Nová ředitelka Knihovny AV ČR se ujala funkce

Na základě veřejného výběrového řízení, vyhlášeného v květnu 2017, byla výběrovou komisí pro obsazení funkce ředitele/ředitelky Knihovny AV ČR doporučena jako vhodná kandidátka a následně Radou KNAV navržena k jmenování Ing. Magdaléna Vecková.

Tento návrh byl přijat na zasedání Akademické rady AV ČR dne 18. 7. 2017.

Ing. Magdaléna Vecková se ujala funkce s účinností od 1. 8. 2017.
Funkci převzala od Ing. Martina Lhotáka, který v Knihovně AV ČR zůstává ve funkci vedoucího Odboru informačních technologií a digitalizace (OITD) a zástupce ředitelky pro výzkum, vývoj a technologie.

Z hlediska budoucího rozvoje je záměrem ředitelky, aby KNAV pokračovala v dosud provozovaných činnostech a dále je rozvíjela. Základním posláním knihovny je zejména poskytování informační podpory ústavům Akademie věd ČR a tak i přispívání k dosažení špičkových mezinárodně uznávaných vědeckých výsledků. Zároveň by se měla KNAV zaměřit na nové oblasti a perspektivní směry zejména s ohledem na vývoj v oboru knihovnictví a informační vědy a na aktivity nejvýznamnějších institucí obdobného typu.

 


 

 

Ing. Magdaléna Vecková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Veřejná správa a regionální ekonomika. Od února 2011 je zaměstnankyní Knihovny AV ČR, v. v. i., od září 2013 působila ve funkci zástupkyně ředitele a vedoucí Odboru provozu a ekonomiky KNAV. Od června 2017 byla pověřena řízením KNAV.