Nové knihy – duben 2017

Nové přírůstky v Knihovně AV ČR – duben 2017

Nové přírůstky řazené podle oborů.

Můžete využít náš formulář k napsání návrhu na zakoupení knihy do fondu Knihovny AV ČR.

Výběr z novinek ve fondu za měsíc duben 2017

Všechny vybrané knižní novinky jsou vystaveny ve studovně, kde je možné si je prohlédnout a případně ihned vypůjčit.

Elektronická podoba výběru z nových knih je dostupná v Digitální knihovně AV ČR (na vyhrazeném počítači v počítačové studovně). Digitalizovanými knihami je možné listovat a případně si jejich části vytisknout.

Fenomén terorismus: česká perspektiva

Ondřej Filipec

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Digitalizovaná verze knihy
  (přístupná pouze ve studovně)
 • Terorismus představuje významnou hrozbu národní i mezinárodní bezpečnosti a již několik let se stává velice diskutovaným tématem také v České republice. Tato publikace přináší hlubší vhled do problematiky terorismu v jeho rozmanitých dimenzích, který je obohacen o rozhovory s českými odborníky. Přináší tak skutečně multidisciplinární náhled na problematiku v českém kontextu, ať již jde o evropskou spolupráci, kybernetickou bezpečnost, politickou dimenzi terorismu, terorismus a možné zneužití zbraní hromadného ničení, psychologii terorismu, dění na Blízkém východě nebo mezinárodní právo.
 • Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Lobkowiczové: popel jsem a popel budu

Pavel Juřík

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Digitalizovaná verze knihy
  (přístupná pouze ve studovně)
 • Lobkowiczové jsou jedním z nejvýznamnějších a světově nejznámějších českých šlechtických rodů. Jejich historie sahá do konce 14. století. V dalším století se rozdělili na větve Hasištejnských a Popelů z Lobkowicz. Dlouhá řada významných politiků, diplomatů, vojevůdců nebo mecenášů umění z rodu Lobkowiczů se zapsala zlatým písmem do českých dějin. Jimi shromážděná umělecká díla patří mezi nejvýznamnější soukromé sbírky umění ve střední Evropě. Kniha je prvním titulem, který čtenáři poskytuje souhrnné informace o jeho nejvýznamnějších osobnostech, historických souvislostech, genealogii a heraldice. Seznamuje také s bezmála dvěma desítkami hradů, zámků a paláců, které rod vybudoval.
 • Nakladatel: Knižní klub
 

Kontroverze v současné medicíně

Radek Ptáček, Petr Bartůněk (eds)

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Digitalizovaná verze knihy
  (přístupná pouze ve studovně)
 • Monografie se zaměřuje na aktuální kontroverzní etické otázky medicíny. V první části je pojednán nejen obecný historický kontext kontroverzí v medicíně, ale též pohled na kontroverze jako na trvalou součást života. Do návazné části pak autoři vybrali konkrétní témata, která v současnosti ve společenském diskurzu rezonují – domácí porody, čínskou medicínu, homeopatii či problematiku náhradní matky a umírněného pití alkoholu. Další část knihy se zabývá kontroverzemi oborovými – významní odborníci v chirurgii, primární péči, psychiatrii či sexuologii zde přibližují kontroverzní otázky svého oboru. V poslední části věnované dílčím speciálním tématům jsou probírána témata, související s klinickou praxí, například dilemata zachování lékařské mlčenlivosti či péče o umírající, či s výzkumem – otázky klonování nebo využití halucinogenů. U kapitol, kde je to zapotřebí, je vždy uveden názor právníka.
 • Nakladatel: Mladá fronta
 

Stěhování národů a sever Evropy: Vikingové na mořích i na pevnině

Jarmila Bednaříková

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Digitalizovaná verze knihy
  (přístupná pouze ve studovně)
 • Kniha představuje germánské obyvatele raně středověké Skandinávie jako účastníky jedné z největších migrací v historii. Zamýšlí se nad příčinami vikinských výbojů a rozsídlení, sleduje vývoj královské moci, roli družiny a starších institucí, jako byly sněmy (thingy), ve vývoji severské státnosti, sjednocování jednotlivých vývojových center v Dánsku, Norsku a Švédsku. Tzv. Vikingové v knize nevystupují jen jako dobyvatelé, ale také jako zemědělci, obchodníci, řemeslníci, umělci, mořeplavci a objevitelé, kteří nejednou dopluli až do tzv. Vinlandu. J. Bednaříková vychází především z údajů antických a raně středověkých pramenů o germánském severu (Skandinávii) od doby Tacitovy po kronikáře Adama z Brém. Na konkrétních příkladech ukazuje, co doba vikinských výbojů znamenala pro tehdejší Evropu, věnuje se vztahu skandinávských Germánů k původnímu obyvatelstvu zemí, které napadali, a akulturaci těchto bojovníků. Autorka porovnává hlavní rysy vikinské doby s charakteristickými rysy tzv. velkého stěhování národů, hledá obecné příčiny vzniku velkých migrací a epoch intenzivních výbojů a pokouší se rekonstruovat myšlení a etiku vikinské doby.
 • Nakladatel: Vyšehrad

