Mapa znak pro Windows
 

Nvod k pouit:
Najdte „souadnice“ poadovanho znaku (nap. © = 169), stisknte lev ALT a na numerick klvesnici napite „souadnice“ pedchzen nulou (tj. 0169).

Tip: typ znakov sady zobrazen v tto tabulce zvis na typu zobrazovacho fontu pouitho vam prohleem webovskch strnek – pokud nap. pouijete psmo Times New Roman CE, tabulka zobraz sadu vchodnch znak, pi pouit psma Times New Roman dostanete kompletn sadu zpadn.
 

 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 
3   ! " # $ % & '
4 ( ) * + , - . / 0 1
5 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;
6 < = > ? @ A B C D E
7 F G H I J K L M N O
8 P Q R S T U V W X Y
9 Z [ \ ] ^ _ ` a b c
10 d e f g h i j k l m
11 n o p q r s t u v w
12 x y z { | } ~ 
13
14
 
 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 
15
16   § ©
17 « ® ° ±
18 µ · »
19
20
21 ×
22 ß
23
24 ÷
25
 
 
[ Zpt na Pokyny pro redaktory ]