Riziková společnost a globální ohrožení: ke kritické teorii Ulricha Becka

Oleg Suša, Martin Hrubec a kol.

Kniha rozvíjí teoretický odkaz věhlasného myslitele, podle kterého se dosavadní společnost (tzv. první moderna) dostala do rizikového stádia svého technologického vývoje v důsledku nezamýšlených důsledků jednání, a pod tlakem rizik se mění v reflexivní společnost (tzv. druhou modernu), jež začíná být schopna kriticky posuzovat dosavadní nedostatečnou reflexi obsahující mnoho rizikových faktorů. V této souvislosti vystává potřeba řešit nejen rizika v jednotlivých zemích, ale také civilizační problémy, sociální nespravedlnost, válečná ohrožení či ekologické problémy v globálním měřítku. Jednotlivé příspěvky známých autorů a autorek jsou seřazeny do tří tematických oddílů: Dilemata rizikové společnosti, Globální konflikty a Kosmopolitní a evropské výzvy.

Nakladatel: Sociologické nakladatelství

AGE management v organizacích: praktické využití a přínosy

Hana Urbancová

Kniha se zabývá nanejvýš aktuálním tématem age managementu, zejména pak dopady změn ve věkové struktuře zaměstnanců v souvislosti s demografickým vývojem, především s ohledem na zajištění optimálního využití potenciálu věkové kategorie 50+. Hlavním cílem monografie je prezentovat ucelenou aktuální teorii k age managementu společně s propojením s výstupy z provedených primárních výzkumů v dané oblasti a je nejen výborným studijním materiálem pro tuto problematiku, ale umožňuje i důkladné seznámení s ní.

Nakladatel: Wolters Kluwer

Typologie osobnosti v medicíně: lékaři, sestry, pacienti

Michal Čakrt

Výzkumy ukazují, že lékaři, vedeni těmi nejšlechetnějšími úmysly, často zacházejí s pacienty tak, jak by chtěli, aby s nimi bylo zacházeno, pokud by se sami ocitli v obdobné situaci. Pacienti se však mnohdy velmi liší od osobnostního typu poskytovatelů péče, jimž kniha poradí, jak s pacienty, ve shodě s jejich typem osobnosti, jednat. Zkušenosti z velkých zdravotnických organizací dokazují, že odměnou jim bude vyšší adherence, větší úspěšnost léčby, méně recidiv, stížností a možná i soudních sporů. Medicínští profesionálové najdou v knize cenné rady, jak v souladu se svým osobnostním typem lépe řídit svůj čas, jak sdělovat pacientovi nepříjemnou zprávu i jak ho přesvědčit o nezbytnosti změny životního stylu. Získané znalosti jim také pomohou lépe vycházet s kolegy a nadřízenými – a možná i jejich blízkými. Na druhé straně pomůže kniha lékařům odhalit, zda s nimi pacienti hrají hry (tzv. šarády), snaží se je vydírat apod.

Nakladatel: Management Press

Etické problémy v onkologii

Marie Opatrná

Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události 2. světové války v důsledku potřeby vyrovnání se i se selháním medicíny. Autorka, původním povoláním onkoložka, vykonává již dvacet let klinickou pastorační péči na Onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a částečně se věnuje i výuce mediků. Díky svým bohatým zkušenostem a osobní angažovanosti v práci s onkologickými pacienty a vynikající orientaci ve vývoji přístupu k nim napsala knihu, která pojednává o některých zásadních otázkách a problémech v onkologii souvisejících s lékařskou etikou. Kapitoly jsou věnovány vztahu filosofie a lékařské etiky, kodexům a etickým doporučením, právům pacientů, vztahu a komunikaci mezi lékařem a pacientem, etickým problémům souvisejícím s umíráním a smrtí, včetně přání zemřít, paliativní sedace a eutanázie.

Nakladatel: Mladá fronta

Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989

Kateřina Lozoviuková, Jaroslav Pažout (eds.)

Československé státní hranice a jejich ostraha sehrávaly ve druhé polovině 20. století významnou roli ve vývoji pohraničních regionů. Zásadní politické, sociální i národnostní změny v prvních poválečných letech se nejvýrazněji projevily právě tady. Původní německy mluvící obyvatelstvo bylo až na výjimky vysídleno a nahrazeno obyvatelstvem slovanského původu. Tzv. železná opona, jež záhy po skončení druhé světové války rozdělila Evropu, a nový režim na státních hranicích determinovaly život všech obyvatel Československa. Vytvoření rozsáhlých zakázaných a hraničních pásem znamenalo další selekci lidí a jejich nucené vysídlování. Lidé žijící v pohraničí byli konfrontováni s faktem, že z přirozených mezistátních hranic se rychle staly hranice nepřátelské. K hlubšímu poznání tématu vlivu hranic v letech 1945–1989 na život obyvatelstva v příhraničních oblastech i jejich legálního, a především ilegálního překonávání chce přispět i tato publikace.

Nakladatel: Ústav pro studium totalitních režimů & Technická univerzita v Liberci

Nejen kruhy: vizuální přístupy v zobrazování dat a informací

Richard Jaroš, Pavla Pauknerová (eds.)

Rychlé šíření digitálních komunikačních technologií vytváří bezprecedentní podmínky nejen pro hromadění a sdílení informací, ale také pro jejich vzájemné prolínání. V době, kdy jsou informace dostupnější než kdykoli dříve, mohou diagramy, mapy a další metody vizualizace nabídnout způsob, jak tyto informace třídit a nalézat v nich smysl, učinit je snáze uchopitelnými a v kýženém případě též užitečnými. Kniha Nejen kruhy kriticky reflektuje aktuální praxi používání informací a dat s důrazem na problematiku vizuálních a grafických výstupů. Obsah publikace je rozdělen na teoretickou a obrazovou část, nechybí ani rozhovory s vybranými odborníky.

Nakladatel: UMPRUM