Láska je příběh: nová teorie vztahů

Robert J. Sternberg

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Digitalizovaná verze knihy
  (přístupná pouze ve studovně)
 • Kognitivní psycholog Robert Sternberg proslul svou trojúhelníkovou teorií lásky, podle níž se každá láska vyznačuje přítomností nebo nepřítomností tří složek: intimity, vášně a závazku. To, jak taková konfigurace složek vzniká, autor popisuje ve své novější teorii, v níž lásku pojímá jako příběh. Naše zkušenosti i naše společnost nám poskytují určité příběhy popisující různé podoby lásky. My některé z nich nevědomě přijímáme jako sobě vlastní a snažíme se je ve vztazích naplnit. Podle toho, jak naše příběhy ladí s příběhy našich partnerů, jsou potom naše vztahy stabilní, nebo nestabilní. I laik může s pomocí této knihy lépe pochopit, jaký je jeho příběh lásky, případně jak ho změnit, aby vyjadřoval to, po čem daný jedinec skutečně touží.
 • Nakladatel: Portál

Nové trendy v leadershipu: koncepce, výzkumy, aplikace

Eva Jarošová, Daniela Pauknerová, Hana Lorencová a kolektiv

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Digitalizovaná verze knihy
  (přístupná pouze ve studovně)
 • Cílem monografie je představit základní přístupy, modely a koncepce v leadershipu a v šesti studiích vybraných konceptů jednak poukázat na specifika leadershipu uplatňovaného v českých kulturních podmínkách, jednak představit ty trendy leadershipu, které se stávají aktuálními v nových, globálních podmínkách ekonomického prostředí. Leadership je v současnosti nejčastěji vymezován jako proces ovlivňování druhých za účelem dosažení společných cílů. Ovlivňovat druhé ve smyslu dosažení týmových či organizačních cílů však samo o sobě nestačí. K tomu je zapotřebí schopných, kompetentních lídrů, vybavených příslušnými schopnostmi a dovednostmi, kteří jsou schopni motivovat své spolupracovníky. Proto se autorský tým zaměřuje především na ty přístupy a aspekty leadershipu, které vedou k podněcování iniciativy vedených pracovníků, rozvíjení jejich potenciálu a k podpoře týmové práce a spolupráce.
 • Nakladatel: Management Press
 

Slováci a druhá svetová vojna

Martina Fiamová, Ľudovít Hallon, Róbert Letz, Jaroslava Roguľová, Michal Schvarc, Marek Syrný

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Digitalizovaná verze knihy
  (přístupná pouze ve studovně)
 • Pri koncipovaní knihy o období nabitom udalosťami, akým je druhá svetová vojna, najväčšiu výzvu predstavuje výber tém a uhlov pohľadov, cez ktoré sa čitateľovi do rúk dostane koncepčný, názorný a argumentačne odôvodnený celok. Slovensko a Slováci prežívali vojnu rôzne. Ich dejiny a príbehy boli často spleťou udalostí, ku ktorým viedli rozmanité politické, vojenské i ľudské okolnosti. Kniha má desať kapitol. Kombinuje sa v nich chronologický a tematický prístup. Sleduje vývoj Slovenska a Slovákov od udalostí nasledujúcich po podpísaní Mníchovskej dohody 30. septembra 1938 až do kapitulácie vlády Slovenskej republiky 8. mája 1945.
 • Nakladatel: Literárne informačné centrum

Kultura psaní v dějinách

Ladislav Nekvapil (ed.)

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Digitalizovaná verze knihy
  (přístupná pouze ve studovně)
 • Publikace představuje první souborné zpracování tematiky vývoje písma a písemné kultury od nejstarších dob do současnosti v rámci české historiografie. V knize jsou prezentovány výsledky výzkumu z pohledu archeologie, kulturní a literární historie, muzeologie či pomocných věd historických. První část je zaměřená na vývoj písma a písemné kultury od starověké Asýrie až po středověké Čechy, zabývá se změnami v užívání typů písem v různých obdobích a kulturních prostředích, a také interpretací písemných památek. Další část se pak zabývá rolí písma v rámci pomocných věd historických, a to v období konce středověku a počátku novověku. Předposlední část se pak věnuje rukopisným pramenům osobní povahy (životopisy náboženských emigrantů, šlechtická a měšťanská korespondence, osobní deníky, protokoly) a jsou představeny možnosti jejich využití. Poslední část je zaměřena na roli písma a způsoby záznamu textů v 19. až 21. století, a to například až po literární útvary psané formou krátkých textových zpráv.
 • Nakladatel: Univerzita Pardubice

Getting it right in science and medicine: can science progress through errors? Fallacies and facts

Hans R. Kricheldorf

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Digitalizovaná verze knihy
  (přístupná pouze ve studovně)
 • This book advocates the importance and value of errors for the progress of scientific research! Hans Kricheldorf explains that most of the great scientific achievements are based on an iterative process (an ‘innate self-healing mechanism’): errors are committed, being checked over and over again, through which finally new findings and knowledge can arise. New ideas are often first confronted with refusal. This is so not only in real life, but also in scientific and medical research. The author outlines in this book how great ideas had to ripen over time before winning recognition and being accepted. The book showcases in an entertaining way, but without schadenfreude, that even some of the most famous discoverers may appear in completely different light, when regarding errors they have committed in their work.
 • Nakladatel: Springer
 

Data visualisation: a handbook for data driven design

Andy Kirk